Dis­kri­mi­ne­ren­de syke­lønn

Dagsavisen Østfold - - Kommentar Leder -

Tors­dag skrev Dags­avi­sen om psy­kia­ter Gun­vor Haar­tveit, som fikk en over­ras­ken­de be­skjed fra ar­beids­gi­ver da hun måt­te va­ere borte fra jobb grun­net syk­dom et par da­ger. For­di Haar­tveit har fylt 70 år har hun nem­lig ikke len­ger rett til egen­mel­ding el­ler syke­pen­ger, selv om hun er i full jobb.

Selv om al­ders­gren­sen i ar­beids­miljø­lo­ven er blitt he­vet fra 70 til 72 år, og re­gje­rin­gen har et ut­talt mål om at fle­re skal stå len­ger i jobb enn før, kut­tes ret­ten til syke­pen­ger når man pas­se­rer 70 år. Det fram­står som ufor­ståe­lig.

Haar­tveit fikk be­skjed om at hun i ste­det for syke­pen­ger kun­ne bru­ke av pen­sjo­nen hun har opp­tjent. Det er ikke rett­fer­dig at hen­nes opp­tjen­te pen­sjon skal bru­kes til å dek­ke for hen­nes syke­fra­va­er mens hun er i full jobb. At du selv må fi­nan­siere ditt eget syke­fra­va­er etter fyl­te 70, gjør at det vir­ker mind­re at­trak­tivt å job­be fram­for å gå av med pen­sjon. Stikk i strid med re­gje­rin­gens in­ten­sjo­ner.

At du selv må fi­nan­siere ditt eget syke­fra­va­er etter fyl­te 70, gjør at det vir­ker mind­re at­trak­tivt å job­be.

Ar­beids­gi­ve­re står fritt til å ha egne ord­nin­ger for sine se­nio­rer, der de kan inn­gå av­ta­ler om at ar­beids­ta­ker­ne over 70 får kom­pen­sert for syke­fra­va­er. Men det er lite tro­lig at det er noe man­ge ar­beids­gi­ve­re vil øns­ke å gjø­re, all den tid de ikke får noe av syke­fra­va­e­ret re­fun­dert. Med da­gens sys­tem er an­sva­ret for se­nio­rers syke­fra­va­er lagt på ar­beids­gi­ver og al­ler mest på ar­beids­ta­ker, mens det of­fent­li­ge slip­per unna. Det er uhold­bart.

Høy­re øns­ker å fjer­ne al­ders­gren­sen i ar­beids­miljø­lo­ven helt, for å la folk selv be­stem­me hvor len­ge de skal stå i jobb. Et slikt for­slag må i det mins­te med­føre en ny vur­de­ring av hvor­dan syke­lønns­ord­nin­gen skal fun­ge­re. Selv­sagt må ord­nin­gen ha sine be­grens­nin­ger, men når lov­ver­ket end­res slik at eld­re skal kun­ne del­ta i ar­beids­li­vet leng­re enn tid­li­ge­re, må ar­beids­ta­ker­nes ret­tig­he­ter også føl­ge med. Det er dis­kri­mi­ne­ren­de over­for dem over 70 år å fra­ta dem hele ret­ten til syke­pen­ger. At det lig­ger en kost­nad i å heve al­ders­gren­sen i folke­tryg­den er en pris vi må be­ta­le for å hol­de de eld­re i jobb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.