KRITISERER KULTURMELDING-AR­BEI­DET

Dagsavisen Østfold - - Forside - IDA MAD­SEN HEST­MAN

Tids­skrif­tet Fan­fare sam­let inn 30 kon­kre­te inn­spill fra kul­tur­ak­tø­rer til den nye Kul­tur­mel­din­ga. Nå kritiserer re­dak­tør Syn­ne Øverland Kn­ut­sen Kul­tur­de­par­te­men­tet for å lyt­te mer til øko­no­mer enn kul­tur­ar­bei­der­ne selv.

– Ikke dumt, me­ner Øystein Strand, av­de­lings­di­rek­tør i Kul­tur­de­par­te­men­tet, om inn­spil­le­ne til en al­ter­na­tiv kulturmelding i kort­ver­sjon.

På veg­ne av kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de ble han og stats­sek­reta­er Fri­da Bl­om­gren over­rakt inn­spil­le­ne i form av egen trykk­sak av Tids­skrif­tet Fan­fare i slut­ten av mars. Ma­ga­sin­ut­gi­vel­sen som be­sto av fle­re stem­mer fra kunst- og kul­tur­fel­tet og kom sam­men med de kon­kre­te inn­spil­le­ne, pek­te sam­ti­dig på hvor­dan og hvor­for det fin­nes vi­ta­le kunst­ne­re, mil­jø­er og per­spek­ti­ver i norsk kul­tur­felt som fal­ler uta­for, el­ler mø­ter fle­re steng­te dø­rer, på tross av de sje­ne­rø­se støtte­ord­nin­ge­ne.

In­gen vet

Men det er vans­ke­lig for Strand å si noe om noen av for­sla­ge­ne vil bli brukt i den kom­men­de kul­tur­mel­din­ga.

– Det som er vans­ke­lig, er at in­gen vet ek­sakt hvor­dan den­ne kul­tur­mel­din­ga kom­mer til å bli. Si­den ar­bei­det ble star­tet, har det kom­met til fle­re nye ini­tia­ti­ver og pro­sjek­ter. Nå skal vi for ek­sem­pel både lage en kunst­ner­mel­ding, og en barne­og ung­doms-kulturmelding. Am­bi­sjo­ne­ne nå er å lage en gans­ke over­ord­net kulturmelding som be­grun­ner hvor­for det er vik­tig at vi har en kul­tur­po­li­tikk. Det er ikke sik­kert kul­tur­mel­din­gen vil fore­slå så kon­kre­te end­rin­ger som de Fan­fare spil­ler inn, sier Strand.

Vag

– Nå blir jeg vag, og det er for­di det er po­li­ti­ker­ne som til slutt be­stem­mer hva Kul­tur­mel­din­ga skal bli. En stor­tings­mel­ding vil ikke va­ere et bud­sjett­do­ku­ment, men et do­ku­ment som skal fore­slå stra­te­gis­ke vei­valg. Re­gje­rin­gen vil i mel­din­gen fore­slå hen­sikts­mes­si­ge opp­gave­for­de­ling mel­lom for­valt­nings­ni­vå­ene.

Frem­tids­ana­ly­se

Som en del av ar­bei­det med den nye kul­tur­mel­din­ga, har Kul­tur­de­par­te­men­tet en­ga­sjert råd­giv­nings­tje­nes­ten in­fu­tu­re som har ut­vik­let et eget me­tode­verk for frem­tids­stu­di­er, stra­te­gi og tje­neste­in­no­va­sjon til­pas­set tje­neste­yten­de na­e­rin­ger. Dis­se skal le­ve­re kunn­skaps­grunn­la­get for Kul­tur­mel­din­ga.

– Man må kjen­ne sam­fun­net vi la­ger po­li­tikk for. Der­for har vi en­ga­sjert in­fu­tu­re som la­ger en frem­tids­ana­ly­se av hva som skjer på de uli­ke fel­te­ne, hva som blir tren­der, og som bør få kon­se­kven­ser for kul­tur­po­li­tik­ken, sier Strand.

– Mor­somt

– Det er mor­somt å se Strand bru­ke or­det «vagt», sier re­dak­tør for tids­skrif­tet Fan­fare, Syn­ne Øverland Kn­ut­sen. Hun fikk litt inn­blikk i in­fu­tu­res ar­beid med kul­tur­mel­din­ga da hun ble in­vi­tert på «frem­tids­sam­ling om kul­tur­po­li­tikk», le­det av tje­nes­ten.

– Over nit­ti kul­tur­le­de­re var sam­let i et rom. Men i ste­det for å snak­ke med oss, ba de oss stem­me med mento­me­ter­knap­per over om tren­de­ne de had­de av­dek­ket i kul­tur­fel­tet var «sva­ert vik­tig» el­ler «sva­ert lite vik­tig». Ikke ak­ku­rat ra­kett­forsk­ning, sier hun.

– Dis­se «tren­de­ne» var dess­uten til for­veks­ling like høyre­si­dens kul­tur­po­li­tis­ke slag­ord: «Vik­ti­ge­re å inn­ove­re i kul­tur­fel­tet». «Mer sam­ar­beid for nye fi­nan­sie­rings­kil­der», på­pe­ker hun.

Mø­ter steng­te dø­rer

– I til­legg til at vi la ved fle­re si­der med kon­kre­te for­slag da vi lan­ser­te «Den al­ter­na­ti­ve kul­tur­mel­din­gen», for­søk­te vi også å by på et bre­de­re per­spek­tiv som vi me­ner by­rå­kra­te­ne bur­de lyt­te til, sier Øverland Kn­ut­sen.

– Kul­tur­de­par­te­men­tet bur­de bru­ke mer tid på å lyt­te til kunst­ne­re og kul­tur­ar­bei­de­re, og mind­re tid på å søke råd fra øko­no­mer.

Ikke mye mer å si

Strand på sin side sier øko­no­me­ne ikke vil ha mest å si for Kul­tur­mel­din­ga, men at alle inn­spill kom­mer med:

– Klart det har noe å si at man som kunst­ner kom­mer med inn­spill. Vi le­ser alt og blir litt klo­ke­re for hver gang vi får inn­spill å gi til po­li­ti­ker­ne.

– Hvem vil få mest å si for kul­tur­mel­din­ga – kunst­ne­re og kul­tur­ar­bei­de­re selv, el­ler dis­se frem­tids­ana­ly­ti­ker­ne med bak­grunn fra øko­no­mi?

– Det er po­li­ti­ker­ne som vil ha mest å si for kul­tur­mel­din­ga, men vi set­ter stor pris på at man­ge klo­ke men­nes­ker bru­ker ener­gi på å gi oss inn­spill, for dis­se blir også en del av grunn­la­get.

– Den for­ri­ge kul­tur­mi­nis­te­ren var vel­dig opp­tatt av å gjø­re na­e­ring av kul­tu­ren. Vil den nye kul­tur­mel­din­ga fo­ku­se­re like mye på det å ska­pe na­e­ring av kul­tur? Vil den nye kul­tur­mi­nis­te­ren på­vir­ke kul­tur­mel­din­ga med and­re verdi­syn fra et sen­trums­par­ti?

– Det­te med kul­tur­sek­to­rens na­e­rings­po­ten­si­al er ikke noe mind­re vik­tig enn før. Det er helt klart at det lig­ger til grunn for den­ne re­gje­rin­gens po­li­tikk. De­ler av kul­tur­sek­to­ren er en sa­er­de­les lønn­som bran­sje, selv om det er de­ler som ikke er det. Po­li­ti­ker­ne er opp­tatt av så kun­ne ha to tan­ker i ho­det sam­ti­dig. Det er ikke der­med sagt at den de­len av kunst­li­vet som ikke er øko­no­misk lønn­som er mind­re vik­tig.

ida.mad­sen.hest­man@dags­avi­sen.no

– Vi for­søk­te å by på et bre­de­re per­spek­tiv som vi me­ner by­rå­kra­te­ne bur­de lyt­te til, sier Øverland Kn­ut­sen, som kritiserer Kul­tur­de­par­te­men­tet for å lyt­te mer til øko­no­mer i in­fu­tu­re, som er hy­ret inn for å ana­ly­se­re frem­tidst­enden­ser i sam­fun­net.

FOTO: FAN­FARE

Til lan­se­rin­ga av «Den Al­ter­na­ti­ve Kul­tur­mel­din­gen» kom Fri­da Bl­om­gren og Øystein Strand på veg­ne av kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.