Skjer­per kam­pen mot miljø­krim

SKO­LE: Kunn­skaps­de­par­te­men­tet be­stri­der eks­per­te­nes på­stand om at da­gens ek­sa­mens­ord­ning er urett­fer­dig.

Dagsavisen Østfold - - Forside - KA­RIN L. FLAD­BERG

– Besva­rel­sen vur­de­res av to sen­so­rer som først gjør in­di­vi­du­el­le fag­li­ge vur­de­rin­ger før de mø­tes i fel­les­sen­sur for å ha en fag­lig dis­ku­sjon om be­sva­rel­se­ne med med­sen­sor, sier stats­sek­reta­er i Kunn­skaps­de­par­te­men­tet (KD), At­le Si­mon­sen til Dags­avi­sen.

– Hvis de ikke er eni­ge vil sen­sur gjø­res av en tred­je sen­sor. I til­legg kan ele­ve­ne kla­ge på ka­rak­te­ren. Jeg er ikke enig med Skar i at det­te er et urett­fer­dig sys­tem, fast­slår Si­mon­sen.

Det var i gårs­da­gens Dags­avi­sen at en av Nor­ges frems­te ek­sa­mens­eks­per­ter og kva­li­tets­grans­ke­re, første­ama­nu­en­sis Gustaf B. Skar ved NTNU i Trond­heim, blant an­net sa det­te:

– Vi vet at da­gens ek­sa­mens­ord­ning har re­ell sys­tem­svak­het med stor fare for at det gjø­res feil­vur­de­rin­ger.

Og vi­de­re:

–Jeg vil si at det er stor ri­si­ko for at ele­ver ut­set­tes for urett­fer­dig­het i da­gens sys­tem.

Sym­ptom på noe mer

Sam­ti­dig om­tal­te avi­sen en om­fat­ten­de stu­die av 4.500 be­sva­rel­ser og sen­sor­vur­de­rin­ger ba­sert på na­sjo­nal­t­gitt ek­sa­men i norsk skrift­lig vår­en 2015, som vi­ser sto­re sprik i sen­so­re­nes vur­de­rin­ger.

I 14 pro­sent av til­fel­le­ne spri­ker de to sen­so­re­nes ka­rak­ter­vur­de­ring med mer enn to hele ka­rak­te­rer. For ele­ver som had­de valgt krea­ti­ve lang­svars­opp­ga­ver ut­gjor­de «spri­kvur­de­rin­gen» hele 20 pro­sent.

Stats­sek­reta­er At­le Si­mon­sen me­ner li­ke­vel ikke at det­te er et pro­blem:

– Det er en vik­tig del av kva­li­tets­sik­rin­gen at sen­so­re­ne mø­tes når de har le­vert sine førs­te for­slag. Her må sen­so­re­ne be­grun­ne, med ut­gangs­punkt i be­sva­rel­se­ne, opp­ga­ven og la­ere­pla­nen, hvor­for de har gitt det ka­rak­ter­for­sla­get de har gjort. Sensor­pa­ret set­ter så en­de­lig ka­rak­ter på bak­grunn av en fel­les fag­lig vur­de­ring, sier han.

Det­te me­ner lek­tor Liv Ca­thri­ne Krogh, som står bak un­der­sø­kel­sen, blir for en­kelt:

– Det er rik­tig at spri­kvur­de­rin­ge­ne tar ut­gangs­punkt i hver av de to sen­so­re­nes ka­rak­ter­for­slag før de mø­tes til fel­les­sen­sur. Men det jeg så at vel­dig ofte skjed­de var at de møt­tes på midt­en når de var ueni­ge. Det kan va­ere rik­tig, men det kan også va­ere vel­dig feil og slå uhel­dig ut. Ikke ba­re for den en­kel­te elev, men også for and­re ele­ver de kon­kur­re­rer mot. Både for «snil­le» og for «stren­ge» ka­rak­te­rer vil gå ut over noen i en si­tua­sjon der kon­kur­ran­sen til høy­ere utdanning er tøff, sier Krogh, og leg­ger til:

– Po­en­get er at det­te er et sym­ptom på at det ikke er til­strek­ke­lig fel­les nor­mer og reg­ler for hvor­dan en be­sva­rel­se skal vur­de­res, sier Krogh, som får støt­te av Ntnu-fors­ke­ren:

– Det­te er noe jeg stil­ler meg helt bak, sier første­ama­nu­en­sis Gustaf B. Skar.

På al­vor

Le­der i Ut­dan­nings­for­bun­det, Stef­fen Han­dal rea­ge­rer slik på det sto­re spri­ket som er av­dek­ket i ek­sa­mens­sen­so­re­nes vur­de­ring av skrift­lig av­gangs­ek­sa­men i norsk på Vg3.

– Det­te gjør vel­dig inn­trykk. Selv om vi må ta inn over oss at det all­tid vil va­ere en viss usik­ker­het knyt­tet til vur­de­rin­ger ba­sert på skjønn, er det­te noe vi som la­ere­re skal ta på dy­pes­te al­vor, sier la­erer­le­der Stef­fen Han­dal.

Han på­pe­ker at Ut­dan­nings­for­bun­det i lang tid har bedt om en full gjen­nom­gang av hele det na­sjo­na­le kva­li­tets­vur­de­rings­sys­te­met – ek­sa­men in­klu­dert.

– Hele fag­for­ny­el­sen og re­vi­de­rin­gen av sko­lens la­ere­pla­ner gjør at ele­ve­ne skal la­ere på en helt an­nen måte enn før. Vur­de­rings­ar­bei­det må se­es i sam­men­heng med det­te, sier Han­dal, og leg­ger til:

– Uan­sett så må må­let va­ere at vi får et vur­de­rings­sys­tem som frem­mer ele­ve­nes la­e­ring og som iva­re­tar dere retts­sik­ker­het på en god måte, sier Han­dal.

Sier nei til ut­valg

I gårs­da­gens avis var også pe­da­go­gikk­pro­fes­sor Sten Ru­nar Lud­vig­sen, som le­det det re­gje­rings­opp­nevn­te ut­val­get som kom med an­be­fa­lin­ger om frem­ti­dens sko­le, kri­tisk til at re­gje­rin­gen ikke vil end­re da­gens ek­sa­mens- og vur­de­rings­ord­ning pa­ral­lelt med fag­for­ny­ing og re­vi­de­ring av la­ere­pla­ner.

Det gjør ikke vi­de­re inn­trykk i Kunn­skaps­de­par­te­men­tet:

– Vi øns­ket ikke et eget ut­valg for å vur­de­re det­te. Det be­tyr ikke at vi lar va­ere å gjø­re grep for å få en bed­re vur­de­ring i sko­len. Vi for­ny­er alle fa­ge­ne og la­ere­pla­ne­ne, noe som også vil ha be­tyd­ning for vur­de­rings­ar­bei­det, sier stats­sek­reta­er At­le Si­mon­sen i KD.

Han frem­hol­der at la­erer­ne skal gis bed­re verk­tøy og vei­led­ning som de kan støt­te seg på i vur­de­rin­ge­ne.

– I den for­bin­del­se har vi gitt Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet i opp­drag å se på hvor­dan vur­de­rings­sys­te­met kan bli bed­re med nye la­ere­pla­ner. Da vil det va­ere na­tur­lig å vur­de­re til­tak for å gjø­re ek­sa­men mer treff­sik­ker, sier han.

– Da­gens ek­sa­mens­ord­ning har iføl­ge eks­per­te­ne «re­ell sys­tem­svak­het med stor fare for at det gjø­res feil­vur­de­rin­ger». Hva er din kommentar til det­te?

– Jeg tar det selv­sagt på al­vor. Det er vik­tig at ele­ve­ne har til­lit til ek­sa­mens­sys­te­met og vi ar­bei­der hele tida med å gjø­re det bed­re. Hvert år til­bys alle sen­so­rer en sko­le­ring rett i etter­kant av ek­sa­men og alle sam­les før sen­su­ren. Her gjen­nom­gås årets opp­ga­ve og et ut­valg be­sva­rel­ser for å se hvor­dan ek­sa­men har fun­gert for ele­ve­ne.

Jeg tar det selv­sagt på al­vor. Stats­sek­reta­er At­le Si­mon­sen, Kunn­skaps­de­par­te­men­tet ka­rin.flad­berg@dags­avi­sen.no

ELEVMØTE: Kunn­skaps­mi­nis­ter Jan To­re San­ner (H) har in­gen pla­ner om noen stor­sat­sing for å end­re da­gens ek­sa­mens- og vur­de­rings­prak­sis i tråd med am­bi­sjo­ne­ne i frem­ti­dens sko­le der dyb­de­la­e­ring er et nøk­kel­ord. Her fra et tid­li­ge­re skole­be­søk i...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.