Strid om fyl­kes­navn

Mål­la­get: – Ba­re po­li­tis­ke kom­pro­mis­ser

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - MARTIN NAESS KRISTIANSEN martin@dags­avi­sen.no

REGIONREFORM: Er det nå så sik­kert at Vi­ken bør he­te Vi­ken, spør Noregs Mål­lag, som ikke god­tar at re­gje­rin­gen gir blaf­fen i råd fra Språk­rå­det.

Lands­mø­tet i Noregs Mål­lag kre­ver at nye fyl­kes­navn sen­des på hø­ring før Stor­tin­get gjør ved­tak, og at det blir lagt stor vekt på navne­fag­li­ge råd i val­get av nye fyl­kes­navn.

– Re­gje­rin­gen vi­ser til at man kan la va­ere å sen­de sa­ker på hø­ring når det er klart at det ikke er nød­ven­dig, og vi­ser til at in­gen pro­te­ster­te på mang­len­de hø­ring om nav­ne­ne «Ag­der» og «Trøn­de­lag». Dis­se var sva­ert opp­lag­te valg, men det har len­ge va­ert klart at fle­re and­re fyl­kes­navn er sva­ert om­dis­ku­ter­te og der­for uten tvil om­fat­tet av kra­vet om å bli sendt på hø­ring, sier le­der Mag­ne Aas­brenn i en presse­mel­ding fra Noregs Mål­lag.

– Lyt­ter ikke

Re­gje­rin­gen kom 6. april med for­slag til nye fyl­kes­navn. I strid med navne­fag­li­ge råd og til tross for stor fol­ke­lig mot­stand har re­gje­rin­gen gått inn for «Vest­land», «Inn­lan­det» og «Vi­ken». Noregs Mål­lag rea­ge­rer sterkt både på navne­for­sla­ge­ne og saks­be­hand­lin­gen:

«Re­gje­rin­gen har brutt ut­red­nings­in­struk­sen ved ikke å sen­de sa­ken på hø­ring, og har hel­ler ikke hørt på sitt eget sak­kyn­di­ge or­gan i navne­sa­ker, Språk­rå­det. Det­te føy­er seg inn i en rek­ke sa­ker der re­gje­rin­gen har sett vekk fra Språk­rå­dets råd. Navne­val­ge­ne er et re­sul­tat av po­li­tis­ke kom­pro­mis­ser, med «Vest­land» som det ver­ste ek­sem­pe­let».

– Blir stå­en­de len­ge

– Da da­gens fyl­kes­navn ble ved­tatt i 1918, var det re­sul­tat av et stør­re fag­lig ut­red­nings­ar­beid, en om­fat­ten­de hø­rings­run­de og en grun­dig po­li­tisk pro­sess. Det er en gåte for Noregs Mål­lag at sty­res­mak­te­ne ikke har prio­ri­tert det­te i 2018, sier Aas­brenn med et sam­let lands­møte i ryg­gen.

Val­get av fyl­kes­navn har sto­re kon­se­kven­ser, på­pe­ker Mål­la­get. For nav­ne­ne er ikke ba­re navn på fyl­kes­kom­mu­ner, men også inn­de­lings­navn som går inn i all­menn språk­bruk og som kan bli stå­en­de i fle­re hund­re år. Lands­mø­tet i Noregs Mål­lag me­ner de­for det er spe­si­elt vik­tig at Stor­tin­get nå tar sty­ring over pro­ses­sen og sør­ger for en for­svar­lig saks­be­hand­ling.

FOTO: MIMSY MØLLER

LE­DER: Mag­ne Aas­brenn i Noregs Mål­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.