Helle­land og bar­nas bes­te

Dagsavisen Østfold - - Kommentar -

Det ble pin­lig på NRKS Po­li­tisk kvar­ter man­dag, da barne­og like­stil­lings­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (H) skul­le for­kla­re hvor­for sam­men­slå­ing av kom­mu­ner er medi­sin for et bed­re barne­vern. Helle­land for­søk­te etter bes­te evne å unn­gå å sva­re på hvor­for små kom­mu­ner i Nord-nor­ge har høy grad av om­sorgs­over­ta­kel­se, mens små kom­mu­ner i Sogn og Fjor­da­ne ikke har det.

NRK har vist hvor­dan små kom­mu­ner nord i lan­det opp­le­ver at barne­ver­net tar sitt kraf­tigs­te virke­mid­del i bruk, nem­lig om­sorgs­over­ta­kel­se. Det­te skjer når and­re til­tak en­ten er ut­prøvd, el­ler fin­nes uak­tu­el­le. Høy grad av om­sorgs­over­ta­kel­se be­tyr ikke nød­ven­dig­vis at barne­ver­net gjør en dår­lig jobb. Men det kan bety at kom­mu­nen ikke ev­ner å fan­ge opp si­tua­sjo­ner før de har vokst seg akut­te. Den tid­li­ge inn­sat­sen hos barne­vern, barne­hage og sko­ler svik­ter. Det må gjø­res noe med, og sva­ret kan like gjer­ne va­ere å styr­ke kom­mu­ne­ne slik at de er rus­tet til å hånd­te­re opp­ga­ve­ne sine.

Når Helle­land hop­per bukk over ny­an­ser, og set­ter to stre­ker un­der sva­ret «stør­re kom­mu­ner», blir det lett­vint.

Ut­ford­rin­gen i å dis­ku­te­re barne­ver­net er at taus­hets­plikt gjør det vans­ke­lig å be­ly­se alle si­der av sa­ker. Det må tas hen­syn til når man tar den vik­ti­ge de­bat­ten om hvor­for norsk barne­vern svik­ter. Når Helle­land hop­per bukk over ny­an­ser, og set­ter to stre­ker un­der sva­ret «stør­re kom­mu­ner», blir det et lett­vint og lett gjen­nom­skue­lig bi­drag til de­bat­ten. Det er in­gen hem­me­lig­het at re­gje­rin­gen øns­ker at små kom­mu­ner skal slås sam­men.

Men det er slett ikke sik­kert at et mer sen­tra­li­sert barne­vern er et bed­re barne­vern. Nord­lands­forsk­ning har i 2015 in­ter­vju­et an­sat­te hos fyl­kes­manns­em­be­te­ne, le­de­re for fyl­kes­nemn­de­ne, råd­menn og barne­verns­le­de­re. Man­ge av dem ad­var­te mot å bru­ke barne­ver­net ukri­tisk som ar­gu­ment i de­bat­ten om kom­mune­sam­men­slå­ing. Fle­re av dem pe­ker på god le­del­se av barne­ver­net som vel så vik­tig som en stor barne­verns­tje­nes­te, som hel­ler kan med­føre ulem­per som økt reise­tid, fle­re le­der­ni­vå­er og stør­re av­stand mel­lom barne­vern og bru­ker­ne.

Helle­land har for­søkt å mane kom­mu­ne­nes po­li­tis­ke le­del­ser til å set­te bar­nas bes­te først. Det må hun også etter­føl­ge selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.