Van­lig mat er bra nok!

Dagsavisen Østfold - - Kommentar - IDA BERG HAUGE Di­rek­tør for Opp­lys­nings­kon­to­ret for Mei­eri­pro­duk­ter (Melk.no)

Tan­ja Kal­chen­ko på­står i sitt inn­legg i Dags­avi­sen 4. april at en sats­ning på mei­eri­pro­duk­ter vil gi jod­man­gel. Det­te er en drøy og feil­ak­tig på­stand på fle­re må­ter. Hun hev­der vi­de­re at den enes­te gode jod­kil­den i norsk kost­hold er hvit ma­ger fisk som torsk og hyse. Det­te er hel­ler ikke rik­tig. Hel­dig­vis er det jod i en rek­ke mat­va­rer som man­ge av oss bru­ker dag­lig, både som på­legg og i mat­ret­ter. Det­te gjel­der ek­sem­pel­vis både en brød­ski­ve med egg, ma­krell i to­mat, brun­ost, smoot­hie el­ler hjemme­la­get fiske­gra­teng.

Melk og mei­eri­pro­duk­ter står i dag for nes­ten 60 pro­sent av jod­inn­ta­ket i den nors­ke be­folk­nin­gen. Vi bru­ker mei­eri­pro­duk­ter i en rek­ke mat­ret­ter som selv­sagt også inn­går i det to­ta­le jod­regn­ska­pet. Over 90 pro­sent av be­folk­nin­gen bru­ker ett el­ler fle­re mei­eri­pro­duk­ter dag­lig. Panne­ka­ker, sup­per og grø­ter – som ris­grøt, kjøle­skaps­grøt og havre­grøt med melk er ek­semp­ler som ofte er å fin­ne på nors­ke kjøk­ken­bord. Melk og and­re mei­eri­pro­duk­ter er en en­kel måte å bi­dra til å sik­re inn­ta­ket av vik­ti­ge na­e­rings­stof­fer som jod og kal­si­um på – som alle lett kan få til.

I mot­set­ning til Kal­chen­co stil­ler vi i Opp­lys­nings­kon­to­ret for Mei­eri­pro­duk­ter (Melk.no) oss bak alle myn­dig­he­te­nes kost­råd. Dis­se rå­de­ne om et va­riert kost­hold er ut­for­met av lan­dets frems­te eks­per­ter på er­na­e­ring etter gjen­nom­gang av re­le­vant forsk­ning. Kost­rå­det om mei­eri­pro­duk­ter ly­der: «La mag­re mei­eri­pro­duk­ter va­ere en del av det dag­li­ge kost­hol­det». Vi­de­re har helse­myn­dig­he­te­ne ty­de­lig­gjort det­te: «Med et dag­lig inn­tak av mag­re mei­eri­pro­duk­ter me­nes tre por­sjo­ner. For å dek­ke jod­inn­ta­ket bør minst to av dis­se va­ere melk, syr­net melk el­ler yog­hurt». Det­te kost­rå­det må se­es i sam­men­heng med de and­re rå­de­ne, også når det gjel­der inn­tak av jod. Det er alt­så kom­bi­na­sjo­nen av mei­eri­pro­duk­ter og and­re mat­va­rer som gir oss nød­ven­dig inn­tak av na­e­rings­stof­fe­ne vi tren­ger dag­lig. Helse­di­rek­to­ra­tet gir dess­uten råd om at gra­vi­de og am­men­de kan ha be­hov for til­skudd av jod. Det­te støt­ter vi. For folk flest er det der­imot mu­lig å dek­ke inn­ta­ket av jod i lø­pet av en uke uten til­skudd hvis man tar ut­gangs­punkt i kost­rå­de­ne. Kon­klu­sjo­nen er at van­lig mat er bra nok til å dek­ke be­ho­vet for jod over tid!

Melk.no er opp­tatt av å bi­dra til folke­helsen ved å øke be­visst­he­ten om be­ho­vet for jod i uli­ke grup­per av be­folk­nin­gen. Vår frem­stil­ling er både ba­lan­sert og ny­an­sert etter­som vi både snak­ker om mei­eri­pro­duk­ter og fisk. At Kal­chen­co har fått med seg at vi har vun­net en in­ter­na­sjo­nal pris for det­te ar­bei­det tar vi som en kom­pli­ment.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.