Ra­ja tar selv­kri­tikk for Gran­de-ut­spill

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

VEN­ST­RE: Abid Ra­ja ba i hel­gen parti­le­der Tri­ne Skei Gran­de snak­ke ut om det som skjed­de un­der bryl­lups­fes­ten i Trøn­de­lag for ti år si­den. Nå tar han selv­kri­tikk.

– I etter­tid har jeg re­flek­tert over mitt ut­spill, og jeg ser at min opp­ford­ring til Tri­ne om å kom­men­te­re sa­ken kom uhel­dig til ut­trykk, sier Abid Ra­ja til VG. – Jeg har for­stå­el­se for dem som er kri­tis­ke til mitt ut­spill. Jeg sy­nes ters­ke­len for be­kla­gel­se har blitt alt­for høy blant po­li­ti­ker­ne, og jeg har selv in­gen pre­sti­sje i å ta selv­kri­tikk, sier han.

Sa­ken om den da 17 år gam­le man­nen som har be­kref­tet at han had­de sex med Gran­de un­der en fest da­gen etter bryl­lu­pet til Sp-nest­le­der Ola Bor­ten Moe i 2008, pre­get medie­nes dek­ning av hel­gens lands­møte i Ven­st­re. Gran­de var selv taus om sa­ken og ba lands­sty­rets med­lem­mer om å føl­ge hen­nes ek­sem­pel for å unn­gå ne­ga­tiv opp­merk­som­het. Men i et in­ter­vju med NRK ba Ra­ja om at Gran­de selv for­tal­te hva som skjed­de og ikke skjed­de «fra A til Å», som han ut­tryk­te det. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.