Skatte­let­te skal fris­te uføre til­ba­ke i jobb

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - ASLAK BODAHL

LA­VE­RE SKATT: KRF fore­slår å re­du­se­re skat­ten for trygde­mot­ta­ke­re som del­vis kom­mer seg i ar­beid.

■ – Det er en ut­ford­ring at de som kla­rer å job­be litt ikke mak­ter å kom­me seg ut i ar­beids­li­vet. Jobb­skatte­fra­drag kan va­ere et av de øko­no­mis­ke virke­mid­le­ne som ska­per den mo­ti­va­sjo­nen, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad (KRF) til Avi­se­nes Ny­hets­byrå (ANB).

Bru­ker forsk­ning

KRF mo­ti­ve­res av den nors­ke øko­nomi­pro­fes­so­ren Mag­ne Mog­stad ved uni­ver­si­te­tet i Chi­ca­go. For­sla­get hans er at sta­ten bør be­ta­le uføre med rest­ar­beids­evne for å kom­me seg til­ba­ke i jobb. Med ut­gangs­punkt i Mog­stads forsk­ning øns­ker KRF å gi den tryg­de­de 20 øre i skatte­let­te for hver tjen­te kro­ne. Da vil ved­kom­men­de sit­te igjen med mer av tryg­den når han el­ler hun er til­ba­ke i jobb.

– Ar­beid er god medi­sin, og får man et bein in­nen­for, kan man kan­skje føle seg bed­re av det. Man­ge blir 80 pro­sent uføre­tryg­det og har en rest­ar­beids­evne på 20 pro­sent, sier Rop­stad.

For­de­len med en ord­ning om «jobb­skatte­fra­drag» er, iføl­ge par­ti­et, at vi får fle­re i jobb i til­legg til la­ve­re of­fent­li­ge ut­gif­ter. De som kom­mer i ar­beid vil på sikt nem­lig be­ta­le mer i skatt.

Fle­re må i ar­beid

Over 323.000 per­soner i Nor­ge mot­tok uføre­trygd ved ut­gan­gen av sep­tem­ber i fjor, vi­ser tall fra Nav. Folk med lav utdanning er over­re­pre­sen­tert. Rop­stad og KRF me­ner den nor­dis­ke vel­ferds­mo­del­len kan og må bli bed­re for å møte fram­ti­dens ut­ford­rin­ger.

– For at vel­fer­den skal va­ere ba­ere­kraf­tig i møte med fal­len­de olje­inn­tek­ter og en be­folk­ning som sta­dig blir eld­re, må fle­re kom­me i ar­beid, på­pe­ker Rop­stad.

Han er­kjen­ner sam­ti­dig at ord­nin­gen med jobb­skatte­fra­drag for uføre ale­ne ikke er til­strek­ke­lig. Reg­le­ne for av­kor­ting er også noe KRF øns­ker å gjø­re noe med.

Lun­ken re­spons

For­sla­get fra KRF får en kjø­lig re­spons fra Ap. Stor­tings­re­pre­sen­tant Fred­ric Ho­len Bjør­dal sy­nes det er bed­re å bru­ke det be­gren­se­de hand­lings­rom­met i stats­bud­sjet­tet i åre­ne som kom­mer på mer mål­ret­te­de og ak­ti­ve til­tak for å få folk til­ba­ke i jobb.

– Vi har mer tro på økt lønns­til­skudd, en kraf­ti­ge­re sat­sing på til­taks­plas­ser for per­soner med re­du­sert ar­beids­evne og en ak­ti­vi­tets­re­form for unge uføre. Det KRF her bru­ker som sti­mu­lans for å få folk i jobb er både dyrt og lite ef­fek­tivt, sier Bjør­dal.

Også Høy­res Vet­le Wang So­leim er i ut­gangs­punk­tet skep­tisk til Krfs fra­drags­for­slag. For par­ti­et er det en bed­re fram­gangs­måte å bru­ke ord­nin­ger for lønns­til­skudd og til­rette­lag­te ar­beids­plas­ser.

– Fra­dra­get som KRF leg­ger opp til fø­rer med seg sto­re be­løp både til ord­nin­gen i seg selv og selve ad­mi­ni­stre­rin­gen. Det er mer hen­sikts­mes­sig å ha mål­ret­te­de ord­nin­ger over­for de grup­pe­ne som sli­ter med å kom­me inn i ar­beids­li­vet, me­ner Høyre­po­li­ti­ke­ren. (ANB)

BØR BE­TA­LE: Sta­ten bør be­ta­le uføre med rest­ar­beids­evne for å kom­me seg til­ba­ke i jobb, fore­slår KRF og stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad. FOTO: SI­RI ØVERLAND ERIKSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.