To av tre asyl­sø­ke­re fikk opp­hold

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

ASYL: En ny rap­port fra Norsk or­ga­ni­sa­sjon for asyl­sø­ke­re (NOAS) vi­ser at 67 pro­sent av dem som søk­te asyl i Nor­ge i fjor, fikk opp­hold. Det kom­mer frem­de­les få asyl­sø­ke­re til Nor­ge, men av dem som kom i fjor, fikk 67 pro­sent opp­hold. Det vi­ser en ny rap­port som NOAS leg­ger fram i går. – I 2017 var 60 pro­sent av de rundt 3.300 som kom, kvin­ner og barn. Av dem som fikk be­hand­let sa­ke­ne sine, fikk 67 pro­sent, el­ler to av tre, opp­hold. 61 pro­sent fikk be­skyt­tel­se og cir­ka 6 pro­sent fikk opp­hold på hu­ma­ni­ta­ert grunn­lag, sier Ann-mag­rit Aus­tenå, ge­ne­ral­sek­reta­er i NOAS, til NRK. Iføl­ge Aus­tenå var ho­ved­grup­pe­ne som kom i fjor, fra Syria og Eri­trea. Den tred­je størs­te grup­pen som kom til Nor­ge i 2017, var tyr­ke­re.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.