Send post fra egen post­kas­se

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

NY ORD­NING: Post­bu­det ditt kan nå ta med pak­ker og brev fra din egen post­kas­se, fran­kert med di­gi­talt fri­mer­ke. – Det­te er et til­bud for dem som øns­ker en enk­le­re hver­dag, og den­ne nye tje­nes­ten bi­drar til nett­opp det, sier kon­sern­sjef Tone Wil­le i Pos­ten Nor­ge. Sen­din­gen må va­ere un­der to kilo og pas­se i post­kas­sen. Bu­det hen­ter for­sen­del­sen på sin van­li­ge run­de. – Fy­sis­ke le­ve­ran­ser blir ikke gam­mel­dags, det skjer ba­re på nye må­ter. De kun­de­ne som al­le­re­de har tes­tet løs­nin­gen er su­per­for­nøy­de og sier at det­te dek­ker et be­hov, sier Wil­le.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.