Eks­pert spår sky­høyt bud på Nor­we­gi­an

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

NOR­WE­GI­AN: Spare­bank 1 tror at et nytt bud på Nor­we­gi­an kan kom­me på mel­lom 13,4 og 22 mil­li­ar­der kro­ner. Iføl­ge Da­gens Na­e­rings­liv spår ana­lyse­sjef LarsDa­ni­el West­by ved Spare­bank 1 at In­ter­na­tio­nal Air­li­nes Group (IAG) vil kjø­pe hele Nor­we­gi­an. Pri­sen per ak­sje vil lig­ge mel­lom 310 og 483 kro­ner per ak­sje, tror West­by. Spare­bank 1-ana­ly­ti­ke­rens an­slag til­sva­rer en pris på mel­lom 13,4 og 22 mil­li­ar­der kro­ner. Sam­ti­dig tror Jo Er­lend Kors­vold ved SEB Equity Rese­arch at et Nor­we­gi­an-bud vil kom­me på na­er­me­re 400 kro­ner per ak­sje, iføl­ge E24.

– De kjø­per først og fremst mye gjeld, og ikke så mye mar­keds­ver­di. Det er det som mu­lig­gjør så høye bud, sier Kors­vold til nett­ste­det.

IAG har kjøpt 4,61 pro­sent av sel­ska­pets ak­sjer og vur­de­rer nå om de skal leg­ge inn et for­melt bud på hele fly­sel­ska­pet.

Selv om sty­ret ikke skul­le øns­ke å sel­ge, må de vur­de­re bud som kom­mer inn og gi en an­be­fa­ling til ak­sjo­na­ere­ne om de bør tak­ke ja el­ler nei, iføl­ge DN. Om et bud er høyt nok, er det vans­ke­lig for sty­ret å ikke an­be­fa­le et bud, si­den de må ta hen­syn til alle ak­sjo­na­ere­ne. Fre­dag sa Bjørn Kjos, Nor­we­gi­ans ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og størs­te ei­er, at han tid­li­ge­re ikke har vur­dert å sel­ge.

– Det fin­nes et ord­tak om at til den ret­te pri­sen er alt til salgs, men det har jeg fak­tisk ald­ri vur­dert. Min am­bi­sjon har va­ert å dri­ve Nor­we­gi­an og få fram de ver­di­ene så ak­sjo­na­ere­ne skal ha noe igjen for å sat­se på Nor­we­gi­an, sa han til E24. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.