DET­TE ER SA­KEN

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

Ek­sa­mens­ord­nin­gen i den vi­dere­gå­en­de sko­len er dyr, tid­kre­ven­de og urett­fer­dig, me­ner sen­tra­le fors­ke­re og skole­folk. I til­legg er sjan­sen for feil­vur­de­ring for stor, me­ner de.

■ Om kort tid skal over 50.000 ele­ver i den vi­dere­gå­en­de sko­len ta ek­sa­men i skrift­lig norsk ho­ved­mål på Vg3, iføl­ge Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet.

■ Sam­ti­dig vi­ser forsk­ning Dags­avi­sen har om­talt at det er sto­re sprik i sen­so­re­nes vur­de­ring av be­sva­rel­ser. På en del type opp­ga­ver va­rier­te sen­sor­vur­de­rin­ge­ne med mer enn to hele ka­rak­te­rer, iføl­ge en mas­ter­grad som har vur­dert hele 4.500 elev­be­sva­rel­ser, skre­vet av lek­tor Liv Ca­thri­ne Krogh.

■ I gårs­da­gens avis sa pro­fes­sor i tekst­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, Kjell Lars Ber­ge, det­te til avi­sen: – Dess­ver­re er det ba­re å slå fast at ek­sa­mens­vur­de­rin­gen er like upå­li­te­lig som den var på midt­en av 90-tal­let. Vi kan ikke ha et prøve­sys­tem som leg­ger opp til at sko­len spil­ler lot­to med de un­ges fram­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.