Bio­gass på agen­da­en

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

MIL­JØ: Skan­di­na­vias størs­te bio­gass­kon­fe­ran­se kom­mer til Nor­ge og Fred­rik­stad 25-26. april. Kon­fe­ran­sen vil ha cir­ka 400 del­ta­ke­re, over 30 fore­drags­hol­de­re og stu­die­tu­rer til Bor­re­gaard, Fre­var og NIBIO. Det vil også bli en stor ut­stil­ling av kjøre­tøy og tek­no­lo­gi midt i gå­gata i Fred­rik­stad, hvor blant an­net IVECO og Møller Grup­pen skal vise fram sine sto­re og små kjøre­tøy, opp­ly­ser ar­ran­gø­ren i en presse­mel­ding.

I til­legg blir det et ar­ran­ge­ment kalt «Bio­gass for dum­mies» (24. april), som er åpent for be­folk­nin­gen. Her er in­gen spørs­mål for enk­le el­ler dum­me og man kan få in­for­ma­sjon om hvor­for bio­gas­sen er så bra og vik­tig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.