JON MICHE­LET (1944–2018)

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

■ Født i Moss 14. juli 1944.

■ Bod­de de sju førs­te åre­ne av li­vet sitt på Lar­kol­len i Ryg­ge, før fa­mi­li­en flyt­tet til Oslo.

■ De­bu­ter­te som for­fat­ter i 1975 med kri­mi­nal­ro­ma­nen «De druk­ner ei som hen­ges skal», den førs­te av i alt 12 bø­ker med pri­vat­et­ter­fors­ke­ren Wil­helm Thy­ge­sen i ho­ved­rol­len.

■ Var blant an­net sjø­mann, jour­na­list, for­lags­sjef i for­la­get Ok­to­ber og re­dak­tør i Klasse­kam­pen.

■ Flyt­tet til­ba­ke til Ryg­ge i 1986, og bo­sat­te seg i barn­doms­hjem­met på Lar­kol­len.

■ Var po­li­tisk ak­tiv i ml-be­ve­gel­sen, og se­ne­re i da­va­eren­de Rød Valg­al­li­an­se (nå Rødt). Satt på fyl­kes­tin­get i Østfold og i kom­mune­sty­ret i Ryg­ge.

■ Var li­den­ska­pe­lig opp­tatt av fot­ball, og skrev blant an­net fle­re bø­ker fra fot­ball-vm med for­fat­ter­ven­nen Dag Sol­stad.

■ Ga i 2012 ut den førs­te bo­ken i ro­man­se­ri­en «En sjø­ens helt», om de nors­ke krigs­sei­ler­nes inn­sats un­der 2. ver­dens­krig. Opp­nåd­de enorm suk­sess med dis­se bø­ke­ne, og fikk fer­dig sjet­te og sis­te bind før sin død

14. april 2018.

FOTO: HERMUND L. KJERNLI QUIZ-VENNER: Dag­lig le­der Martin Mat­hi­sen på Lo­sen kafé og quiz­mas­ter Wer­ner Ols­son. FOTO: HERMUND L. KJERNLI

BIDRAGSYTER: Ord­fø­rer In­ger-lise Skart­li­en for­tel­ler at Miche­let var ge­nuint opp­tatt av lo­kal­sam­fun­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.