Styr­ker kon­troll a

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - TOR SAND­BERG

NATURVERN: IS og and­re ter­ror­grup­per kan bli ram­met når re­gje­rin­gen styr­ker ar­bei­det mot ulovlig handel med true­de ar­ter.

■ – Kam­pen mot ulovlig handel med true­de ar­ter er vik­tig for å ta vare på ver­dens na­tur­mang­fold, men også for å hind­re fi­nan­sie­ring av ter­ror­grup­per, un­der­stre­ker kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Ola Elve­stu­en (V).

– Miljø­kri­mi­na­li­tet kjenne­teg­nes av høy pro­fitt og lav ri­si­ko og bi­drar til å fi­nan­siere ter­ror­nett­verk, krig og va­ep­ne­de kon­flik­ter. Ek­semp­ler på grup­per som pro­fit­te­rer på miljø­kri­mi­na­li­tet er IS, Al Sha­ba­ab, Jan­ja­we­ed og Her­rens mot­stands­armé – LRA, fort­set­ter han.

Be­slag av el­fen­ben

Dis­se grup­pe­ne hø­rer hjem­me i Irak, Syria, Su­dan, Tsjad, So­ma­lia og Ugan­da, alle land med man­ge true­de ar­ter, iføl­ge Earth´s En­dange­red Crea­tu­res List. Ba­re i Ugan­da, hvor LRA hol­der til, er det na­er­me­re 220 true­de ar­ter, blant an­net go­ril­la­er, nes­horn og ele­fan­ter.

Iføl­ge WWF Ver­dens na­tur­fond er det spe­si­elt pan­go­lin (skjell­dyr), ti­ger, nes­horn og ele­fant som er ofre for ulovlig handel med true­de dyre­ar­ter.

I gjen­nom­snitt blir én afri­kansk ele­fant drept hvert 25. mi­nutt på grunn av etter­spør­se­len etter el­fen­ben, ikke minst fra mar­ke­der i Asia, opp­ly­ser miljø­or­ga­ni­sa­sjo­nen. Men el­fen­ben kom­mer også til Nor­ge.

– Det er re­gist­rert 14 be­slag av gjen­stan­der av el­fen­ben fra 2008 til dags dato. 12 av be­sla­ge­ne har blitt gjort etter 2012, opp­ly­ser Britt Hil­de Øi­seth, fun­ge­ren­de un­der­di­rek­tør i Toll­eta­ten.

– Hvis Toll­eta­ten av­dek­ker for­søk på ulovlig inn­før­sel av el­fen­ben, vil sa­ken bli an­meldt til po­li­ti­et, til­føy­er hun.

Nå vars­ler Ola Elve­stu­en at det skal bli vans­ke­li­ge­re å få be­hol­de blant an­net ulovlig im­por­tert el­fen­ben.

Krav om ser­ti­fi­kat

– For å styr­ke vår kon­troll med miljø­kri­mi­na­li­te­ten na­sjo­nalt fore­slår vi nå en ny og stren­ge­re for­skrift om handel med true­de ar­ter. For­skrif­ten har va­ert på hø­ring og skal ved­tas i lø­pet av som­mer­en, for­tel­ler kli­ma- og miljø­mi­nis­te­ren.

Den nye for­skrif­ten vil blant an­net stil­le krav om ei­er­ser­ti­fi­kat og mer­king av for ek­sem­pel hele støt­ten­ner.

– Når for­skrif­ten trer i kraft må de som har true­de ar­ter, kun­ne fram­vise Ci­tes-til­la­tel­se hvis vi el­ler po­li­ti­et spør om det, for­kla­rer se­nior­råd­gi­ver Øystein Stør­ker­sen i Miljø­di­rek­to­ra­tet.

Han har er­fa­ring med at langt fra alle kla­rer å leg­ge fram slik do­ku­men­ta­sjon i dag, selv om den in­ter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­nen om handel med true­de ar­ter (CI­TES), til­si­er at det skal fore­lig­ge en eks­port­til­la­tel­se fra myn­dig­he­te­ne i eks­port­lan­det for ar­ter som om­fat­tes av CI­TES. Stør­ker­sen nev­ner i den for­bin­del­se en ut­stop­pet ti­ger som ei­e­ren hev­det kom fra Sve­ri­ge...

Også man­ge and­re kan få for­kla­rings­pro­ble­mer når de skal for­tel­le om hvor­dan de har fått tak i true­de ar­ter. For ek­sem­pel er det slik at el­fen­ben ikke er noen sjel­den­het i Nor­ge. Det har WWF kun­net kon­sta­te­re fle­re gan­ger de se­nes­te åre­ne, blant an­net på Finn.no.

El­fen­ben til salgs

I 2014 send­te miljø­or­ga­ni­sa­sjo­nen brev til Finn.no om det­te. Her ble sel­ska­pet opp­ford­ret til å tak­ke nei til el­fen­bens­gjen­stan­der som ble til­budt for auk­sjon, også el­fen­ben som kom til lan­det før det nors­ke im­port­for­bu­det i 1975.

– Alt for bi­drar til å opp­rett­hol­de etter­spør­se­len etter el­fen­ben, bi­drar også til kryp­sky­ting, ulovlig handel og mu­lig ut­ryd­del­se av ele­fan­ten, ad­var­te da­va­eren­de ge­ne­ral­sek­reta­er Ni­na Jen­sen i bre­vet.

Li­ke­vel er el­fen­ben fort­satt å få kjøpt på Finn.no, snart fire år se­ne­re. Blant an­net har en støt­tann ny­lig blitt an­non­sert til salgs for 30.000 kro­ner.

Kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Adé­le Cap­pe­len Bly­stad i Finn. no, sier at hun er ukjent med bre­vet WWF send­te i 2014.

– Vil det også i ti­den fram­over bli mu­lig å fin­ne el­fen­ben til salgs på Finn.no?

– Finn er i gang med å se på ret­nings­lin­jer for an­non­ser på Tor­get, sva­rer Bly­stad.

Hun til­føy­er at det i den an­led­ning, også vil va­ere na­tur­lig å se på WWFS opp­ford­ring.

I fle­re land har alt salg av el­fen­ben, både gam­melt og nytt, blitt for­budt, de se­nes­te må­ne­de­ne. Sist ute var Stor­bri­tan­nia, som vars­let sitt for­bud i star­ten av den­ne må­ne­den.

– Kan det va­ere ak­tu­elt for Nor­ge å gjø­re det sam­me, Ola Elve­stu­en?

– Vi har ikke vur­dert for­sla­get fra Stor­bri­tan­nia. Sett un­der ett me­ner vi at det nors­ke re­gel­ver­ket er godt, sa­er­lig etter at den nye for­skrif­ten er ved­tatt. Den skal bi­dra til å sik­re at handel med true­de dyre­ar­ter ba­re skjer der den er ba­ere­kraf­tig.

– Nød­ven­dig for­bed­ring

– Ut­kas­tet til ny for­skrift er en stor og nød­ven­dig for­bed­ring fra det ut­da­ter­te lov­ver­ket vi har fra før, me­ner Ing­rid Lo­mel­de, miljø­po­li­tisk le­der i WWF Ver­dens na­tur­fond.

– Inn­fø­rin­gen av ord­nin­gen med ei­er­ser­ti­fi­ka­ter vil va­ere av­gjø­ren­de for å do­ku­men­te­re lov­lig­het, samt mer­kings­krav, for de ar­ter av dyr og plan­ter det­te vil om­fat­te. Der­med unn­går man uhel­di­ge si­tua­sjo­ner som ved da­gens ord­ning, der et ob­jekt i prak­sis blir «lov­lig» om man kla­rer å unn­dra det kon­troll. For­sla­get inne­hol­der også økt straffe­ram­me for ulovlig handel med true­de ar­ter, noe vi me­ner er bra.

Miljø­kri­mi­na­li­tet kjenne­teg­nes av høy pro­fitt og lav ri­si­ko.

Ola Elve­stu­en (V), kli­ma- og miljø­mi­nis­ter tor.sand­berg@dags­avi­sen.no

I juli i fjor gjor­de myn­dig­he­te­ne i Hong Kong sitt hit­til størs­te be­slag av støt­ten­ner fra ele­fan­ter. I ja­nu­ar ved­tok po­li­ti­ker­ne der et for­bud mot alt salg av el­fen­ben in­nen 2021.

STØRS­TE BE­SLAG:

BLE KNUST: I au­gust i fjor ble alle dis­se gjen­stan­de­ne av el­fen­ben knust i New York. Mil­lion­byen inn­før­te for­bud mot all om­set­ning av el­fen­ben både fra ele­fan­ter om mam­mu­ter i 2014.

FOTO: TIMOTHY A. CLARY/NTB SCANPIX

MILLIARDBUTIKK: Glo­balt er or­ga­ni­sert ulovlig handel med true­de dyre­ar­ter of­re­ne for den­ne han­de­len, en ele­fant som måt­te dø på grunn av sine støt­ten­ner,

TAR GREP: Kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Ola Elve­stu­en (V).

FOTO: LISE ÅSERUD/ NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.