Miljø­ver­ne­re vil tel­le in­sek­ter

Dagsavisen Østfold - - Verden -

TYSKLAND: Den størs­te tys­ke miljø­vern­grup­pen, NABU, ber om fri­vil­lig hjelp til å tel­le in­sek­ter i hele lan­det. Baktep­pet er uro­vek­ken­de mel­din­ger om sta­dig faer­re inn­sekt­ar­ter. Tel­lin­gen skal fore­gå i pe­rio­den 1. til 10. juni, med en ny tel­ling 3. til 12. au­gust. Or­ga­ni­sa­sjo­nen hå­per at en slik stor­stilt kart­leg­ging vil øke kunn­ska­pen blant folk flest om mang­fol­det i in­sekt­ver­de­nen og nød­ven­dig­he­ten av in­sek­te­ne i na­tu­rens krets­løp. Tel­lin­gen vil spe­si­elt ta for seg be­stan­de­ne av 16 ty­per in­sek­ter, blant dem vis­se ty­per som­mer­fug­ler, bil­ler og flu­er, samt gress­hop­per og øyen­stik­ke­re. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.