Co­mey: – Trump ly­ver kon­ti­nu­er­lig

Dagsavisen Østfold - - Verden -

USA: Tid­li­ge­re Fbi­sjef Ja­mes Co­mey for­sø­ker å av­kle Do­nald Trump den sis­te rest av pre­si­dent­ver­dig­het i et Tv-in­ter­vju. Ord­kri­gen mel­lom de to har nådd nye høy­der.

Co­mey sier i in­ter­vju­et med ABC at Trump er mo­ralsk ueg­net til å va­ere pre­si­dent, at han er en lyst­løg­ner i smått og stort og at han vil va­ere en be­last­ning for alle som job­ber rundt ham. I dag kom­mer Co­meys bok «En høy­ere lo­ja­li­tet: Sann­het, løgn og le­der­skap» i ame­ri­kans­ke bok­hand­le­re.

Co­meys sal­ve er den fore­lø­pig sis­te i fei­den mel­lom pre­si­den­ten og man­nen han spar­ket i mai i fjor etter å ha erg­ret seg grønn over ham i fle­re må­ne­der. Trump had­de tid­li­ge­re på da­gen søn­dag, na­er­mest i på­ven­te av en kom­men­de hagl­skur, kalt Co­mey en mot­by­de­lig fyr som egent­lig bur­de va­ert fengs­let for lengst.

Ikke dele ver­di­er

Og Co­mey le­ver­te va­re­ne.

– Det hand­ler hele tida om hvor­dan du tje­ner sje­fen og sje­fens in­ter­es­ser. Det hand­ler om fa­mi­lie, fa­mi­lie, fa­mi­lie, sa den tid­li­ge­re Fbi-sje­fen og vi­ser til en mid­dag der Trump min­net ham om hans lo­ja­li­tet til pre­si­dent­stil­lin­gen.

– Du kan ikke ha en pre­si­dent som ikke gjen­spei­ler ver­di­ene jeg me­ner re­pub­li­ka­ne­re, de­mo­kra­ter og uav­hen­gi­ge verd­set­ter, sier Co­mey i in­ter­vju­et med ABC.

The New York Ti­mes fast­slått tørt at hvis det noen gang had­de va­ert mu­lig for de to å av­ver­ge en full krig, har Tvin­ter­vju­et skrin­lagt den mu­lig­he­ten.

Co­mey be­teg­ner Trump som en «se­rie­løg­ner» som snak­ker om kvin­ner som de skul­le va­ere kjøtt­styk­ker.

– Han ly­ver kon­ti­nu­er­lig, om de mins­te og de størs­te ting, og in­sis­te­rer på at det ame­ri­kansk folk tror ham, sa den tid­li­ge­re Fbi-sje­fen. Det­te er for­hold som gjør det til en stor ut­ford­ring å job­be i Det hvi­te hus, me­ner Co­mey.

– Job­ben vil va­ere en be­last­ning for alle dem som pre­si­den­ten har rundt seg, sier Co­mey.

Russ­land

Co­mey hol­der mu­lig­he­ten åpen for at Russ­land kan sit­te på in­for­ma­sjon om Trump som kan bru­kes til å ut­pres­se ham. Men Co­mey er ikke hund­re pro­sent sik­ker og tar for­be­hold.

– Jeg tror det er mu­lig. Jeg vet ikke. Det­te er ord jeg ald­ri trod­de jeg vil­le si om en pre­si­dent i USA, sier Co­mey i in­ter­vju­et.

Etter at ut­drag fra Co­meys nye bok ble of­fent­lig­gjort i for­ri­ge uke, har Trump kalt den tid­li­ge­re Fbi-sje­fen Co­mey «svak», «en løg­ner» og «en sli­mål» som bør straffe­for­føl­ges.

I bo­ken be­skri­ves Trump som en ma­fia­boss-ak­tig type, som prø­ver å vis­ke ut gren­se­ne mel­lom po­liti­myn­dig­he­ter og po­li­tikk. (NTB)

Job­ben vil va­ere en be­last­ning. Ja­mes Co­mey

BOK: I et Tv-in­ter­vju i for­bin­del­se med sin nye bok ser­ve­rer tid­li­ge­re Fbi-sjef Ja­mes Co­mey kraf­tig kost. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.