Nå kom­mer bo­ken om Ni­ni Stol­ten­berg

Dagsavisen Østfold - - Kultur -

Lars Lil­lo-sten­berg spil­te i be­gra­vel­sen til Ni­ni Stol­ten­berg. Fre­dag kom­mer han med bo­ken «Ni­ni», som fa­ren hen­nes ba ham skri­ve.

Den lan­se­res 20. april av Gyl­den­dal, som skri­ver at de­lil­los-front­man­nen har opp­søkt men­nes­ke­ne som sto Ni­ni na­er­mest. De to var venner i ung­doms­ti­den, gikk i sam­me klas­se, og venn­ska­pet dan­ner iføl­ge for­la­gets presse­mel­ding ut­gangs­punk­tet for bok­pro­sjek­tet. Det var Ni­nis far Thor­vald Stol­ten­berg som spur­te Lil­lo-sten­berg om å skri­ve en slik bok, meld­te VG før jul i fjor.

«Ni­ni Stol­ten­berg var vak­ker, vit­tig og had­de en unik ut­strå­ling. Fa­ren Thor­vald var mange­årig stats­råd, mo­ren Ka­rin topp­by­rå­krat. Bro­ren Jens ble stats­mi­nis­ter, søs­te­ren Ca­mil­la ble lege og di­rek­tør. Selv ble Ni­ni he­roin­av­hen­gig og døde i 2014, ba­re 51 år. Hva skjed­de med hen­ne? Hvem var hun egent­lig?», he­ter det om ut­gi­vel­sen på for­la­gets hjemme­side.

Bo­ken slip­pes på en bok­lunsj i Gyl­den­dal-hu­set fre­dag, der Lars Lil­lo-sten­berg sam­ta­ler med Ni­nis barn­doms­venn­in­ner Be­ne­dik­te Wed­set og Han­ne Skar­tveit. Også Thor­vald Stol­ten­berg vil si noen ord.

På sitt fjor­års­al­bum kom de­lil­los også med san­gen «Alle vil­le va­ere der hun var», kalt en vak­ker, sår hil­sen til Ni­ni Stol­ten­berg. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.