Kunst og kamp­vil­je

I dag er det langt mel­lom de sto­re de­mon­stra­sjo­ne­ne. Men på 70-tal­let fikk de av­gjø­ren­de be­tyd­ning. Un­der Al­ta-ak­sjo­nen had­de kuns­ten en sen­tral plass.

Dagsavisen Østfold - - Kultur - LARS ELTON Kunst­kri­ti­ker KUNST lars@elton.no

KUNST

«Let the Ri­ver Flow. The So­ver­eign Will and the Ma­king of a New World­li­ness»

OCA – Office for Con­tem­po­ra­ry Art Nor­way, Oslo

Til 3. juni

Folk som be­ve­ger seg i Oslo sen­trum vil ikke unn­gå å stø­te på po­li­tis­ke de­mon­stra­sjo­ner fra tid til an­nen. Like fullt er det len­ge mel­lom hver gang de har noe sa­er­lig om­fang el­ler at de får stor be­tyd­ning. Det er grunn til å fun­de­re på hvor­for det er blitt slik? Hvor­for går in­gen ut i ga­te­ne og pro­te­ste­rer mot den gru­ful­le krig­fø­rin­gen i Syria, for ek­sem­pel?

Hu­kom­mel­sen er kort. Histo­rie­fa­get står hel­ler ikke så sterkt i skole­ver­ket som det bur­de gjø­re. Der­for er kunn­ska­pen om de av­gjø­ren­de de­mon­stra­sjo­ne­ne man­gel­full. Da er det for­tjenst­fullt at OCA, eks­port­or­ga­ni­sa­sjo­nen for bil­led­kunst, av­slut­ter sitt fler­åri­ge pro­sjekt «Thin­king at the ed­ge of the world» med å se på Alta­ak­sjo­nen i åre­ne 1978–82. Det er en klas­sisk kon­flikt der stor­sam­fun­net med sine be­hov for kraft­ut­byg­ging over­kjø­rer lo­kal­be­folk­nin­gen. Det var man­ge kam­per om kraft­ut­byg­gin­ger på 70-tal­let. Ved si­den av Al­ta er Mar­dø­la-ak­sjo­nen i na­tur­vern­året 1970 mest kjent. Na­tur­vern­be­visst­he­ten kom opp på et høy­ere nivå, og ak­ti­vis­te­ne len­ket seg fast for å hind­re an­leggs­ar­bei­det.

Det som gjør Al­ta-ak­sjo­nen spe­si­ell er det at den, i til­legg til na­tur­kon­flik­ten, også var en kon­flikt om ur­fol­kets ret­tig­he­ter. Sa­me­ne had­de be­nyt­tet land­ska­pet som skul­le dem­mes opp i år­hund­rer. Det å fra­ta dem den­ne ret­ten og der­med end­re de­res kul­tur og livs­grunn­lag, ble den ene fak­to­ren som for­and­ret same­fol­kets livs­si­tua­sjon og selv­be­visst­het.

Al­ta-ak­sjo­nen kul­mi­ner­te med sulte­strei­ken foran Stor­tin­get i ok­to­ber 1979. Etter retts­sak og ny saks­be­hand­ling fort­sat­te ut­byg­gin­gen, noe som re­sul­ter­te i en ny sulte­streik i ja­nu­ar 1981. Det had­de også stor ef­fekt da en grup­pe same­kvin­ner ok­ku­per­te stats­mi­nis­ter Gro Har­lem Brundt­lands kon­tor må­ne­den etter.

Al­ta-ak­sjo­nen grei­de ikke å hind­re ut­byg­gin­gen. Be­tyd­nin­gen var li­ke­vel stor, og re­sul­ta­tet var at same­po­li­tik­ken ble end­ret og at ur­be­folk­nin­gen fikk sitt same­ting i 1989. Alta­ak­sjo­nen sør­get også for at sa­me­ne byg­de et stort, in­ter­na­sjo­nalt nett­verk. Nor­ge fikk en skra­pe i lak­ken for vår mang­len­de evne til å føl­ge opp vårt in­ter­na­sjo­na­le en­ga­sje­ment for ur­fol­ks ret­tig­he­ter på hjemme­bane. Så langt har det stått lite om kunst i den­ne an­mel­del­sen. Det er tross alt kuns­ten som er om­drei­nings­punk­tet for den­ne ut­stil­lin­gen. Og det er grunn til å mer­ke seg at kunst var en sen­tral driv­kraft i ar­bei­det for å red­de Al­ta-kau­to­kei­no-vass­dra­get fra ut­byg­ging. El­ler Ál­tá-gu­ov­dage­aidnu, som sa­me­ne sier på sitt språk. Frem til 1970-tal­let had­de ikke sa­me­ne et be­grep for kunst, og det de had­de var pri­ma­ert tra­di­sjons­hånd­verk, «duodji». Duodji står fort­satt sterkt blant sa­me­ne, men med kunst­ne­re som Iver Jåks (1932– 2007) og Syn­nø­ve Per­sen (født 1950) har sa­misk kunst blitt en del av den na­sjo­na­le ka­non. Beg­ge er med i ut­stil­lin­gen, sam­men med en rek­ke ster­ke kunst­ne­re med frem­ra­gen­de kunst­verk. Per­sen

Ut­stil­lin­gen er en udelt gle­de å vand­re rundt i.

var en av de førs­te sa­me­ne som stu­der­te på Kunst­aka­de­mi­et, og hun var blant stif­ter­ne av den vik­ti­ge Sa­misk kunst­ner­grup­pe/sá­mi Dái­du­jo­av­kku. Den ek­sis­ter­te ba­re i fem år fra 1978, men fikk stor be­tyd­ning for ar­bei­det med å spre kunn­skap og kjenn­skap til Alta­ak­sjo­nen og sa­misk iden­ti­tet.

Ut­stil­lin­gen er en udelt gle­de å vand­re rundt i. Ikke ba­re for­di kva­li­te­ten på kunst­ver­ke­ne er høy, men også for­di blan­din­gen av kunst og duodji er en di­rek­te len­ke til det sa­mis­ke li­vet. Det er også mye in­for­ma­sjon i form av avis­opp­slag, film og fo­to­gra­fi­er som gir en god inn­fø­ring i hva Alta­ak­sjo­nen drei­de seg om.

Ut­stil­lings­de­sig­net er også verdt å kom­men­te­re. Med sto­re pla­ter som hen­ger i tau fra ta­ket blir ut­stil­lings­rom­met som en åpen la­by­rint. På ett punkt midt i rom­met ser du «in­gen ting». Pla­te­ne er hengt i et stjerne­møns­ter, og vin­du­ene er åpne mot om­gi­vel­se­ne. Sym­bol­kraf­ten er klar: Her åp­ner det sa­mis­ke sam­fun­net seg mot om­ver­de­nen, sam­ti­dig som den la­by­rin­tis­ke løs­nin­gen min­ner om na­tu­ren sa­me­ne le­ver i. I pa­ren­tes be­mer­ket var det len­ge usik­kert om Na­sjo­nal­mu­se­et skul­le in­klu­de­re sa­mis­ke kunst­ne­re i sin sam­lings­pre­sen­ta­sjon. De sis­te års dis­ku­sjon har imid­ler­tid fått spørs­må­let opp på bor­det. Sann­syn­lig­he­ten for at mu­se­et ikke in­klu­de­rer sa­misk kunst er nå for­svin­nen­de li­ten.

Ord­ta­ket «Når kryb­ben er tom, bi­tes hes­te­ne» gjel­der også for sa­me­ne. Etter ti­år på ti­år med un­der­tryk­king fra stor­sam­fun­net, er det in­gen grunn til å leg­ge skjul på at det fort­satt er kon­flik­ter mel­lom uli­ke sa­mis­ke grup­per. Ett ek­sem­pel fin­ner vi i his­to­ri­en om det sa­mis­ke flag­get. Det vi kan håpe på er at den­ne ut­stil­lin­gen og det dia­log­ar­bei­det den inn­går i kan bi­dra til å bi­leg­ge kon­flik­te­ne. Både sa­me­ne imel­lom og mel­lom ur­fol­ket og stor­sam­fun­net. Skal vi lyk­kes med det må in­ter­es­sen, kunn­ska­pe­ne og to­le­ran­sen he­ves til et nytt nivå. Det bi­drar den­ne ut­stil­lin­gen til.

Al­ta-ak­sjo­nen gjor­de noe med det nors­ke sam­fun­net og ga sa­me­ne en ny selv­be­visst­het.

FOTO: ARVID SVEEN/OCA

Sa­me­ne fikk mye støt­te fra res­ten av sam­fun­net. Fo­to­gra­fen Arvid Sveen do­ku­men­ter­te Al­ta-ak­sjo­nen og la­get også gra­fis­ke trykk. «Sa­misk fram­tid» er ut­ført som gouache på pa­pir.

TO: PER R. LØCHEN/NTB SCANPIX

Brit­ta Ma­ra­katt-lab­ba bro­de­ri­er fra Al­ta-ak­sjo­nen trek­ker veks­ler på fab­ler og fak­tis­ke, his­to­ris­ke hen­del­ser. FOTO: BRIT­TA MA­RA­KATT-LAB­BA/OCA

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.