På kino

Dagsavisen Østfold - - Kultur -

6

«The Shape of Wa­ter»

En kja­er­lig­hets­his­to­rie om en stum, kvin­ne­lig vaske­hjelp som for­els­ker seg hode­stups i et fiske­mons­ter som spi­ser kat­ter. Årets sto­re Os­car-fa­vo­ritt er en be­mer­kel­ses­ver­dig og sterk film, som vi bur­de va­ere takk­nem­lig for at Guil­ler­mo del Toro har la­get.

«Utøya 22. juli»

Erik Pop­pes «Utøya 22. juli» er uten om­svøp en spille­film om red­se­len og pa­nik­ken til of­re­ne og de over­le­ven­de, en hyl­lest til det skjø­re sam­hol­det blant dem som uten å vite hva el­ler hvem som ram­met dem løp for li­vet.

«Coco»

En re­spekt­full fei­ring av den mek­si­kans­ke folke­sje­len og de­res farge­rike folk­lo­re, som på vei­en ut­fors­ker te­ma­er man van­lig­vis skyg­ger unna i ani­mer­te fa­mi­lie­fil­mer. Om dø­den, de­mens og hva som skjer når alle har glemt at du en­gang lev­de.

5

«Phan­tom Th­re­ad»

Den geni­a­le kles­de­sig­ne­ren, og evi­ge ung­ka­ren, Rey­nolds Wood­cock (Da­ni­el Day-lewis) er en kon­troll­freak som har skapt sitt eget uni­vers med reg­ler hug­get i stein. En film full av skar­pe, syr­li­ge, vit­ti­ge og minne­ver­di­ge kraft­re­plik­ker.

«Ha­tets vug­ge» Hå­vard Bust­nes’ do­ku­men­tar blott­stil­ler en­kelt­in­di­vi­de­ne bak fram­veks­ten av en av de mest ut­talt vol­de­li­ge høyre­eks­tre­me or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne vi har sett gro fram i ny­ere tid – det gres­ke ny­na­zist­par­ti­et Gyl­lent dag­gry.

«The Death Of Sta­lin» Ar­man­do Ian­nuc­ci vi­ser igjen at han er en av klo­dens mest på­li­te­li­ge le­ve­ran­dø­rer av syl­skarp, sa­ti­risk og sunn po­li­ti­ker­for­akt.

«Ope­ra­sjon Mørke­mann»

Den førs­te fil­men byg­get på Jørn Lier Horsts De­tek­tiv­byrå nr. 2-bø­ker er blitt en so­lid «påske­krim» for barn.

«120 slag i mi­nut­tet» Et sterkt dra­ma om aids­epi­de­mi­ens førs­te år og kam­pen om opp­merk­som­het, for­stå­el­se og ak­sept borten­for døds­fryk­ten og den so­sia­le skam­fø­lel­sen.

«Lady Bird»

Med «Lady Bird» er vår­en kom­met på kino, en rø­ren­de og ten­ken­de film om å blomst­re som men­nes­ke la­get av ord­kunst­ne­ren Gre­ta Ger­wig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.