Høg­mo og hå­pet

Dagsavisen Østfold - - Sport - REI­DAR SOL­LIE Le­der for sports­av­de­lin­gen Twit­ter: @rei­dar­sol­lie

Len­ge leve bredde­fot­bal­len! Det var fle­re som vi­le se 2. di­vi­sjons­fot­ball i Fred­rik­stad søn­dag enn elite­se­rie i nabo­byen Sarps­borg sam­me kveld. 5691 til­skue­re be­tal­te for å se Per-mathias Høg­mo lede Fred­rik­stad for førs­te gang. Mot­stan­der As­ker var nep­pe noen til­skuer­mag­net. Topp­kam­pen Sarps­borg – Brann trakk 5258 til tri­ve­li­ge Sarps­borg sta­dion, en are­na som etter sis­te opp­gra­de­ring har plass til tu­sen fle­re.

Fred­rik­stad er en fot­ball­by og det er inn­ar­bei­det godt uten­for by­ens gren­ser. Klub­ben har en po­si­sjon i norsk fot­ball. Og det har ty­de­lig­vis by­ens be­folk­ning ikke glemt.

De har selv­sagt som fel­les mål å få Fred­rik­stad til­ba­ke, og når man sam­ler fle­re folk enn alle and­re 2. di­vi­sjons­kam­per til sam­men, be­kref­ter det ba­re at la­get be­fin­ner seg i feil di­vi­sjon. I hvert fall målt i in­ter­es­se.

Man­ge kal­ler 2. di­vi­sjon og ned­over som den ekte fot­bal­len. Her er det en mye mind­re øko­no­mi og de fles­te spil­ler­ne stu­de­rer el­ler har job­ber ved si­den av. Her er fot­bal­len hobby både for spil­le­re og til­skue­re.

Og tal­le­ne fra Fred­rik­stad vi­ser at en­tu­si­as­me og til­hø­rig­het trum­fer sports­li­ge am­bi­sjo­ner. La­get blir ikke for­latt selv om det spil­ler på nivå tre i Nor­ge. Det geni­a­le med fot­bal­len er dens enk­le kon­kur­ranse­reg­ler. Ta­bel­len vi­ser sta­tus. Hver dag, hele tida.

I den øvers­te liga­en var det ba­re Mol­de – Lille­strøm (7411) som sam­let fle­re til­skue­re enn Fred­rik­stad i den­ne run­den. Når ver­ken Ro­sen­borg, Brann el­ler Vå­ler­en­ga har hjemme­kamp blir til­skuer­tal­le­ne mo­de­ra­te. Det er få pub­li­kums­mes­si­ge fyr­tårn i Nor­ge. Men lo­kal­fot­bal­len le­ver.

For fel­les for alle ak­tø­rer i norsk fot­ball er at hå­pet le­ver. Høg­mo har skapt nytt håp i Fred­rik­stad og det hå­pet vil folk se med egne øyne selv om la­get tid­ligst kan va­ere til­ba­ke på øvers­te nivå i 2020.

rei­dar.sol­lie@dags­avi­sen.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.