Topp­møte i spo­ret

Nort­hug går mot Klaebo og Sund­by

Dagsavisen Østfold - - Sport -

TOPP­MØTE: The­re­se Jo­haug stil­ler, mens Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo får bry­ne seg mot blant and­re Pet­ter Nort­hug og Martin Johns­rud Sund­by i Skarve­ren­net.

Del­ta­kel­sen i det tra­di­sjo­nel­le tur­ren­net er for­mi­da­bel for beg­ge kjønn. Det er ikke å over­dri­ve at del­ta­ker­lis­ten hol­der ver­dens­klasse­nivå i ren­net som går mel­lom Fin­se/hau­ga­støl og Usta­oset.

Ren­net er reg­net som se­song­av­slut­ning for sva­ert man­ge lø­pe­re.

I kvinne­klas­sen stil­ler blant and­re fjor­årets vin­ner Ing­vild Flug­stad Øst­berg sam­men med Ma­rit Bjør­gen, Ragn­hild Ha­ga, Astrid Uh­ren­holdt Ja­cob­sen, tvil­ling­søst­re­ne Ti­ril og Lot­ta Ud­nes Weng og fins­ke Kris­ta Pär­mä­ko­ski.

Jo­haug og Bjør­gen

En an­nen som blir å fin­ne i løy­pe­ne er The­re­se Jo­haug. Men hun skal gå sam­men med sine spon­so­rer. For den som vil opp­le­ve Ma­rit Bjør­gen en sis­te gang er det­te sjan­sen. 38-årin­gen går sitt sis­te ski­renn i Skarve­ren­net. Når nes­te se­song star­ter, har Bjør­gen lagt opp.

Her­re­ne Klaebo, Nort­hug og fa­vo­ritt og fjor­års­vin­ner Sund­by ut­ford­res blant an­net av Sjur Røthe, Hans Chris­ter Ho­lund, Si­men Heg­stad Krü­ger, Chris Je­s­per­sen og sveit­se­ren To­ni Li­vers for å nev­ne noen.

Do­ping­straf­fen so­net

Ons­dag er The­re­se Jo­haugs do­ping­straff his­to­rie. Ma­na­ger Jørn Ernst og tre­ner Pål Gun­nar Mik­kel­splass har va­ert gjen­nom en tøff tid sam­men med Jo­haug. Ryk­te­ne svir­rer om en lø­per som er bed­re enn noen gang. Tes­te­ne skal va­ere i en egen liga.

Vin­ner­sult

Mik­kel­splass me­ner lang­renns­stjer­nens vin­ner­sult og tre­nings­iver vil kun­ne dem­pe sav­net av Ma­rit Bjør­gen på det nors­ke kvinne­lands­la­get i lang­renn.

– Det vil va­ere rart på de førs­te sam­lin­ge­ne uten Ma­rit, for hun har nes­ten all­tid va­ert der mens The­re­se har va­ert der. Sam­ti­dig har de to et na­ert venn­skap. De er ba­re en te­le­fon­sam­ta­le unna, sier Mik­kel­splass til NTB.

Der Nan­sen-lø­pe­ren er til­ba­ke på start­stre­ken nes­te se­song, er gull­gros­sis­ten Ma­rit Bjør­gen borte. Ve­te­ra­nen fra Rog­nes leg­ger opp etter in­ne­va­eren­de se­song.

Jo­haug har snart fer­dig­so­net 18 må­ne­ders ute­sten­gel­se idømt av Idret­tens Vold­gifts­rett (CAS). Den kom etter en po­si­tiv do­ping­prø­ve (closte­bol).

– At det­te har gått litt i etap­per, kan ab­so­lutt ha hjul­pet hen­ne i den­ne pro­ses­sen. At hun først så for seg å rek­ke VM (Falun) og så OL (Py­e­ong­chang), gjor­de at The­re­se had­de mål på vei­en tross alt, sier Ernst.

(NTB)

SHOW: Blir det show til hel­gen som her i Gran­åsen? Pet­ter Nort­hug mø­ter både Klaebo og Johns­rud Sund­by i Skarve­ren­net.

FOTO: NED ALLEY/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.