Går mot re­kord­ras for City

Dagsavisen Østfold - - Sport -

GULL: Man­ches­ter City in­vi­te­rer til fei­ring av liga­gul­let mot Swan­sea kom­men­de helg. Sam­ti­dig skal det jak­tes re­kor­der i tida som kom­mer.

By­ri­val Man­ches­ter Uni­teds over­ras­ken­de 0-1-tap for West Bromwich søn­dag av­gjor­de gull­kam­pen i Pre­mi­er League. City er se­rie­mes­te­re når fem kam­per gjen­står å spil­le. Det er en tan­ge­ring av den gjel­den­de re­kor­den. Kun Man­ches­ter Uni­ted har nem­lig klart å sik­re gul­let så tid­lig. I 2000/01-se­son­gen kun­ne mann­ska­pet til Sir Alex Fer­gu­son fei­re tit­te­len på nøy­ak­tig sam­me tids­punkt.

I tida som kom­mer kan de fers­ke se­rie­mes­ter­ne også skri­ve seg inn his­to­rie­bø­ke­ne på and­re må­ter.

Ald­ri tid­li­ge­re har et lag klart å ta mer enn 95 po­eng i lø­pet av én Pre­mi­er League-se­song. Chelsea har den re­kor­den fra 2004/05-se­son­gen.

Man­ches­ter City kan matche

Pep Guar­dio­la tak­ker fan­sen etter mø­tet med Tot­ten­ham på Wem­bley. FOTO: NTB SCANPIX og over­gå lon­do­ner­nes pre­sta­sjon. på 18 po­eng og til­hø­rer Man­ches­ter Det for­ut­set­ter at la­get til Uni­ted. Også den kan Pep Guar­dio­la tar minst ni nå stå for fall. City le­der i øye­blik­ket po­eng på de fem kam­pe­ne som med 16. gjen­står. Det sy­nes høyst over­kom­me­lig. Det sam­me kan Chelse­as re­kord i an­tall borte­sei­rer. Det

Chelsea har også re­kor­den i ma­gis­ke tal­let der er 15. City an­tall liga­sei­rer. Den ly­der på har så langt tatt 14 tre­po­en­ge­re 30. City har så langt vun­net 28 på rei­se den­ne se­son­gen. gan­ger den­ne se­son­gen. De ly­se­blå har med and­re ord

Den størs­te sei­ers­mar­gi­nen i mye å spil­le for også i av­slutPre­mi­er League-his­to­ri­en ly­der nin­gen av se­son­gen. (NTB)

SEI­ER:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.