Kjem­per om plass i Giro d’ita­lia

Dagsavisen Østfold - - Sport -

Au­gust Jen­sen er med i Is­rael Cy­cling Aca­de­mys brutto­tropp til Giro d’ita­lia. Også Jen­sens lag­ka­me­rat Sond­re Holst En­ger kjem­per om en plass.

Au­gust Jen­sen er in­ne i sitt førs­te år i la­get og er ak­tu­ell for en plass i som­mer­ens Giro d’ita­lia.

Tre av la­gets åtte plas­ser er al­le­re­de fylt opp av Ben Her­mans, Ru­bén Plaza og Krists Nei­lands. I til­legg vil en is­rae­ler bli «kvo­tert inn», noe som gjør at det er fire plas­ser å kjem­pe om for Jen­sen skri­ver TV 2.

– Jeg hå­per jeg blir tatt ut. Jeg er i brutto­trop­pen, men det er enda en stund til vi får et en­de­lig svar. Men jeg har en re­ell mu­lig­het i alle fall, sier Jen­sen til Tv-ka­na­len.

Nå skal de nors­ke inn­sla­ge­ne i Is­rael Cy­cling Aca­de­my vise seg fram i seks­da­gers­rit­tet Kroa­tia rundt den­ne uka, der en av la­gets sports­di­rek­tø­rer har for­talt TV 2 at Holst En­gers sjan­ser er gode der­som han vin­ner en av etap­pe­ne.

Au­gust Jen­sen sier at han har fått til­bake­mel­din­ger på at han gjør en god jobb.

– At jeg er i brutto­trop­pen til Giro d’ita­lia ty­der på at jeg har gjort noe rik­tig, sier Jen­sen som i hel­gen tråk­ket seg til 74.-plass i Ams­tel Gold Race, 3.26 bak den dans­ke vin­ne­ren Michael Val­gren An­der­sen (Asta­na).

Årets ritt star­ter i Je­ru­sa­lem 4. mai og fort­set­ter via Tel Aviv til Ei­lat før tu­ren går hjem igjen til Ita­lia. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.