NAVNEDAG

Dagsavisen Østfold - - Folk -

I dag har Eli­se, El­se og El­sa navnedag. Nav­ne­ne er nor­dis­ke kort­for­mer av Eli­sa­bet. Den he­bra­is­ke for­men av Eli­sa­bet(h) er Eli­sje­ba, som kan over­set­tes med «Gud er full­kom­men» el­ler «hun som dyr­ker Gud». Eli­sa­bet fore­kom­mer i Nor­ge fra ca. år

1350. Den eld­re og mer sjeld­ne va­ri­an­ten El­li­siv er kjent fra 1000-tal­let gjen­nom Ha­rald Hard­rå­des hus­tru, som bar det­te nav­net. (NTB)

El­se Bug­ge Foug­ner, høy­este­retts­ad­vo­kat. FOTO: ARNE OVE BERGO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.