DET HENDTE

Dagsavisen Østfold - - Folk -

1885: Ka­ren Blixen ble født i Rung­sted nord for Kø­ben­havn. Hun fikk trykt sin førs­te no­vel­le pseu­do­nymt da hun var i be­gyn­nel­sen av 20-åre­ne, men var nes­ten 50 år gam­mel da hun bok­de­bu­ter­te med no­velle­sam­lin­gen «Syv fan­tas­tis­ke for­tel­lin­ger» i 1934. Blixen had­de først skre­vet ma­nu­skrip­tet på en­gelsk og der­et­ter over­satt det til dansk. Boka ble en ver­dens­sen­sa­sjon, og med sam­lin­ger som «Vin­ter­even­tyr» (1942) og «Skjebne­anek­do­ter» (1958) kom Ka­ren Blixen til å be­fes­te sitt ry som en av de størs­te his­to­rie­for­tel­ler­ne i euro­pe­isk lit­te­ra­tur. En pus­sig pa­ren­tes i for­fat­ter­ska­pet er grøs­ser­ro­ma­nen «Gjen­gjel­del­sens vei­er», som Blixen ga ut i 1944 un­der psev­do­ny­met Pier­re André­zel, men som hun ikke ved­kjen­te seg of­fent­lig før i 1956. 1907: Im­mi­gra­sjons­mot­ta­ket på El­lis Is­land i New York had­de sin trav­les­te dag gjen­nom alle ti­der, da 11.747 nye im­mi­gran­ter ble slu­set gjen­nom por­te­ne. Mot­ta­ket var blitt etab­lert i

1892 for å hånd­te­re den sta­dig vok­sen­de strøm­men av inn­vand­re­re som søk­te seg til Ame­ri­ka. Det an­tas at om­kring 12 mil­lio­ner im­mi­gran­ter ble eks­pe­dert gjen­nom sta­sjo­nen i lø­pet av de 62 åre­ne den var ope­ra­tiv. Re­kord­året var 1907, da mer enn én mil­lion per­soner for­lot sta­sjo­nen med ny­stemp­le­de im­mi­gra­sjons­pa­pi­rer i lom­me­ne. En søy­le uten­for re­gist­re­rings­kon­to­ret bar nav­net «The Kis­sing Post», for­di det gjer­ne var på det­te ste­det nye im­mi­gran­ter ble hilst vel­kom­men av slekt­nin­ger og venner. Ba­re 2 % av sø­ker­ne ble av­vist, og måt­te ta fatt på den tun­ge rei­sen hjem igjen over ha­vet. Hoved­byg­nin­gen på El­lis Is­land er i dag mu­se­um. 1960: Rocka­bil­ly-pio­ne­ren

Ed­die Coch­ran mis­tet li­vet i en tra­fikk­ulyk­ke i Lon­don. Ame­ri­ka­ne­ren rakk ba­re å full­fø­re ett al­bum i sitt 21-åri­ge liv, men nav­net hans er li­ke­vel udø­de­lig­gjort gjen­nom sla­ge­re som «C’mon Eve­rybody», «So­met­hing El­se», «Sum­mer­time Blues» og «Twen­ty Flight Rock». Coch­ran om­kom da dro­sjen han satt i kol­li­der­te med en lykte­stol­pe. Hans for­lo­ve­de

Sha­ron She­eley og rocke­ren

Ge­ne Vin­cent var også i bi­len, men over­lev­de med mind­re ska­der. Lon­don-po­li­ti­et kon­klu­der­te med at dro­sje­sjå­fø­ren had­de va­ert skyld i ulyk­ken, og sik­tet ham for uakt­som kjø­ring. Sjå­fø­ren ble dømt til et halvt års be­tin­get feng­sel og inn­dra­gel­se av fø­rer­kor­tet i 15 år.

Re­gist­re­rings­rom­met på El­lis Is­land i 1924. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.