Tør­re å spør­re

Dagsavisen Østfold - - Debatt - HA­RALD DEAN Fore­drags­hol­der og pe­da­gog i Sti­ne So­fies Stif­tel­se

Man­ge som job­ber med barn unn­la­ter å spør­re om vold og sek­su­el­le over­grep. Det gjel­der både helse­per­so­nell, la­ere­re i sko­ler og barne­ha­ger, fri­tids­le­de­re og and­re tryg­ge voks­ne. Når voks­ne ikke spør bar­na, kan det gjø­re at vold og over­grep ikke av­dek­kes – og ut­sat­te barn får ikke den hjel­pen og støt­ten de tren­ger. Vi kan ikke la va­ere å spør­re!

Tid­li­ge­re an­tok man at det bes­te for bar­net var å bli skjer­met for kunn­skap om sek­su­ali­tet lengst mu­lig. Voks­ne in­vi­ter­te ikke til sam­ta­le!

Nå vet vi bed­re. Men på sam­me måte skjer­mer man­ge voks­ne i dag barn fra te­ma­tik­ken vold og over­grep. Hvor­for gjør vi det? Er det på sam­me måte som det var med sek­su­ali­te­ten: Mang­ler vi selv kunn­skap om te­ma­tik­ken og hvor­dan man snak­ker om den? El­ler er det ube­ha­ge­lig? El­ler fryk­ter vi hva det kan med­føre å av­dek­ke vold og over­grep mot et barn?

Ved å spør­re sig­na­li­se­rer vi til bar­net at vi vet at det­te er noe som skjer, og noe vi tå­ler å snak­ke med dem om.

Man­ge te­ra­peu­ter kvi­er seg for å spør­re barn om de­res trau­me­er­fa­ring – ofte i frykt for at bar­net skal bli opp­rør­te. Men både na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le stu­di­er vi­ser at maks 5 til 6 pro­sent av barn kart­lagt for trau­mer opp­lev­de kart­leg­gin­gen og spørs­må­le­ne som opp­rø­ren­de. Det er be­ten­ke­lig, og vi­ser kan­skje at det voks­ne sy­nes er ube­ha­ge­lig, ikke nød­ven­dig­vis er opp­rø­ren­de for et barn.

Selv om barn of­test ikke sy­nes det er vans­ke­lig å snak­ke om vold og over­grep, kan det va­ere vans­ke­lig for dem å star­te sam­ta­len. De kom­mer sjel­dent for å for­tel­le av seg selv.

Det er da vi voks­ne har et an­svar for å va­ere mo­di­ge nok til å in­vi­te­re bar­na til dia­log. Ved å spør­re sig­na­li­se­rer vi til bar­net at vi vet at det­te er noe som skjer, og noe vi tå­ler å snak­ke med dem om.

Kon­se­kven­se­ne av ikke å spør­re er for sto­re til å la va­ere. I Sti­ne So­fies Stif­tel­se er det vår jobb å va­ere mo­dig, kom­pro­miss­løs og all­tid på bar­nas side. Der­for er vår opp­ford­ring: Vi må tør­re å spør­re!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.