Ut­set­tel­se får sto­re kon­se­kven­ser

JERNBANE: Kost­na­de­ne ved en ut­set­tel­se av In­ter­city gjen­nom Østfold må også vur­de­res. Det har eta­te­ne glemt.

Dagsavisen Østfold - - Debatt - SIV JA­COB­SEN Stor­tings­re­pre­sen­tant for Østfold (Ap) SI­RI MAR­TIN­SEN Østfold Ap

Jern­bane­di­rek­to­ra­tet og Ba­ne NOR bru­ker lø­pen­de fle­re uli­ke ar­gu­men­ter for å skul­le ut­set­te den ved­tat­te pla­nen om ut­byg­ging av dob­belt­spor gjen­nom Østfold. Li­ke­vel ser det ut som om eta­te­ne helt mang­ler å vur­de­re kost­na­der ved å ut­set­te pla­nen.

Det kan vir­ke som om Jern­bane­di­rek­to­ra­tet og Ba­ne NOR lø­pen­de bru­ker en rek­ke uli­ke ar­gu­men­ter for at et ut­byg­ging av dob­belt­spor gjen­nom Østfold er vans­ke­lig å få til etter ved­tatt plan. I hand­lings­pla­nen er det brukt ar­gu­men­ter både knyt­tet til kre­ven­de plan­pro­ses­ser, mang­len­de ka­pa­si­tet i en­tre­pre­nør­bran­sjen, mang­len­de ka­pa­si­tet hos Ba­ne

NOR, mang­len­de ka­pa­si­tet for å drif­te en løs­ning med buss for tog i bygge­fa­sen og ny in­for­ma­sjon om grunn­for­hold etc. Det kan vir­ke som om mye av det­te er vi­ka­ri­e­ren­de ar­gu­men­ta­sjon og løse på­stan­der som lar seg løse gjen­nom enk­le grep og en kla­re­re prio­ri­te­ring. Blant an­net bur­de det ikke va­ere vans­ke­lig å for­enk­le plan­leg­gings­pro­ses­sen el­ler også be­nyt­te stat­lig re­gu­le­ring. En­tre­pre­nør­bran­sjen har også ka­te­go­risk av­vist at det fin­nes et ka­pa­si­tets­pro­blem hos dem. Det kan vir­ke som om for­sla­get om ut­set­tel­se er man­gel­fullt be­grun­net.

For by­ene i Østfold er det helt av­gjø­ren­de at ut­byg­gin­gen går som plan­lagt både på bak­grunn av be­ho­vet for å ko­or­di­ne­re jern­bane­pro­sjek­tet med ut­byg­ging av vei. Sto­re de­ler av by­ene er også bånd­lagt i på­ven­te av en av­kla­ring på hvor jern­ba­nen skal gå. En ut­set­tel­se vil der­for få sto­re kon­se­kven­ser for by­ut­vik­lin­gen. Det å gra­ve opp by­ene to gan­ger, først for vei og så for ba­ne, kan fort bli MYE dy­re­re og mer kom­pli­sert. Kom­mu­ne­ne i Ned­re Glom­ma har i en kon­struk­tiv dia­log med sta­ten i lagt opp til by-pak­ke sam­ar­beid hvor vi har et fel­les mål om å re­du­se­re bil­tra­fikk. Det vil der­for va­ere av­gjø­ren­de med et by­na­ert knute­punkt for jernbane og det er en del av den hel­het­li­ge vur­de­rin­gen for å kun­ne til­rette­leg­ge for økt bruk av kol­lek­tiv­tra­fikk. Vi vet at fle­re job­ber med leng­re av­stan­der enn tid­li­ge­re. For å imøte­kom­me folks og be­drif­te­nes be­hov for for­flyt­ning må vi hol­de på hel­hets­vur­de­rin­gen som lig­ger i en hel­het­lig sats­nin­gen på in­fra­struk­tur kol­lek­tiv og syk­kel.

Når ny jernbane byg­ges vil det fri­gjø­re area­ler, samt at det må be­ar­bei­des area­ler i om­rå­der som skal byg­ges. Det vil va­ere sto­re area­ler som bin­des opp over man­ge år, som vil føre til stor usik­ker­het i kom­mu­nens plan­ar­beid, inn­byg­ger­nes for­ven­tin­ger,

For by­ene i Østfold er det helt av­gjø­ren­de at ut­byg­gin­gen går som plan­lagt.

by­ut­vik­ling og na­e­rings­li­vets in­ves­te­rin­ger og ut­vik­ling.

Ramme­be­tin­gel­se­ne for na­e­rings­li­vet end­res dras­tisk når pro­sjek­te­ne hvor det øns­kes å in­ves­te­re end­res med usik­re mo­men­ter for in­ves­te­rin­ge­ne. Det vil føre til at in­ves­te­rings­vil­jen svek­kes og el­ler ikke lar seg gjen­nom­føre med bak­grunn sto­re end­rin­ger som det­te. Det kan føre til at sto­re bygge­pro­sjek­ter ut­set­tes. Det er et stat­lig an­svar å gjen­nom­føre, ska­pe trygg­het og for­ut­sig­bar­het for inn­byg­ge­re, na­e­rings­liv og kom­mu­ner. Det er sterkt kri­tikk­ver­dig at sta­ten ikke er en for­ut­sig­bar sam­ar­beids­part­ner og hel­ler ikke fore­tar en vur­de­ring av det hel­het­lig bil­det samt vur­de­rer kost­na­de­ne ved å ut­set­te ved­tat­te pla­ner. At jern­bane­pro­sjek­te­ne i Østfold blir stå­en­de uten dato for fer­dig­stil­lel­se er eks­tra ille.

STO­RE PLA­NER: Fle­re vei­er og ek­sem­pel­vis ny jern­bane­sta­sjon på Grøn­li i Fred­rik­stad tren­ger å få av­klart når og hvor jern­ba­nen kom­mer.

SKISSE: RODEO ARKITEKTER/NORCONSULT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.