In­gen skam å snu!

Dagsavisen Østfold - - Debatt - PER CHRIS­TI­AN MICHELSEN Moss

PO­LI­TIKK: Mer­ke­li­ge al­li­an­ser.

Jeg ser at by­styre­re­pre­sen­tan­ten Tvei­ten ny­lig had­de et inn­legg om tra­fikk­ut­ford­rin­ge­ne i Moss. Som all­tid le­ve­rer Tvei­ten man­ge in­ter­es­san­te en­ga­sje­ren­de inn­legg gjen­nom året.

Tra­fikk­pro­ble­me­ne spe­si­elt fra Ba­stø­fer­ge­ne er vel­kjen­te og tren­ger kla­re ini­tia­tiv­rike be­slut­nin­ger av lo­kal­po­li­ti­ker­ne. Det­te er det på høy tid at po­li­ti­ke­re og be­slut­nings­ta­ke­re fin­ner løs­nin­ger på for­di man­ge av inn­byg­ger­ne hå­per at det blir gjort de nød­ven­di­ge til­tak for å få løst pro­ble­me­ne.

Som Tvei­ten rik­tig sier i sin ar­tik­kel, så har sam­ferd­sels­mi­nis­ter Sol­vik­ol­sen sagt at han ikke vil over­sty­re lo­kal­po­li­tis­ke ved­tak og even­tu­elt få ut­re­det and­re jern­bane­tra­se­er. For­ut­set­nin­ge­ne er at det er et fler­tall i by­sty­ret i Moss. Etter min me­ning bør man se på ut­vik­lin­gen av Moss Havn og ut­vik­lin­gen av jern­ba­nen ut i fra en hel­hets­tenk­ning slik at man fin­ner løs­nin­ger som flest mu­lig inn­byg­ge­re kan bli for­nøyd med.

Jeg for­står ikke at det er nød­ven­dig å øde­leg­ge en hel by­del for å gjø­re de end­rin­ger som man øns­ker for å møte frem­ti­dens trans­port­be­hov. For ti­den bru­ker tog som hol­der rute­ti­den drøyt 40 mi­nut­ter fra Moss til Oslo S, og fra Moss til Fred­rik­stad er reise­ti­den cir­ka 25 mi­nut­ter. Det­te er ikke spe­si­elt lang tid. Jeg vil stil­le spørs­må­let: Er det vir­ke­lig nød­ven­dig å ra­se­re en hel by­del for at to­get skal bru­ke for ek­sem­pel to mi­nut­ter mind­re tid fra Moss til Ryg­ge?

Det er etter min me­ning også vik­ti­ge miljø­be­last­nin­ger å ta hen­syn til. Det verst mu­li­ge er at un­der jords­mon­net fra Klev­ber­get og inn­over, og fel­tet mel­lom Va­er­le­gata og Fjord­ve­gen, er det be­ty­de­lig man­ge ku­bikk­me­ter med lei­re. Man skal fak­tisk ikke så langt inn i jord­la­get før man mø­ter lei­re. Be­gyn­ner man å bor­re her, ri­si­ke­rer man at fle­re hus ra­ser ut i Va­er­la. Det er in­gen som tar høy­de for at sli­ke ka­ta­sto­fer vil kun­ne fore­kom­me. Da hjel­per det ikke etter­på, når ka­ta­stro­fen har inn­truf­fet, å be­kla­ge at det­te had­de de ikke tenkt på.

Nei, al­li­an­sen med Høy­re og Ar­bei­der­par­ti­et og med Ven­st­re på slep er på vil­le vei­er. Det er blant an­net på grunn av det de­mo­kra­tis­ke un­der­skud­det i dis­se par­ti­ene at par­ti­et Ny kurs ble stif­tet. Jeg har i en del år hå­pet at et slikt par­ti lo­kalt kun­ne bli stif­tet, og det skal bli spen­nen­de å se på par­ti­ets po­li­tis­ke bi­drag frem­over. Det er helt mer­ke­lig at et par­ti som Ven­st­re kan hen­ge seg på al­li­an­sen Høy­re og Ar­bei­der­par­ti­et i den vik­ti­ge sam­ferd­sels­sa­ken. Det yn­der å kal­le seg et grønt miljø­par­ti, men går inn for øde­leg­ge for ek­sem­pel Klev­ber­get, som i en år­rek­ke har va­ert et re­krea­sjons­om­rå­de for so­ling og ba­ding av en del av inn­byg­ger­ne i som­mer­se­son­gen.

Par­ti­ene Høy­re og Ar­bei­der­par­ti­et er ikke selv­er­k­la­er­te miljø­par­ti­er.der­for kan ikke inn­byg­ger­ne for­ven­te av dem at de vil gjø­re noe sa­er­lig når det gjel­der øken­de støy­for­urens­nin­ger og and­re ska­der i lo­kal­mil­jø­et.

Til slutt vil jeg si litt om ut­vik­lin­gen av Va­er­la. Jeg for­står at frem­ti­dens øken­de be­hov for la­ger­plas­ser. Det er fullt mu­lig å byg­ge ut Va­er­la slik at det blir mu­lig å byg­ge la­ger­hus, og det­te kan even­tu­elt gjen­nom­fø­res uten å ra­se­re Strand­gata.

Som en gam­mel fjelll­vett­re­gel sier: «Det er in­gen skam å snu!»

FOTO: MARTIN NAESS KRISTIANSEN

RE­KREA­SJONS­OM­RÅ­DE: Kle­berg­s­tran­da, som står i fare for å bli ra­sert, på­pe­ker de­bat­tan­ten. I bil­det; Kris­ti­an Han­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.