70 år

Dagsavisen - - Folk -

Pro­fes­sor Ja­mes E. Knirk, Ar­nulf Øver­lands vei 255, 0763 Oslo. Ju­bi­lan­ten er født i Michi­gan, USA, men har stort sett si­den 1974 va­ert bo­satt i Nor­ge. I 1985 ble han an­satt som første­ama­nu­en­sis ved Uni­ver­si­te­tets Oldsak­sam­ling, nå en del av Kul­tur­his­to­risk mu­se­um ved UIO, med an­svar for det lands­om­fat­ten­de Rune­ar­ki­vet. Han ble pro­fes­sor i stil­lin­gen i 1993.

Pro­fes­sor Svein Aa­ge Chris­tof­fer­sen, Va­eke­rø­vei­en 162 A, 0751 Oslo. Ju­bi­lan­ten er dr.theol. og har si­den 1982 va­ert pro­fes­sor i etikk, re­li­gions­fi­lo­so­fi og fun­da­men­tal teo­lo­gi ved Det teo­lo­gis­ke fa­kul­tet ved UIO. Han har skre­vet en rek­ke la­ere­bø­ker i etikk, og har sa­er­lig va­ert en­ga­sjert i spørs­mål knyt­tet til medi­sinsk etikk og bio­tek­no­lo­gi, sam­livs­etikk, dyre­etikk og pro­fe­sjons­etikk. Han var de­kan ved Det teo­lo­gis­ke fa­kul­tet 1984-1990, le­der for Rå­det for dyre­etikk 1993– 2002 og le­der for Forsk­nings­etisk ut­valg ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo 2006– 2016.

Pro­fes­sor Trond Ø. Jør­gen­sen, Midt­re Sol­li­går­den 20, 9020 Troms­da­len.

Tidl. di­rek­tør Bjørn Håkon Tret­voll, Gu­ristu­vei­en 61, 0690 Oslo. Ju­bi­lan­ten be­gyn­te i Norsk Hydro i 1985 som in­for­ma­sjons­sjef for sel­ska­pets olje- og gass­virk­som­het. Han har va­ert le­der for In­ves­tor re­la­tions i Hydro og for kon­ser­nets kon­tor i New York.

Han ar­bei­det der­et­ter i Hydros en­het for kon­sern­stra­te­gi og i ge­ne­ral­di­rek­tø­rens stab, og av­slut­tet sin kar­rie­re i sel­ska­pet som le­der for kon­ser­nets Eu-kon­tor i Brus­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.