KADRA YUSUF

Va­er ut­ren­dy og po­li­tisk ukor­rekt – la bar­net ditt spi­se van­lig mat.

Dagsavisen - - Forside - KADRA YUSUF Sam­funns­de­bat­tant og jour­na­list Twit­ter: @dags­avi­sen

Va­er ut­ren­dy og po­li­tisk ukor­rekt – la bar­net ditt spi­se van­lig mat.

«Vel­kom­men til sis­te skole­dag i and­re året på barne­sko­len! Kake­ko­mi­te­en tar kon­takt om dine opp­ga­ver!» «Se­son­gen skal fei­res! Alle tar med bol­ler el­ler an­nen bakst. Skriv dere på lis­ten!» «Som­mer­en er her! Det blir kos i kaffe­kro­ken. Hvem tar med hva?»

Juni er må­ne­den for av­slut­nin­ger av alle slag. Da skal man mø­tes i man­ge sam­men­hen­ger og spi­se og kose seg sam­men. Men det er også da det først går opp for deg hvor sjukt man­ge men­nes­ker – og spe­si­elt barn – som ik­ke «tå­ler» uli­ke mat­va­rer.

De er iføl­ge seg selv el­ler for­eld­re­ne sine in­to­le­ran­te, al­ler­gis­ke, føl­som­me el­ler på di­ett. Og i og med at sli­ke se­song­be­ton­te sam­men­koms­ter er sam­let om mat, en­der sam­ta­le­ne i å hand­le om mat – el­ler fryk­ten for mat.

Lil­le Pre­ben skal ik­ke ha egg, han tå­ler ik­ke det. Sa­mia tå­ler ik­ke jord­ba­er. Mat­hias kan ik­ke spi­se ap­pel­si­ner. Oda kan ik­ke spi­se brød. Lil­li­an tå­ler ik­ke melke­pro­duk­ter. Jens tå­ler ik­ke ba­nan.

En kan få inn­trykk av at det mest nor­ma­le er å be­hø­ve en el­ler an­nen spe­sial­di­ett. Men kan det stem­me at så man­ge barn og voks­ne har mat­al­ler­gi el­ler mat­in­to­le­ran­se?

Når det gjel­der små barn, hen­der det at jeg spør om det er noe le­ger har på­vist. Da får jeg til svar: «Nei jeg kjen­ner un­gen min, og vet at han/hun rea­ge­rer på en be­stemt mat­vare.» Et­ter­fulgt av «Han so­ver dår­lig hvis han får i seg den mat­va­ren, el­ler blir uro­lig i ma­gen. Jeg tror hun er al­ler­gisk.»

Tror, fak­tisk. Alt­så kan det hen­de at en stor an­del for­eld­re dri­ver med selv­dia­gnos­ti­se­ring av bar­na sine. El­ler som Nina Kris­ti­an­sen skrev i sin Uvi­ten­spal­te i Af­ten­pos­ten: «Det kan se ut som for­eld­re i dag le­ker dok­tor med egne barn.»

Pro­fes­sor og over­lege Ka­rin C. Lød­rup ved Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus har tid­li­ge­re gått ut i sam­me avis og ad­vart for­eld­re mot å set­te barn på «Al­lergi­di­ett».

«Rundt reg­net vil 5 til 8 pro­sent av barn ha en mat­al­ler­gi, mens langt fle­re tror at barn har det. Det er stor for­skjell i an­de­len for­eld­re som tror barn ik­ke tå­ler mat, og det som kan på­vi­ses» sa Lød­rup.

Hva gjør det med barn at mat hele tida er et pro­blem? At man blir for­talt at du kan bli syk av mat?

Spe­si­elt når du er et barn som ik­ke er al­ler­gisk. Man­ge barn er kre­sen på mat, men det er kan­skje vik­tig å ik­ke byt­te ut: «Jeg li­ker ik­ke melk!» til «jeg tå­ler ik­ke melk!» Det er vik­tig å ik­ke sy­ke­lig- gjø­re barn. Helses­øs­ter Mag­da­lena He­rud har tid­li­ge­re gått ut og sagt at man­ge for­eld­re er be­kym­ret for at bar­net kan ha al­ler­gi hvis det ik­ke vil ha en­kel­te ty­per mat, og kut­ter ut mat­va­rer av den grunn.

I til­legg til det­te har vi en hor­de av voks­ne men­nes­ker som snak­ker om sunn mat, på gren­sen til det usun­ne. Ta glu­ten for ek­sem­pel: Alt­for man­ge men­nes­ker inn­bil­ler seg at de har gluten­al­ler­gi og kjø­per glu­ten­fri mat og tror at det er sunt og slan­ken­de. Ti­ne Mei­j­bo Sund­før, kli­nisk er­na­e­rings­fy­sio­log og fors­ker ved Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus har tid­li­ge­re sagt at det å spi­se glu­ten­fritt har blitt en trend som sprer seg som ild i tørt gress. (TV 2 07.09.15)

Den gang sa ge­ne­ral­sek­reta­er i Norsk

Cø­liaki­for­ening (NFC) Knut H. Per­son at de ser at det er man­ge som ik­ke tren­ger glu­ten­frie pro­duk­ter, men som vel­ger det li­ke­vel for­di de tror det er helse­mes­sig sunt. Det er fort gjort å glem­me at man­ge av er­stat­nings­pro­duk­te­ne inne­hol­der mye suk­ker.

Tvert imot kan glu­ten­fri mat va­ere mind­re bra for krop­pen enn van­li­ge pro­duk­ter. Ik­ke blir du tyn­ne­re. Ik­ke blir du sun­ne­re. Men sel­ger, det gjør det.

Så kan­skje er det bra at Nav, av alle, nå kom­mer på ba­nen mot sunn­hets­hys­te­ri­et. For et par da­ger si­den gikk Nav ut og sa at de vil re­vur­de­re støtte­ord­nin­gen for Cø­lia­ki og glu­ten­in­to­le­ran­se. I Nav-rap­por­ten VG om­ta­ler, kom­mer det fram at av de 119.000 som mot­tok grunn­stø­nad i 2016, mot­tok 29.500 støt­te for for­dy­ret kost­hold – alt­så cir­ka 25 pro­sent. De fles­te av dis­se har cø­lia­ki el­ler glu­ten­in­to­le­ran­se, og nes­ten hele grup­pen får ut­be­talt den høy­es­te sat­sen, alt­så 23.724 kro­ner i året.

Nav skri­ver at det må vur­de­res om grunn­la­get for å få støt­te ved glu­ten­in­to­le­ran­se mu­li­gens prak­ti­se­res for li­be­ralt, etter­som det er vans­ke­lig å be­kref­te glu­ten­in­to­le­ran­se. Kan hen­de at du må be­ta­le av egen lom­me hvis du «tror» du har gluten­al­ler­gi. Alt­så kjø­pe de usun­ne glu­ten­frie pro­duk­te­ne for egne pen­ger.

Pen­ger er én ting, og voks­ne skal selv­sagt få be­stem­me over eget mat­fat. Men det er al­vor­lig om de i sam­me se­lek­ti­ve og fak­ta­lem­fel­di­ge ånde­drag dyt­ter en sam­funns­syk­dom på bar­na. Hva om for­eld­re­nes ukva­li­fi­ser­te dia­gno­se over­skyg­ger et re­elt pro­blem, som der­med går ube­hand­let?

Nina Kris­ti­an­sen skrev det godt: «Det krong­ler til un­ge­nes so­sia­le liv når de ik­ke kan spi­se det ene el­ler det and­re. Og de kan for­tren­ge opp­merk­som­he­ten som barn med vir­ke­lig mat­al­ler­gi be­hø­ver.»

Hva gjør det med barn at mat hele tida er et pro­blem? At man blir for­talt at du kan bli syk av mat?

TEGNING: SI­RI DOKKEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.