Ny­ten­ning i ho­ri­son­ten

Skam­bankt slår har­de­re og tet­te­re og mer treff­sik­kert enn noen gang.

Dagsavisen - - Nye Takter - MO­DE STEINKJER

«Ho­ri­son­ten bren­ner» In­die Recor­dings Fire år etter for­ri­ge al­bum har Skam­bankt gjen­nom­gått noe na­er en full over­ha­ling. De har åpen­bart va­ert nede i kjel­le­ren etter mer koks, har ut­vi­det seg selv til kvin­tett, fun­net en la­bel som sjan­g­er­mes­sig bur­de pas­se dem som hånd i hans­ke, og in­vi­tert Kaizers Or­chestra­sjef Jan­ove Otte­sen inn som med­pro­du­sent på «Ho­ri­son­ten bren­ner», som att­på­til er inn­spilt i eget, selv­bygd stu­dio. De fles­te av dis­se tin­ge­ne er en del av en na­tur­lig pro­gre­sjon for et band som ikke len­ger kan tel­le an­tall al­bum­ut­gi­vel­ser på en hånd, men akku­rat det med gjeste­pro­du­sen­ten vil­le tid­li­ge­re va­ert uten­ke­lig. Ikke på grunn av ondt blod, men på grunn av Skam­bankt-ma­estro Ter­je Win­ter­stø Røt­hings åpen­ba­re hen­syn­ta­gen til at Skam­bankt og Kaizers Or­chest­ra skul­le va­ere to ab­so­lutt at­skil­te pro­sjek­ter. Nå når ikke Kaizers len­ger står på vent, men lig­ger på is, stil­ler sa­ken seg an­ner­le­des. Til­fel­dig­he­te­ne mer enn noe an­net vil ha det til at Jan­ove og Skam­bankt er ute med egne al­bum med kun få ukers mel­lom­rom, men når det gjel­der sist­nevn­te kan det ten­kes at det sis­te mark­løf­tet som gjør at de­ler av «Ho­ri­son­ten bren­ner» bok­sta­ve­lig talt står og ris­ter i yt­ter­kan­te­ne, til­skri­ves det eks­tra øret og den sym­bio­sen som Kaizers­ma­ski­nen har inn­ar­bei­det seg over man­ge år som ett av Nor­ges mest stil­sik­re band.

Når det er sagt er «Ho­ri­son­ten bren­ner» et Skam­bankt­pro­dukt som lo­vet, et ren­dyr­ket rocke­al­bum som bren­ner krut­tet i beg­ge en­der. Ban­det dyr­ker det hardt­slå­en­de og bly­tun­ge som ut­gjør ban­dets rygg­marg inn­til nag­le­ne spru­ter, uten at de på noe tids­punkt mis­ter tef­ten for den lett­an­ten­ne­li­ge me­lo­di­en, vo­ka­len som sur­fer på skum­met fra de blod­røde rif­fe­ne, de små de­tal­je­ne og de sto­re stu­pe­ne ned i av­grun­nen før de lan­det på brua med et brak. Hør bare på gi­ta­re­ne (Røt­hing og Hans Egil Løe) og so­lo­ene som – i kjøl­van­net av den små­frek­ke «Don’t Bring Me Down»in­tro­en – de­fi­ne­rer «Når im­pe­ri­et fal­ler» over Bør­ge Sa­geng Hen­rik­sens trom­mer, el­ler hvor­dan «Stein for stein» og «Pro­test dom­mer» dri­ves fram på tuf­te­ne av den klas­sis­ke punkrock­en, hvor til og med The Ramo­nes-ko­rin­gen er in­takt. Lyd­bil­det, som ikke minst bol­tes til be­ton­gen av Tollak Kal­vatn Frie­stads bass, er så gjen­nom­gå­en­de tett at det knapt er mu­lig å slå en kile gjen­nom. På ett vis går det ut­over den umid­del­bar­he­ten som lig­ger i ban­dets tid­li­ge hits som «O, dess­ver­re» og «Vår bør», men hva gjør det når «Ho­ri­son­ten bren­ner» lig­ger et stein­sprang og vel så det foran 2004-pla­ten «Si­re­ne».

Im­puls­kon­trol­len har all­tid va­ert lav, syn­ger Røt­hing på «Frem­med i en frem­med ver­den», og slik hø­res det også ut selv om et al­bum som «Ho­ri­son­ten bren­ner» ikke vil­le latt seg rea­li­se­re om ikke im­pul­se­ne ikke lot seg tem­me. Det­te er udis­ku­ta­belt den mest vi­sjo­na­ere pla­ten Skam­bankt har la­get til dags dato, og så vel te­ma­tisk som mu­si­kalsk spen­ner den fra den dy­pes­te og har­des­te stein­grunn til det luf­ti­ge og stor­slåt­te. Uten­for­skap, jak­ten på å pas­se inn, inn­tryk­ket av alt vak­ler gjen­nom­sy­rer teks­te­ne, som i tit­tel­kut­tet som er pla­tens mest uty­pis­ke låt der ny­kom­mer Jon­ny En­gelsvoll får breie seg med tan­gen­te­ne lik en Roy Bit­ten langt borte fra trygg­he­ten i The E-stre­et Band. Det­te er en låt som vi­ser dyb­den i Skam­bankts uni­vers, både hva gjel­der em­pa­ti og mu­si­kalsk opp­byg­ning. Mer enn noe dri­ves lå­ten av san­gen, en me­lan­kolsk kraft­pre­sta­sjon som har savn, van­tro og leng­sel som adres­sat og en ner­ve som vi­ser at Røt­hing i enda stør­re grad enn tid­li­ge­re byg­ger opp vo­ka­len og ko­rin­ge­ne som en sa­er­egen be­stand­del i hel­he­ten. Det sam­me gjel­der «Le­ven­de le­gen­de», en låt om for­bil­de­ne, his­to­rie­ne og skan­da­le­ne, om det å mis­te det al­ler ve­sent­ligs­te, en sår­het som her pak­kes inn i hard, mørk fløy­el for­kledd som tung­rock.

Skam­bankt har åpen­bart tem­met ener­gi­en til per­fek­sjon i lø­pet av de fire åre­ne som har gått si­den sist, og det har gitt seg ut­slag i so­li­de lå­ter og et lyd­bil­de som ikke len­ger kna­ker i sam­men­føy­nin­ge­ne. Det gjør «Ho­ri­son­ten bren­ner» til en ny giv og til et langt kast inn i den mør­ke un­der­sko­gen som dan­ner den lum­re stem­nin­gen i de mu­si­kalsk rund­kas­te­ne. Tyng­re enn noen gang før.

Skam­bankt er tyng­re enn noen­sin­ne på sin nye pla­te «Ho­ri­son­ten bren­ner». FOTO: EI­RIK HAL­VOR­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.