Fløg­stads san­ger sam­les i sang­bok

Dagsavisen - - Kultur -

Man­ge mu­si­ke­re har tone­satt Kjar­tan Fløg­stads sang­ly­rikk gjen­nom åre­ne. Nå sam­les dis­se teks­te­ne i bok­form.

Al­le­re­de den­ne uka er Tom Ro­ger Aad­land ute med tit­tel­lå­ten «Sand­harpe­song». Aad­land – som selv er tekst­for­fat­ter for Hell­bil­lies – møt­te Kjar­tan Fløg­stad mu­si­kalsk førs­te gan­gen da han frem­før­te Fløg­stads gjen­dikt­ning av blues­le­gen­den Ro­bert John­sons «Lo­ve in Vain» for noen år si­den.

Den­ne gan­gen tone­sat­te han «Sand­harpe­song», en av de tre nye sang­ly­ris­ke teks­te­ne fra Fløg­stad, der «Stein­buk­kestev» og «Blande­ma­skin­kor» er de to and­re: Alle skre­vet til Vin­je-ju­bi­le­et 2018.

– Det som var spe­si­elt med Sand­harpe­song-teks­ten var at jeg «hør­te» me­lo­di­en til san­gen al­le­re­de førs­te gang jeg les­te gjen­nom den. Det­te er av og til en spiss­for­mu­le­ring for ef­fek­ten sin skyld, men den­ne gan­gen var det helt pre­sist til­fel­le, sier Tom Ro­ger Aad­land til NTB, og vi­ser til hvor­dan Fløg­stads teks­ter «klin­ger godt og lig­ger godt på tun­gen».

– Bil­de­ne han bru­ker glir lett inn i et mu­si­kalsk uni­vers. Det er ikke vans­ke­lig å for­stå at han de­bu­ter­te som ly­ri­ker, og han har en ge­nuin mu­sikk­in­ter­es­se.

Iføl­ge Gyl­den­dal, som slip­per sang­bo­ken med no­ter kalt «Sand­harpe­son­gar» ut 20. april, har Fløg­stads bø­ker fra og med «Da­len Port­land» (1977) inne­holdt dikt og san­ger. Sang­teks­te­ne er blitt tone­satt av en rek­ke kom­po­nis­ter – i spen­net klas­sis­ke ro­man­ser til rock’n’roll.

– Et­ter hvert som åre­ne har gått, har jeg til min egen for­und­ring of­te­re og of­te­re fun­net meg på sce­nen i sel­skap med, el­ler tol­ket av, strå­len­de mu­si­kan­ter, skri­ver Fløg­stad i for­or­det til sam­lin­gen.

Ons­dag 11. april blir det gra­tis bok­lan­se­rings­fest på Det Nors­ke Teat­ret, der Tom Ro­ger Aad­land, Hilde­gun Ri­i­se, Lars Klev­strand, Jørn Si­men Øver­li og Rei­dar Bren­de­land står på sce­nen – og Fløg­stad selv le­der an.

(NTB)

Han har en ge­nuin mu­sikk­in­ter­es­se.

Tom Ro­ger Aad­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.