Pop for kropp og

Os­lo­grup­pa Das Body var årets sto­re over­ras­kel­se på By­larm. Etter noen uker i stu­dio er de snart kla­re for å pre­sen­te­re inn­spilt mu­sikk også.

Dagsavisen - - Nye Takter -

■ GEIR RAKVAAG

■ LENE SØRØY NEVERDAL (FOTO)

Das Body var med på lis­ta over Dags­avi­sens 14 an­be­fal­te av 140 navn før By­larm i mars. Rik­tig­nok un­der tvil, si­den de bare had­de én låt til­gjen­ge­lig. Vi kå­ret uhøy­ti­de­lig «Know My Na­me» til årets bes­te By­larm­låt, der den lå dis­kré ute på Sound­cloud. «San­ge­ren El­lie Lin­den skin­ner foran på sce­nen, og får po­se­ring med bass­gi­tar til å se ut som en kunst, selv når hun ikke spil­ler på den», skrev vi etter­på. Das Body var ikke blant fes­ti­va­lens for­melt pris­be­løn­te navn, men «de både ser og hø­res al­le­re­de ut som stjer­ner uan­sett», men­te vi til slutt.

Ny hit

Nå har Das Body fjer­net «Know My Na­me» fra Sound­cloud også. Det er ab­so­lutt helt stil­le der ute. – Vi har bare hatt hjemme­lag­de de­mo­er å vise til, sier de unn­skyl­den­de. Vi mø­ter dem i stu­dio, der de har spilt inn fle­re av lå­te­ne sine på or­dent­lig, med Chris­ti­an Eng­felt som med­pro­du­sent. Det kom­mer en sin­gel i juni, men det blir ikke «Know Your Na­me».

– Nei, det er vel ikke det, sier grup­pa, og ser litt nø­len­de på hver­and­re. Det vi­ser at den førs­te sin­ge­len sann­syn­lig­vis kom­mer til å va­ere «Boys». Det er et tegn på styr­ke at de me­ner de kan over­gå «Know Your Na­me» på førs­te for­søk. En for­hånds­lytt på «Boys» an­ty­der at hit­ly­den er godt iva­re­tatt. Vi kan jo håpe at «Know My Na­me» er med når de føl­ger på med en EP til høs­ten.

Ek­sen­trisk

Fo­ku­set i Das Body er stem­men og scene­per­son­lig­he­ten til El­lie Lin­den. Med et ut­trykk som er be­skre­vet som ek­sen­trisk både av ban­det selv, og av man­ge som har sett og hørt på. Hand­let det­te om å fin­ne en ka­rak­ter?

– Det er ikke sånn at jeg switch­er over til en ny per­son­lig­het i ban­det. Fort­satt er det bare meg, og min måte å syn­ge på, sier El­lie Lin­den.

Først var det­te El­lie Lin­den & Soft Pow­er, ei grup­pe som had­de en be­mer­kel­ses­ver­dig ka­rak­te­ris­tikk av san­ge­ren. «Hun ut­fors­ker for­hol­det mel­lom den ut­slit­te pin-uppo­pen og ge­nuin øst­kant­feeling. Både mu­si­kalsk og vi­su­elt ba­lan­se­rer hun det­te på en måte som ald­ri helt kon­klu­de­rer på den ene el­ler and­re si­den», sto det i pre­sen­ta­sjo­nen de­res. Hun er visst ikke helt enig i det­te selv len­ger:

– Jeg had­de ikke god nok per­son­lig­het på sce­nen til å be­gyn­ne med. Jeg viss­te ikke hvem jeg vil­le va­ere. Så be­gyn­te det å åpne seg på øvin­ger, for­di det ble så le­kent og gøy. Jeg li­ker å dan­se mas­se også.

– Og spil­le bass?

– Vi er jo egent­lig en per­son for lite i ban­det. Så nå byt­tet vi litt på, og det er gøy å spil­le noe på or­dent­lig også, sier hun.

Su­per­fa­mi­ly

– Det­te er ikke noe som ble plan­lagt. Ikke noe som vi sat­te oss ned og tenk­te gjen­nom, ikke noe vi har dis­ku­tert oss fram til, sier tan­gent­spil­le­ren Kim Gran­holt. En gam­mel kjen­ning, si­den han spil­te i Su­per­fa­mi­ly for ti år si­den. Han skri­ver lå­te­ne i Das Body sam­men med El­lie Lin­den. Han var også med på å skri­ve lå­te­ne til Su­per­fa­mi­ly, in­klu­dert den sva­ert mye spil­te «The Ra­dio Has Ex­pressed Con­cerns About What You Did Last Night».

– Etter at Su­per­fa­mi­ly ble opp­løst lur­te jeg på om jeg or­ket å gå i gang på or­dent­lig en gang til. Så møt­te jeg til­fel­dig­vis El­lie. Det er digg å job­be med noen som er yng­re og skjøn­ner mo­der­ne pop­mu­sikk, Det har tatt tid å fin­ne ut hva vi vil­le gjø­re.

– Er det mer igjen å gjø­re med sånn mu­sikk nå?

– Om det er mer å gjø­re, det er et vans­ke­lig spørs­mål, men vi fø­ler nå det, vi da. Det kom­mer nye ge­ne­ra­sjo­ner som er gla­de i god mu­sikk. Vi må bare sto­le på å ha denne ner­ven, hvis ikke blir det kje­de­lig og de­pri­me­ren­de. Det er noe man kan høre, er det ikke det, spør Kim Gran­holt.

Til ut­lan­det

Das Body har plate­kon­trakt med det ame­ri­kans­ke sel­ska­pet

El­lie Lin­den i spis­sen for Das Body i stu­dio, med Did­rik Kars­rud, Kim Gran­holt og Patrik Alm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.