Jeg øns­ker meg, i den­ne sol­rike byen, den­ne som­mer­en her, en by som fun­ker som ei kule.

Hvor man­ge ny­de­li­ge bil­der har dere sett av fine Barco­de ba­det i sol­ned­gang i vann­spei­let på Insta­gram i år? IN­GEN!

Dagsavisen - - Forside -

Det slo meg da jeg satt i en mørk kino­sal man­dag for­mid­dag den­ne uka at det ikke er jeg som skal se «Den utro­li­ge his­to­ri­en om den kjempe­sto­re paera». De som skal se den fil­men el­ler gjer­ne lese boka er de som skal pas­se på byen min, Oslo! For dere som ikke er mål­grup­pa til «pa­ere­boka» som vi kal­ler den i min fa­mi­lie, så hand­ler den om en kjempe­stor pa­ere som blir en båt og red­der by­ens snil­les­te inn­byg­ger, ord­fø­re­ren JB! «Sol­by» er byen der so­la all­tid skin­ner og alle er stort sett snil­le med hver­and­re. Oslo, kun­ne byen he­te, had­de den ikke va­ert skre­vet og teg­net av en dansk for­fat­ter. Uan­sett, den his­to­ri­en vi skal bry oss om her, er ikke den om paera og det at alle bør sam­ar­bei­de og hjel­pe hver­and­re når noen sli­ter, selv om det all­tid er lurt å la­ere rik­manns­un­ger og gjeng­med­lem­mer uan­sett hvil­ken by de bor i. Men at en av ho­ved­rol­le­ne, ele­fan­ten Se­bas­ti­ans olde­far sitt gjen­ferd har en la­ere­set­ning om at det fin­nes all­tid en løs­ning, en an­nen vei å gå, man må ikke gjø­re ting ak­ku­rat slik man har be­stemt. Det er noe de som skal pas­se på byen min, kun­ne la­ert noe av.

Jeg øns­ker meg, i den­ne sol­rike byen, den­ne som­mer­en her, en by som fun­ker som ei kule. Og da ten­ker jeg ikke på tom­me by­syk­kel­sta­ti­ver, selv om det er en ir­ri­te­ren­de sak i seg selv. For det er vel bare å kal­le by­syk­kel­pro­sjek­tet for en suk­sess og pøse på med fle­re an­sat­te og bed­re lo­gis­tikk? En vinn-vinn-si­tua­sjon må det va­ere slik jeg ser det. Men la gå, alle byer sli­ter med sitt. Den klas­sisk Sy­den-luk­ta er her. Ikke så rart, si­den 720.000 li­ter kloakk har rent ut i bade­van­net og gjør at Sør­en­ga må sten­ge bade­plas­sen for­di vi byg­ger Follo­b­a­nen. Jeg ten­ker hel­ler ikke på det som ir­ri­te­rer meg mest, taxi­bran­sjen. Jeg er en som tar mye taxi: kor­rup­te pri­ser, elen­dig ser­vice, frek­ke sjå­fø­rer og ma­fia­lig­nen­de ta­xidea­ler natte­tid mel­lom Gar­der­moen-oslo når du ikke har noen and­re trans­port­mu­lig­he­ter. Ikke ver­re enn Stock­holm, som jo er en far­lig taxi-by rent øko­no­misk. Men taxi-bran­sjen fun­ker ikke som en kule, og jeg gle­der meg til at nes­te Über-kon­kur­rent skal gi dem en på tyg­ga, slik som de hol­der på å her­je med kun­de­ne sine.

Der­imot ten­ker jeg på at by­rå­de­ne kun­ne la­ert noe nå når det vi­ser seg at bo­lig­kri­sa ikke er så kri­se li­ke­vel, for­di vi visst­nok skul­le bli 850.000 inn­byg­ge­re i 2040, men tal­let vi­ser seg å va­ere mind­re enn for­ven­tet. Vi kun­ne der­for kan­skje brem­set den be­tong­so­sia­lis­men som sprer seg rundt i byen, der ut­byg­ge­re har fritt lei­de og kan lage «lik­som­ar­kit­ketteg­ne­de» bo­lig­blok­ker med ve­ran­da­er så na­er­me for­taus­kan­te­ne at de nye be­boer­ne i vin­ter vil ut­vik­le al­ler­gi mot folk na­er sin egen bo­lig, mer enn for vei­salt og sveve­støv. Ma­kan til ut­byg­ging av små skren­ter og gress­flek­ker min­ner om spans­ke bygge­pro­sjek­ter, bort­sett fra at Oslo fak­tisk lar bygg­her­re­ne full­fø­re pro­sjek­te­ne, selv­føl­ge­lig på over­tid. Lei­lig­he­te­ne blir ikke stå­en­de tom­me, de er stapp­ful­le av men­nes­ker, som skal bo seg i hjel for­di bo­lig­hai­ene sel­ger døds­kje­de­li­ge A4-lei­lig­he­ter til blod­pris og kal­ler hvit vegg akry­lert i kan­te­ne og par­kett på gul­vet for «høy stan­dard».

I «Pa­ere­boka» fin­ner vi en sin­na fyr som he­ter vise­bor­ger­mes­ter Kvist, en type som lig­ner helt på Do­nald Trump, også ut­se­ende­mes­sig, dum sveis og all­tid rød i hud­en av sin­ne. Hans drøm blir opp­fylt når ord­fø­rer JB for­svin­ner på den ma­gis­ke øya, så han byg­ger ver­dens høy­es­te råd­hus som skyg­ger for so­la. Og Sol­by går fra å va­ere byen der gla­de men­nes­ker ba­det i sol, til en til­va­er­el­se i evig skyg­ge. Det er der­for alle rad­di­se­ne som sit­ter i by­sty­ret, alle be­tong­so­sia­lis­te­ne som ten­ker at de ber­ger byen vår med å sel­ge hver skrent som bare har hu­set hunde­kjeks og skval­ler­kål inn­til nå, skal se fil­men om vise­bor­ger­mes­ter Kvist. Hvor er ar­ki­tek­te­ne med den lan­ge es­te­tis­ke ut­dan­nin­gen sin i bygg blitt av? Og hvor­for får de som la­ger så man­ge hel­ve­tes kje­de­li­ge byg­nin­ger og bo­li­ger over alt, god­kjen­ning i by­ut­vik­lings­eta­ten til å gjø­re byen og om­heng så utro­lig stygg og fael? Alle ste­der

Jeg øns­ker meg en by som fun­ker som ei kule.

hvor det er blok­ker, byg­ges det så tett at na­bo­en må kle av seg på ba­det for ikke å bli ob­ser­vert uten­ifra. I eple­ha­ger som kjø­pes for ca. 20 mil­lio­ner, byg­ges det nå hus tett i tett som over­ho­det ikke pas­ser inn i na­bo­ska­pet. Det ser helt for­fer­de­lig mal­plas­sert ut. Nye bo­lig­bygg må pas­se inn. Skul­le tro det var en kon­kur­ran­se om å gjø­re alt verst mu­lig!

Selv om Af­ten­pos­ten den­ne uka kun­ne mel­de om at bå­de Oslo Plaza sitt til­bygg blir tre eta­sjer la­ve­re og Gref­sen ikke skal se ut som noen har kas­tet en høy­blokk oppå et gam­melt verne­ver­dig tre­bygg, så hjel­per ikke det. KFUM skal få byg­ge proff fot­ball­sta­dion på Eke­berg­slet­ta, i man­gel på å bru­ke pen­ger på å støt­te flin­ke fot­ball­spil­le­re født i fave­la­en i Bra­sil i ste­det. En kan spør­re seg, hvor ble MDG av oppi alt det­te? Har de lagt seg på en eng i sko­gen og latt by­ens ut­byg­ge­re gjø­re som de vil? Hva skal vi med høy­hus som kas­ter skyg­ge over Ma­jor­stu­en og and­re ste­der i byen vår? Jeg tror nep­pe dere vi­ser fram all ny­byg­ging når miljø­byen skal fei­res!

Hvor man­ge ny­de­li­ge bil­der har dere sett av fine Barco­de ba­det i sol­ned­gang i vann­spei­let på Insta­gram i år? IN­GEN! For Barco­de er pak­ket inn av Re­ma 1000 og Vei­dek­ke sitt bo­lig­pro­sjekt på den ene si­den og Dia­go­na­le-byg­ge­ne til Olav Thon Grup­pen og HAV Ei­en­dom midt i flei­sen. At ikke DNB hør­te på sin ar­ki­tekt da han sa de måt­te kjø­pe tom­te­ne som lå foran dem og lage en grønn park for hele by­ens be­folk­ning, slik bygg­her­re­ne gjor­de i sin tid da de byg­de Karl Jo­han og Stor­tings­gata. De kjøp­te opp Stu­den­ter­lun­den og ga den til by­ens bor­ge­re nett­opp for å unn­gå å få styg­ge bygg rett foran seg. Tenk at spare­bank­stif­tel­sen DNB har hatt råd til å kjø­pe kunst for 1,3 mil­li­ar­der (!) kro­ner si­den 2005, mens de sik­kert syns det holdt for fol­ket i byen med den stuss­li­ge lil­le gress­mat­ten trik­ken skal sør­pe til i Nor­ges dy­res­te vei­stubb. Over 13.000 kro­ner centi­me­te­ren kos­ter Dron­ning Eu­fe­mias gate. Det hjel­per ikke med gress på ta­ket da, kja­ere Thon Grup­pen!

I Sol­byen fin­ner de den snil­le ord­fø­re­ren, de ri­ver det høye råd­hu­set som for­mør­ker byen, og blir gla­de igjen. Op­ti­mis­men kom­mer til­ba­ke og ut strøm­mer folk og fe. Ved å se det re­ve­de råd­hu­set i fil­men, vil alle som har øyne­ne sine in­takt, ob­ser­ve­re at det blir en har­mo­nisk by igjen hvor folk kan tri­ves, med et me­get ori­gi­nalt «Pa­ere­råd­hus» i ste­det. Alle er for å for­nye og mo­der­ni­se­re Oslo, men vi tren­ger ikke gjen­ta Gal­le­ri Oslo-fa­de­sen for det.

Det enes­te jeg vet folk kom­mer til å hen­ge seg opp i fil­men er at by­rå­det i Oslo ikke lar noen kjø­re inn til sen­trum, mens inn­byg­ger­ne i Sol­by bå­de har kjø­ren­de brann­bil, po­liti­bil, et bade­kar med en ba­den­de mann i og en sva­er tanks kjø­ren­de rundt i brat­te ga­ter på jakt et­ter en løpsk pa­ere. Det had­de ald­ri by­rå­det gått med på.

At ikke DNB hør­te på sin ar­ki­tekt da han sa de måt­te kjø­pe tom­te­ne som lå foran dem og lage en grønn park for hele by­ens be­folk­ning, slik bygg­her­re­ne gjor­de i sin tid da de byg­de Karl Jo­han og Stor­tings­gata.

FOTO: JON OLAV NESVOLD/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.