Vil stop­pe mi­gran­ter på gren­sa

Vil stram­me inn asyl­ret­ten EU: Tre in­nen­riks­mi­nist­re fra inn­vand­rings­kri­tis­ke høyre­par­ti­er har kup­pet EUS asyl­po­li­tikk: Tys­ke Horst Se­eho­fer, øster­riks­ke Her­bert Kickl og ita­li­ens­ke Matteo Sal­vi­ni.

Dagsavisen - - Forside - ■ ISE­LIN STALHEIM MØL­LER

Asyl og mi­gra­sjon sto på agen­da­en da EUS 28 in­nen­riks­mi­nist­re møt­tes i Inns­bruck i Øs­ter­rike i går. Men det var tre mann­li­ge in­nen­riks­mi­nist­re som stjal opp­merk­som­he­ten med et eget for­møte og presse­kon­fe­ran­se før det fel­les mø­tet.

Alle kom­mer fra par­ti­er på høy­re fløy, de er eni­ge om at Euro­pa har et mi­gra­sjons­pro­blem og at stren­ge­re grense­kon­troll er løs­nin­gen.

Det­te er trio­en

■ Øs­ter­ri­kes in­nen­riks­mi­nis­ter Her­bert Kickl kom­mer fra lan­dets ytre høy­re par­ti FPÖ, det er par­ti­et til nå av­døde Jörg Hai­der som fikk kri­tikk over hele Euro­pa for sin na­sjo­na­lis­tis­ke og inn­vand­rings­fiendt­li­ge po­li­tikk rundt 2000. Nå er par­ti­et og po­li­tik­ken na­er­mest nor­ma­li­sert og de­les langt på vei av lan­dets sto­re sen­trum-høyre­par­ti, ÖVP, le­det av stats­mi­nis­ter Se­bas­ti­an Kurz.

Kickl fore­slo den­ne uka at det ikke len­ger skal va­ere mu­lig å søke asyl i EU på euro­pe­isk jord, asyl­søk­na­de­ne skal kun gjø­res uten­for Euro­pa. Han har tid­li­ge­re gått til valg på at «Isla­mi­se­rin­gen må stan­ses», skri­ver Der Spie­gel.

■ Tysk­lands in­nen­riks­mi­nis­ter Horst Se­eho­fer fra det kon­ser­va­ti­ve høyre­par­ti­et CSU, ri­si­ker­te ny­lig nes­ten den tys­ke re­gje­rin­gens fall da han krev­de at Tysk­land skal kun­ne av­vise asyl­sø­ke­re på gren­sa til Øs­ter­rike. Mer­kel sa nei og vant til slutt stri­den.

Se­eho­fer er nå i hardt va­er igjen et­ter at han tirs­dag en­de­lig pre­sen­ter­te sin «mas­ter­plan» for mi­gra­sjons­po­li­tik­ken. Det var også 69-års­da­gen hans og for­nøyd an­non­ser­te han ut­vis­nin­gen av pas­sen­de nok 69 af­ghans­ke mi­gran­ter. En av dem som ble ut­vist til Ka­bul har nå tatt sitt eget liv. ■ Ita­lias in­nen­riks­mi­nis­ter Matteo Sal­vi­ni fra det na­sjo­na­lis­tis­ke par­ti­et Le­ga på ytre høy­re gikk til valg på å kas­te ut 500.000 «ulov­li­ge mi­gran­ter». Han har stengt hav­ne­ne for red­nings­skip som pluk­ker opp mi­gran­ter og asyl­sø­ke­re fra synke­fer­di­ge gummi­bå­ter i Mid­del­ha­vet.

Na­sjo­na­le til­tak blir vik­ti­ge­re.

Horst Se­eho­fer, in­nen­riks­mi­nis­ter i Tysk­land

Ueni­ge om løs­nin­ge­ne

1. juli over­tok Øs­ter­rike det halv­åri­ge for­mann­ska­pet i EU og re­gje­rin­gen har gjort det klart at inn­stram­min­ger i asyl­po­li­tik­ken og tet­te­re yt­ter­gren­ser så faer­re mi­gran­ter kom­mer inn i Euro­pa, er de­res ho­ved­prio­ri­tet. I juni tok re­gje­rin­gen ini­tia­tiv til det stats­mi­nis­ter Kurz kal­ler en «akse av vil­li­ge» mot ulov­lig inn­vand­ring, be­stå­en­de av Øs­ter­rike, Tysk­land og Ita­lia.

On­de tun­ger har hin­tet om at or­det «akse» ikke vek­ker de bes­te as­so­sia­sjo­ner når det er snakk om ak­ku­rat dis­se tre lan­de­ne.

Ak­sen kan også raskt gå på et ge­di­gent ne­der­lag, skri­ver avi­sen Fi­nan­ci­al Ti­mes. For selv om lan­de­ne er eni­ge om å sten­ge gren­se­ne for mi­gran­ter så er de kri­tis­ke til hver­and­res løs­nin­ger på hvor­dan det kan skje:

Øs­ter­rike li­ker ikke tys­ke Se­eho­fers pla­ner om å byg­ge asyl­sent­re på gren­sa til Øs­ter­rike og har vars­let egne grense­til­tak om det skjer.

Ita­lias Sal­vi­ni har sagt tvert nei til å ta til­ba­ke asyl­sø­ke­re som er blitt re­gist­rert i Ita­lia da de kom inn i Euro­pa, men som har reist vi­de­re til Øs­ter­rike el­ler Tysk­land.

Sal­vi­ni vil der­imot ha en euro­pe­isk asyl­po­li­tikk der mi­gran­te­ne som kom­mer til Euro­pa blir li­ke­re for­delt mel­lom med­lems­lan­de­ne.

Nå sit­ter lan­de­ne langs Mid­del­ha­vet med sto­re de­ler av an­sva­ret. Men sli­ke ob­li­ga­to­ris­ke kvo­ter mot­set­ter på den and­re si­den Øs­ter­rike seg tvert, her er imid­ler­tid Tysk­lands kans­ler Ange­la Mer­kel langt på vei enig med Ita­lia.

Na­sjo­na­le svar

Mi­gra­sjon var også te­ma­et på Eu-topp­mø­tet i slut­ten av juni. Det kla­res­te som kom ut av mø­tet er hvor split­tet EUS statsog re­gje­rings­sje­fer er i spørs­må­let om en ny fel­les asyl­po­li­tikk.

Den nye asyl­trio­en er for­be­redt på at EU ikke grei­er å bli eni­ge om noe. 19. juli skal eks­per­ter og re­gje­rings­med­lem­mer fra Øs­ter­rike, Tysk­land og Ita­lia mø­tes i Wi­en for å job­be vi­de­re med inn­stram­min­ge­ne i asyl­po­li­tik­ken, skri­ver den øster­riks­ke avi­sen Der Stan­dard.

– Desto mind­re som lyk­kes på det euro­pe­is­ke ni­vå­et, jo vik­ti­ge­re blir na­sjo­na­le til­tak, sier Horst Se­eho­fer i Inns­bruck.

ise­lin.stalheim.mol­ler@dags­avi­sen.no

RED­DET OG AV­VIST:

En mi­grant tør­ker øyne­ne om bord en gummi­båt mens hun ven­ter på red­nings­ski­pet fra den spans­ke hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­nen Open Arms i Mid­del­ha­vet. 60 mi­gran­ter ble red­det i den­ne ak­sjo­nen. Ita­lias in­nen­riks­mi­nis­ter Matteo Sal­vi­ni tvit­ret at «De kan glem­me å kom­me til en ita­li­ensk havn». FOTO: OLMO CALVO/NTB SCANPIX

TRIO: Tysk­lands Horst Se­eho­fer, Øs­ter­ri­kes Her­bert Kickl og Ita­lias Matteo Sal­vi­ni had­de et eget for­møte før de møt­te res­ten av EUS in­nen­riks­mi­nis­te­re i Inns­bruck i går. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.