– Skal lage et hel­ve­te

Dagsavisen - - Samfunn - ■ FRØYDIS FALCH UR­BYE

Vi hø­rer mye om menn som de­ler na­ken­bil­der av kvin­ner på nett. De­ler kvin­ner bil­der ulov­lig også?

– Ja­da, det fin­nes kvin­ner som de­ler bil­der ulov­lig, men det er ab­so­lutt flest menn. Dess­uten er 90 pro­sent av of­re­ne kvin­ner, og alle dem jeg har va­ert i kon­takt med har fått bil­der spredt av menn el­ler gut­ter.

Hvor­for er det så stor for­skjell på kjøn­ne­ne? – Jeg vet ikke. Hvor­for er det menn som dre­per ko­ne­ne sine, og nes­ten ald­ri om­vendt? Hvor­for har menn fort­satt høy­ere lønn enn kvin­ner? Hvor­for ut­øver menn vold mot kvin­ner i mye stør­re grad enn kvin­ner ut­øver vold mot menn? Hvor­for fikk ikke kvin­ner stemme­rett sam­ti­dig som menn? Jeg vet ikke jeg. Det er vel en ukul­tur, en gutte­kul­tur. Jeg tror det hand­ler mye om do­mi­nans og makt.

Man­nen som vi­dere­sen­der na­ken­bil­der han får til­sendt, kan du teg­ne et bil­de av ham? Er han sånn som jeg ser han for meg, går han i Nav-buk­ser og bor hjem­me hos mora si?

– Han er en helt van­lig fyr. El­ler en helt van­lig jen­te. Det er ikke ta­pe­ren, sånn som noen kan­skje ser for seg. Det er alle el­ler hvem som helst. Alt fra na­bo­en din til lille­bro­ren til venn­in­na di. Det kan va­ere hvem som helst.

Hvor­dan for­kla­rer de som sprer bil­der seg, hvor­for gjør de det?

– Si det ... Jeg vet fak­tisk ikke, for ofte vet de det ikke selv hel­ler. En spre­der jeg snak­ket med en gang sa at det var bare noe han gjor­de, og så ble han av­hen­gig og der­for fort­sat­te han med det. Det er en kul­tur, man får in­ter­nettcreds, blir av­hen­gig av det og så fort­set­ter det bare.

Hvor kom­mer bil­de­ne opp­rin­ne­lig fra, er det hacka mo­bi­ler, sja­lu ek­ser el­ler bil­der man sen­der til en søt fyr man nett­opp har møtt?

– I dag er det nor­malt å sen­de bil­der, ikke bare til kja­eres­ten din, men til de du li­ker, hol­der på med el­ler flør­ter med. Ofte er dis­se fol­ka, el­ler kja­eres­ten din, som sen­der bil­de­ne de har fått pri­vat vi­de­re. Der­fra blir det spredt vi­de­re rundt på net­tet, og kan ende opp på utal­li­ge nett­si­der i hele ver­den.

Det har va­ert stil­le fra deg de sis­te må­ne­de­ne. Er opp­lys­nings­ti­den for­bi og har de faele fol­ka skjønt al­vo­ret?

– De har ikke gitt seg, det er bare media som ikke skri­ver så mye om pro­ble­met ak­ku­rat nå. Og så har jeg hatt det gans­ke tøft den sis­te tida på grunn av et sam­livs­brudd, men nå er jeg til­ba­ke for fullt og skal å lage et realt hel­ve­te for men­ne­ne som de­ler bil­der ulov­lig. Jeg hol­der ofte fore­drag, men ro­per ikke ut til me­die­ne hver gang jeg gjør noe nytt.

Hvor er vi om ti år, er mo­bi­len å reg­ne som en of­fent­lig lykte­stol­pe el­ler er pro­ble­met løst? – Ak­ku­rat som at sex­li­vet ditt der hjem­me er pri­vat, er inn­hol­det på mo­bi­len din pri­vat. Folk kan ikke bare kom­me å ta bil­de­ne dine, ver­ken nå el­ler i fram­ti­da. Pro­ble­met er at folk ikke skjøn­ner at mob­bing på nett kan va­ere like ille el­ler ver­re en fy­sisk mob­bing, og at når folk står fram med his­to­ri­en sin blir de bare enda mer tra­kas­sert.

Ser du noen hold­nings­end­rin­ger al­le­re­de nå?

– Jeg tror den størs­te end­rin­gen er at folk skjøn­ner at de kan bli tatt. Og jeg hå­per at fore­dra­ge­ne jeg hol­der er med på å end­re folks hold­nin­ger også. Jeg får all­tid mel­din­ger et­ter fore­drag fra folk som sier de en­de­lig har skjønt hvor al­vor­lig tra­kas­se­ring på nett er, og at de ikke viss­te hvor eks­tremt det var før de fikk se det med egne øyne.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg? – Har­ry Pot­ter!!! Jeg har lest alle bø­ke­ne bå­de på norsk og på en­gelsk. Har­ry Pot­ter is li­fe! Jeg har pug­get alle form­le­ne på beg­ge språk også.

Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Mat gjør meg lyk­ke­lig. Og søte dyr!

Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– At jeg skal gjø­re ALT på en gang. Rooo­lig nå Mia!

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot?

– Mot spred­ning av na­ken­bil­der.

Er det noe du ang­rer på?

– At jeg har latt dår­li­ge men­nes­ker kom­me inn i li­vet mitt.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

–Jeg had­de vil­let stått fast med ven­nen min Ul­rik­ke Falch. Hun er mor­som og jeg tror tida had­de flydd raskt. Vi had­de helt sik­kert kom­met opp med en me­to­de å få oss ut på også.

froy­d­is.falch.ur­bye@dags­avi­sen.no

F O T O : P R I V A T

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.