13. JULI 1993

Dagsavisen - - Samfunn -

Søn­ner og døt­re gjør opp­rør mot 68-for­eld­re­nes utro­skap. Da­gens unge hol­der seg til den de er sam­men med, vi­ser ny un­der­sø­kel­se. Ung­dom­mens sek­su­al­va­ner er nem­lig dras­tisk end­ret de sis­te åre­ne. I 1987 svar­te 16 pro­sent av jen­te­ne og åtte pro­sent av gut­te­ne mel­lom 18 og 22 år at de had­de hatt sek­su­elt for­hold med en an­nen enn kja­eres­ten. I 1992 var tal­le­ne hal­vert, 8 og tre pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.