Med jobb av stor be­tyd­ning

• Ise­lin Ny­bø har am­bi­siø­se pla­ner

Dagsavisen - - Samfunn - ■ JO MOEN BREDEVEIEN

SOM­MER: Stats­råd Ise­lin Ny­bø ten­ker på forsk­ning og ut­dan­ning hver enes­te våk­ne ti­me, sier hun, bare del­vis på spøk.

Ise­lin Ny­bø kom­mer ti mi­nut­ter for sent – selv­sagt be­hø­rig vars­let med to tekst­mel­din­ger.

– Noe sier meg at du ikke li­ker å ikke kom­me til av­talt tid?

– Hehe, nei. Det er vel in­gen som li­ker det?

Stats­rå­den for forsk­ning og høy­ere ut­dan­ning ler mye, hun er rent ut over­strøm­men­de. Men Ny­bø er først og fremst en se­riøs da­me, mind­re kjent for over­ras­ken­de sprell enn for hard ar­beids­inn­sats. Det står en «til å sto­le på»-aura rundt hen­ne. Selv har Ny­bø om­talt seg som «ver­dens kje­de­ligs­te per­son» i et in­ter­vju.

– Tor­bjørn Røe Isak­sen for­sik­ret meg om at jeg fak­tisk ikke er den kje­de­ligs­te per­sonen i ver­den, sier Ny­bø.

– Før han la til at jeg ikke er den mor­soms­te hel­ler.

Det vik­tigs­te av alt

Som­mer­prat er hyg­ge og gle­de, god stem­ning og god plass til po­li­tis­ke ut­spill på si­de­ne. Når jour­na­lis­ten helt på tam­pen åp­ner for at Ny­bø kan si hva hun vil, et hvil­ket som helst ut­spill, og det vil kom­me på trykk, hol­der hun til­ba­ke.

– Hvis jeg sier noe stort og spen­nen­de nå, vil det over­skyg­ge alt det vi har snak­ket om. Det vil jeg jo ikke.

Forsk­ning og ut­dan­ning er nem­lig noe av de vik­tigs­te vi dri­ver med. Ise­lin Ny­bø ten­ker på sek­to­ren hun har an­svar for hver enes­te våk­ne ti­me, sier hun, halv­veis spø­ken­de.

– Alt jeg gjør i den­ne job­ben har jo så stor be­tyd­ning.

Fem punk­ter

Ny­bø har pekt seg ut fem om­rå­der hun skal løf­te ilø­pet av de fire åre­ne hun har på seg. På spørs­mål om hun vil løf­te fram ett av dem som vik­ti­ge­re enn and­re, sva­rer hun nei. Så da får vi dra gjen­nom hele lis­ta:

■ La­erer­ut­dan­nin­gen. Her har re­gje­rin­gen økte leng­den fra fire fem til år, og økt kra­vet til matte­kunn­skap for alle.

– Vi ser al­le­re­de ef­fek­ten: Sø­ker­tal­let var re­kord­høyt i år, kom­men­te­rer Ny­bø.

■ Bed­re kva­li­tet i ut­dan­nin­gen – ikke bare i forsk­ning, som gjer­ne snak­kes mest om.

– Her snak­ker vi om ting som en mentor­ord­ning, og å me­rit­te­re un­der­vis­ning, ikke bare pub­li­se­ring. Og bed­re prak­sis­til­bud i stu­die­lø­pet.

■ Di­gi­ta­li­se­ring.

– Det hand­ler om alt fra å set­te stu­den­te­ne i enda bed­re stand til å for­stå vår di­gi­ta­le ver­den og til å fun­ge­re i den, til at forsk­nin­gen bør pub­li­se­res som open acces, åpent for alle. Sam­fun­net har jo al­le­re­de be­talt for den.

■ Det grøn­ne skif­tet.

– Her spil­ler forsk­nin­gen en nøk­kel­rol­le, selv­sagt. Vi må fin­ne nye løs­nin­ger og ut­vik­le ny tek­no­lo­gi.

■ Ster­ke­re kob­ling mel­lom na­e­rings­liv og aka­de­mia.

– Jeg er fra Stav­an­ger og vet at omstil­ling er noe vi må hol­de på med hele ti­den. Vi tren­ger et kunn­skaps­in­ten­sivt na­e­rings­liv. Vi har som mål å bru­ke tre pro­sent av BNP på forsk­ning. I dag lig­ger vi rundt to pro­sent, der det of­fent­li­ge og pri­va­te bi­drar om­trent like mye.

Omstil­ling er noe vi må hol­de på med hele ti­den. Ise­lin Ny­bø (V)

– På vei inn i grøf­ta

Re­gje­rin­gen leg­ger fram en lang­tids­plan for forsk­ning og høy­ere ut­dan­ning i høst, en «over­gri­pen­de plan, der alle de­par­te­men­ter bi­drar». Pla­nen vil angi hvor­dan forsk­nings­mid­ler skal prio­ri­te­res.

I høst gjø­res også en «mu­lig­hets­stu­die», der re­gje­rin­gen vil drøf­te al­ter­na­ti­ve or­ga­ni­se­rings­for­mer for uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler.

Det er her den kon­tro­ver­si­el­le fore­taks­mo­del­len er iferd med å stå opp fra de døde. Fore­taks­mo­del­len in­ne­ba­erer at uni­ver­si­te­te­ne dri­ves som selv­sten­di­ge en­he­ter, om­trent som en be­drift, med stør­re an­svar for egen øko­no­mi og, som en kon­se­kvens, i mer di­rek­te kon­kur­ran­se mot hver­and­re.

For­sla­get var sist oppe i 2003. Da ble det høv­let ned av sin­te aka­de­mi­ke­re. Ny­bø vil unn­gå at vi hav­ner der den­ne gan­gen.

– Fore­taks­mo­del­len er bare en av løs­nin­ge­ne vi vil ut­re­de, men nå er vi i ferd med å hav­ne i den grøf­ta der vi bare snak­ker om den, i ste­det for å dis­ku­te­re uli­ke løs­nin­ger for en bed­re or­ga­ni­se­ring av sek­to­ren.

Ny­bø sier at det fin­nes man­ge ny­an­ser mel­lom da­gens mo­dell, der uni­ver­si­te­te­ne er di­rek­te un­der­lagt stats­rå­den, og en mer mar­keds­ori­en­tert mo­dell.

– Det er ikke gitt på for­hånd hvor vi hav­ner. Men er da­gens mo­dell op­ti­mal? Hver gang et uni­ver­si­tet vil leg­ge ned et fag, kla­ger en stor­tings­re­pre­sen­tant og kre­ver at stats­rå­den gri­per inn.

– Er det ikke med de­mo­kra­tisk kon­troll som sør­ger for at små fag, ty­pisk in­nen­for hu­ma­nio­ra, opp­rett­hol­des av hen­syn til vår na­sjo­na­le dan­nel­se?

– Jo, men ikke alle tren­ger å til­by de sam­me små fa­ge­ne. Det­te ble drøf­tet i hu­ma­nio­ra­mel­din­gen re­gje­rin­gen la frem i fjor. Som opp­føl­ging av den har vi hatt et møte med de be­rør­te rek­to­re­ne, og så blir det en

vi­de­re ut­red­ning der be­rør­te fag­mil­jø trek­kes med.

– Men du vil ikke in­stru­ere, sier du. Hvor­for ta en så vik­tig sek­tor ut av de­mo­kra­tisk kon­troll?

– Det er jo ikke det vi vil. Nå er vi på vei inn i grøf­ta.

Om­gitt av geni­er

Ise­lin Ny­bø trod­de ikke hun kom til å bli stats­råd i den­ne re­gje­rin­gen. Hun had­de nett­opp mis­tet plas­sen sin på Stor­tin­get et­ter val­get og var kob­let av den in­ter­ne pro­ses­sen i Venst­re om par­ti­et bur­de gå i re­gje­ring med Frp.

– Jeg sa til alle som spur­te at jeg ikke trod­de vi vil­le gå inn i re­gje­ring, men at om vi gjor­de det, vil­le jeg tro­lig få en rol­le.

Da Tri­ne Skei Gran­de ring­te en sen man­dags­kveld trod­de Ny­bø hun skul­le få til­bud om å bli stats­sek­reta­er ved Stats­mi­nis­te­rens kon­tor.

– Jeg var nok den som bruk­te lengst si på å si ja. Jeg bare lo og lo før jeg klar­te å sva­re, sier hun.

Nå er hun sjef for den sek­to­ren hun me­ner er vår al­ler vik­tigs­te og ny­ter at hun «ofte er den dum­mes­te per­sonen i rom­met», som hun sier det selv – si­den hun hele ti­den om­gir seg med lan­dets frems­te hjer­ner. Minst en gang om da­gen ten­ker hun på hvor pri­vi­le­gert hun er.

– Jeg plei­er å si at jeg har «the best gig in govern­ment». Det er en stor aere, sier Ise­lin Ny­bø.

jo.moen.bredeveien@dags­avi­sen.no

«DEN BES­TE JOB­BEN I RE­GJE­RIN­GEN»: Ise­lin Ny­bø tar som­mer­fe­rie med et smil om mun­nen. Hun kan fort­satt nes­ten ikke tro at hun er så pri­ve­li­gert at hun får va­ere stats­råd på et om­rå­de hun bren­ner for.

FOTO: JO MOEN BREDEVIEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.