«The boss» av Kon­tra

Dagsavisen - - Samfunn - ■ TERE­SA ELTERVÅG CISSÉ

Hvor­dan er det å job­be som kon­fe­ran­sier på Kon­tra­sk­ja­e­ret? – Det er så jaev­lig fett! Hvis du ikke li­ker fot­ball, er det ikke job­ben for deg. Men sånn som meg, som er fot­ball­fa­na­ti­ker, er det en kon­ge som­mer­jobb. Det er skik­ke­lig fes­ti­val­fø­lel­se, med som­mer, sol, men­nes­ker og mu­sikk. Som kon­fe­ran­sier er det jeg som fin­ner all mu­sik­ken. Man skal fin­ne noe som pas­ser ti tu­sen men­nes­ker, alle mel­lom 18 til 60 år, fra for­skjel­li­ge land. Jeg bru­ker fire år på å fin­ne den fe­tes­te mu­sik­ken fra alle lan­de­ne. Så jeg har vel blitt en ver­dens­kjen­ner når det kom­mer til mu­sikk.

Si­den du er så fot­ball­fan selv, får du mu­lig­het til å se kam­pe­ne?

– Ja. Job­ben min er jo før kam­pe­ne star­ter, og i pau­sen. Når kam­pen star­ter har jeg jo 45 mi­nut­ters pau­se.

Det er snart fi­na­le, og fot­ball­fes­ten er over for i år. Hva fø­ler du om det?

– Det er litt «bit­ter swe­et». For­di jeg er så sli­ten nå. Jeg står her 31 da­ger, foran opp­til en halv mil­lion men­nes­ker til sam­men. Det er en spe­si­ell jobb å ha. På en måte er det dei­lig at det snart er fer­dig, men på den and­re si­den gle­der meg al­le­re­de til om to år. Jeg kla­rer nes­ten ikke å se for meg en fot­ball­som­mer uten å job­be med det. Folk er så gla­de, job­ben min er jo bare å gjø­re folk «happy».

Plei­de du å dra hit som pub­li­kum før? – Ja, jeg var her un­der VM for seks år si­den, og etter det be­gyn­te jeg å job­be med VM. Da job­bet jeg bare to uker av mes­ter­ska­pet, men var her uan­sett alle de and­re da­ge­ne. Det er vir­ke­lig en opp­le­vel­se å va­ere her som pub­li­kum. Jeg un­ner alle en tur inn­om Kon­tra­sk­ja­e­ret, for det vil du ald­ri glem­me.

Hva er det som drar også de som ikke er fot­ball­in­ter­es­ser­te hit?

– Det er det at man fø­ler man er på en fes­ti­val midt i Oslo. Det er også det so­sia­le. Folk fes­ter, feirer burs­da­gen sin her, og har vor­spiel her. Det er jo også det at det er en gi­gan­tisk sjekke­are­na. Det er en «hap­pe­ning», hvor alle ko­ser seg uan­sett om de er fan el­ler ikke. Det er der­for jeg bru­ker så mye tid på å fin­ne god mu­sikk også, for å ska­pe god stem­ning. Det er ti tu­sen men­nes­ker som drik­ker al­ko­hol her, men det går fak­tisk vel­dig bra.

Apropos al­ko­hol, det er jo mye rølp her. Hva er det sju­kes­te du har sett?

– Jeg tror jeg tren­ger en må­ned på meg for å for­døye alt jeg har sett her. Vi plei­er å ha danse­kon­kur­ran­ser hvor pub­li­kum fil­mes og vi­ses på stor­skjerm. Ser man seg selv på skjer­men, skal man dan­se så fett man kan, og vin­ne­ren får pre­mi­er. En gang vi had­de det­te var det egent­lig litt dødt i pub­li­kum, men vi måt­te bare sto­le på at snart kom det noe kult. Plut­se­lig er det en dame på kan­skje 50 el­ler 60 år som be­gyn­ner å strip­pe! Sånn bur­les­que­dans. Hun sto og dan­set og kos­te seg da ka­me­ra fant hen­ne, så be­gyn­te hun å kle av seg. Pub­li­kum klik­ka jo helt! Det er jo 18 års gren­se her, så vi tenk­te at det som skjer, det skjer. Så be­gyn­ner hun å ta av Bh-en. Det var jo en gam­mel dame, lik­som! Og man­nen hen­nes sto ved si­den av og hei­et. Hun vant, da. Men det fikk hun ikke med seg en gang. Det var et øye­blikk, det. Man­ge har sagt at de er her på grunn av pau­se­ne, for det skjer så mye sjukt.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg? – Jeg er ikke en lese­hest. Men det må va­ere den førs­te Har­ry Pot­ter-bo­ken. Det var den førs­te bo­ken som fikk meg til å opp­le­ve ekte lese­gle­de.

Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Men­nes­ker og mu­sikk.

Hvem var din barn­doms­helt?

– Ro­nal­din­ho. For­di han var så stor in­nen fot­ball, og en fin fyr på og uten­for ba­nen.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot?

– Mot ra­sis­me og for dyre­vern og asyl­sø­ke­re.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Jeg har fak­tisk stått fast i hei­sen med Bruce Spring­steen. Det var på The Thief i Oslo og det var bare oss to, så stop­pa hei­sen opp mel­lom and­re og tred­je eta­sje. Så jeg har en kjen­dis unna­gjort. Jeg tenk­te litt på Jus­tin Bie­ber og Jus­tin Tim­ber­lake for jeg tror vi er sjele­ven­ner, skjøn­ner du. Men jeg må sva­re dama mi. Det er hun jeg snak­ker best med.

Kash­fa Gasha­mura (28) Bed­re kjent som Kash King. Kjent fra bar­ne-tv, og job­ber som kon­fe­ran­sier på kon­tra­sk­ja­e­ret un­der årets fot­ball-vm. tere­sa.cis­se@dags­avi­sen.no

F O T S S É O : T E R E S A E . C I

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.