Po­pu­la­ere Bjør­vi­ka

• Har blitt en av Oslos mest be­søk­te by­de­ler

Dagsavisen - - Samfunn - ■ TERE­SA CISSÉ

BYDEL: For få år si­den var Bjør­vi­ka en stø­ve­te og util­gjen­ge­lig tra­fikk­ma­skin. Nå er den en av Oslos mest po­pu­la­ere by­de­ler.

Hele åtte av ti oslo­be­bo­ere har be­søkt Bjør­vi­ka det sis­te halv­året, først og fremst for å gå tur, vi­ser en ny un­der­sø­kel­se gjort av Nor­stad for Oslo S Ut­vik­ling.

– Det som har skjedd i Bjør­vi­ka er utro­lig vik­tig for Oslo som by. Både Sør­en­ga, de iko­nis­ke Barco­de-byg­ge­ne og god be­lig­gen­het er med på å gjø­re om­rå­det po­pu­la­ert, sier Chris­ti­an Lun­de, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Vi­sit Oslo.

Le­ven­de by­liv

Ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka er på sitt mest om­fat­ten­de. I 2020 skal det nye Munch­mu­se­et og Deich­mans­ke ho­ved­bi­blio­tek stå fer­dig, og in­nen 2025 vil by­de­len ha hele 5.000 bo­li­ger og rundt 20.000 ar­beids­plas­ser.

Iføl­ge un­der­sø­kel­sen har 82 pro­sent av Oslo­be­boer­ne be­søkt Bjør­vi­ka det sis­te halv­året. 62 pro­sent av dis­se sier de har gått på tur el­ler va­ert her for å se på om­rå­det. 30 pro­sent har spist på en av res­tau­ran­te­ne og 25 pro­sent har be­søkt Barco­de-om­rå­det. 10 pro­sent har va­ert her for å bade el­ler sole seg.

– Det er gle­de­lig at det nå er liv og røre i Bjør­vi­ka. Et le­ven­de og mang­fol­dig by­liv er jo en vik­tig faktor for oss alle, en­ten vi til­hø­rer by­ens inn­byg­ge­re el­ler er til­rei­sen­de fra inn og ut­land, sier Lun­de.

Opp­le­vel­ser

Lun­de me­ner Bjør­vi­ka lyk­kes med å få den ret­te mik­sen av lei­lig­he­ter og for­ret­ning. Det ska­per både liv på da­gen med be­drif­ter, og på kveld og helg med et at­trak­tivt res­tau­rant­liv, tror han.

Per i dag fin­nes det rundt 20 spise­ste­der i Bjør­vi­ka, men det vil kom­me yt­ter­li­ge­re 20–25 res­tau­ran­ter og ka­fe­er i om­rå­det, iføl­ge Oslo S Ut­vik­ling, som står bak en rek­ke av byg­ge­ne som nå rei­ser seg i Bjør­vi­ka.

– Nå fyl­les om­rå­det med han­del, ser­ve­ring og kul­tur og må­let er å lage gode møte­plas­ser og ute­om­rå­der. Der­for er det hyg­ge­lig å se at om­rå­det al­le­re­de tas i bruk av så man­ge, sier mar­keds­di­rek­tør Vi­be­ke Ahl­sand i Oslo S Ut­vik­ling.

Bjør­vi­ka er utro­lig vik­tig for Oslo som by. Chris­tan Lun­de tere­sa.cis­se@dags­avi­sen.no

FOTO: VI­SIT OSLO/ DIDRICK STENERSEN

NYTT OG SPEN­NEN­DE: Bjør­vi­ka vokser, og in­gre­di­en­ser som bade­ste­der og kul­tur­liv gjør by­de­len at­trak­tiv og spen­nen­de for oslo­bo­ere, me­ner Chris­tan Lun­de i Vi­sit Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.