Vm-suk­ses­sen i Lenins skyg­ge

Vla­di­mir Pu­tin had­de et Vm-pro­sjekt. Han har lyk­kes. Har det­te noe med sov­jet­sta­tens grunn­leg­ger, Vla­di­mir Le­nin, å gjø­re?

Dagsavisen - - Kommentar - REI­DAR SOLLIE Le­der for sports­av­de­lin­gen Twit­ter: @rei­dar­sol­lie rei­dar.sollie@dags­avi­sen.no

MOSK­VA (Dags­avi­sen): Når man vand­rer inn mot Luzj­ni­ki sta­dion fra me­tro­sta­sjo­nen Sportiv­naya, mø­tes man av en mas­siv sta­tue av Le­nin. Pro­fi­len hans er syn­lig fra lang av­stand. Ved sok­ke­len er det mon­tert et stort ban­ner: «Of­fi­ci­al FAN shop». Sig­nert FIFA (det in­ter­na­sjo­na­le fot­ball­for­bun­det).

Man kan leg­ge mye tung sym­bo­likk og man­ge pa­ra­dok­ser i det­te bil­det, men det opp­sum­me­rer mye av hva de fire sis­te uke­ne har hand­let om. Ver­dens størs­te idretts­be­gi­ven­het i ver­dens størs­te land. Et til­na­er­met per­fekt ar­ran­ge­ment med lo­gis­tikk som fly­ter, med over en mil­lion til­skue­re fra hele ver­den, med en atmos­fa­ere som har smit­tet alle som har va­ert der. Å ta T-ba­nen i Mosk­va har va­ert en multi­kul­tu­rell rei­se mel­lom de 215 sta­sjo­ne­ne der na­er­me­re ni mil­lio­ner men­nes­ker rei­ser hver dag.

Det var ikke det­te vi hør­te om på for­hånd. Men det var det­te vi opp­lev­de. For oss in­nen­for bob­la en im­po­ne­ren­de, lo­gis­tisk pre­sta­sjon. Til en pris­lapp gans­ke hin­si­des hva van­li­ge na­sjo­ner kan til­la­te seg. For hver enes­te til­skuer måt­te gjen­nom det rus­sis­ke by­rå­kra­ti­et. Hver enes­te én had­de et Fan-id-kort rundt hal­sen som ga gra­tis trans­port med Vm-by­enes trik­ker, bus­ser el­ler T-ba­ner. Guid­in­gen gjen­nom høyt­ta­ler­ne på Mosk­vas me­tro var på klin­gen­de ame­ri­kansk. Gjest­fri­he­ten var på­ta­ke­lig.

Det per­fek­te VM? Selv­føl­ge­lig en sann­het med be­ty­de­li­ge mo­di­fi­ka­sjo­ner. For det­te er også ver­dens størs­te kon­troll­ap­pa­rat, i kon­kur­ran­se med OL i Bei­jing i 2008. Hver enes­te rei­sen­de på T-ba­nen kan iden­ti­fi­se­res. Det har va­ert for­bud mot de­mon­stra­sjo­ner i alle Vm-byer. Mot­stan­den mot Pu­tins pen­sjons­re­form måt­te fore­gå and­re ste­der.

Po­li­ti­et fikk ord­re om ikke å of­fent­lig­gjø­re ne­ga­ti­ve ny­he­ter. Men de ne­ga­ti­ve hen­del­se­ne er det knapt en tu­rist som har opp­levd. Ny­hets­flom­men fra Russland på so­sia­le medi­er har va­ert enorm. En­gels­ke sup­por­te­re ble av­bil­det jub­len­de på Den røde plass etter ta­pet for Kroa­tia. Nei, de prøv­de seg ikke på stunt-an­grep mot Le­nin-mau­so­le­et. De fikk nøye seg med Ikea-bu­tik­ker i Stor­bri­tan­nia etter kvart­fi­na­len mot Sve­ri­ge. Det rus­sis­ke po­li­ti var sva­ert syn­lig til ste­de i Mosk­va sen­trum.

Til­ba­ke til Le­nin: Nå vas­kes og pyn­tes det igjen foran søn­da­gens fi­nale­are­na, Luzj­ni­ki. Vi har ald­ri opp­levd mer vas­king rundt en are­na enn her. Den­ne le­gen­da­ris­ke Mosk­va-sta­dion ble byg­get til Spar­ta­kia­den i 1956 og var sen­ter for som­mer-ol i 1980 som nes­ten hele den vest­li­ge ver­den boi­kot­tet. Da het den «Le­nin sta­dion». Det nye Russland valg­te å byt­te navn, men kun­ne ikke kvit­te seg med Le­nin. Han står der, like sik­kert som han lig­ger på mau­so­le­et på Den røde plass, like støtt som han står i Mosk­vas na­er­mes­te Vm-by, Nizjnij Nov­gorod. På vei­en til Vm-are­na­en der

krys­ser man Le­nin­plas­sen med Vla­di­mir som midt­punkt. I enda stør­re ut­ga­ve enn i Mosk­va.

Rus­ser­nes for­hold til Le­nin kre­ver en egen histo­risk og kul­tu­rell av­hand­ling. Idret­tens kob­ling til po­li­tik­ken li­ke­så. Sjel­den har den va­ert kla­re­re enn i for­bin­del­se med det­te VM. Vla­di­mir Pu­tin la sin per­son­li­ge pre­sti­sje i å få to sto­re ar­ran­ge­men­ter til Russland. Vin­ter-ol i 2014 og fot­ball-vm i 2018. Han had­de full kon­troll på FIFA. Mot­kan­di­dat Eng­land fikk en enes­te stem­me på av­stem­nin­gen på den fa­mø­se FIFAkon­gres­sen for åtte år si­den. Nå er sys­te­met end­ret. Nå er det alle FIFAS 209 med­lems­land som er med og be­stem­mer. Alle sam­men prøv­de å kva­li­fi­se­re seg til det­te VM der bare to land gjen­står i kamp om det klas­sis­ke Vm-tro­fe­et, Frank­ri­ke og Kroa­tia.

Man­dag mø­ter Vla­di­mir Pu­tin Do­nald Trump i Hel­sing­fors, kvel­den før sit­ter han på Luzj­ni­ki sta­dion sam­men med blant and­re Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron og Ioc­pre­si­dent Tho­mas Bach. Blir et av te­ma­ene den på­stått stats­styr­te rus­sis­ke do­pin­gen, som gjør at de fort­satt er ute­stengt fra fle­re idret­ter? Nep­pe.

At sport er po­li­tikk fikk vi syn­lig be­vis for i ons­da­gens semi­fi­na­le, også her in­nen­for mu­re­ne bak Le­nin-sta­tu­en. Hver gang den kroa­tis­ke midt­stop­pe­ren Do­ma­goj Vi­da var na­er bal­len, fikk han øre­dø­ven­de piping fra rus­ser­ne på tri­bu­nen. For­di han had­de lagt ut en vi­deo der han de­di­ker­te sei­e­ren i kvart­fi­na­len til Ukrai­na. Slikt gjør man ikke uten mot­re­ak­sjo­ner i et land der pre­si­den­ten egent­lig øns­ker seg Russland som det mo­der­ne Sov­jet. Og der de fles­te til­skuer­ne som hei­et på Russland også hei­er på da­gens pre­si­dent. På fly­plas­sen Sje­reme­t­je­vo er det fle­re Pu­tin­su­ve­ni­rer i bu­tik­ke­ne enn Vm-ef­fek­ter.

Det var en skan­da­le at Russland fikk VM. Men de gjen­nom­før­te det til punkt og prik­ke. Det kan in­gen ta fra dem.

FI­NA­LE: Le­nin-sta­tu­en er stra­te­gisk plas­sert foran inn­gan­gen til VMS fi­nale­are­na, Luzj­ni­ki sta­dion i Mosk­va.

FOTO: REI­DAR SOLLIE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.