Mer­ker suk­ker­av­gif­ten

Dagsavisen - - Samfunn -

ORKLA: Merke­vare-gi­gan­ten Orkla fikk et bed­ret re­sul­tat i and­re kvar­tal, men sel­ger mind­re i Skan­di­na­via – sa­er­lig i Nor­ge etter inn­fø­rin­gen av suk­ker­av­gif­ten. Kon­ser­net had­de et re­sul­tat før skatt på rundt 1,1 mil­li­ar­der kro­ner i årets and­re kvar­tal, mot snaut 1 mil­li­ard i sam­me pe­rio­de i fjor. Det jus­ter­te drifts­re­sul­ta­tet økte også. Drifts­inn­tek­te­ne ble drøyt 10 mil­li­ar­der kro­ner, en øk­ning fra 9,8 mil­li­ar­der kro­ner i til­sva­ren­de pe­rio­de i fjor.

Det var fort­satt god vekst i Fin­land og Sen­tral-euro­pa. Salgs­ut­vik­lin­gen i Nor­ge var imid­ler­tid sva­ke­re enn i fjor, blant an­net som føl­ge av øk­nin­gen i sjo­ko­la­de- og suk­ker­av­gif­ten på 83 pro­sent.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.