Takk, Thor­vald!

Dagsavisen - - Samfunn - GRO HAR­LEM BRUNDT­LAND

Det var med sorg jeg i for­mid­dag mot­tok bud­ska­pet om Thor­vald Stol­ten­bergs bort­gang.

Sam­ti­dig har jeg sjel­den opp­levd en slik sam­ti­dig varm fø­lel­se av takk­nem­lig­het og gle­de over et så po­si­tivt og så rikt levd liv.

Jeg for­stod på vår sis­te sam­ta­le at Thor­vald også føl­te det slik. «Gro, jeg er 87 år og har levd et inn­holds­rikt og fan­tas­tisk liv». Han vil­le det skul­le va­ere slik vi skul­le hus­ke ham.

Thor­vald had­de en helt used­van­lig evne til å nå inn­til de men­nes­ker han møt­te og de han ar­bei­det sam­men med. Det var en styr­ke hvor han enn var, i di­plo­ma­ti­et, i FN, i Lands­or­ga­ni­sa­sjo­nen, i Re­gje­rin­gen og i de tall­rike mø­te­ne med men­nes­ker i det gans­ke land.

Thor­valds sa­ereg­ne var­me og ut­strå­ling nåd­de så man­ge, på­vir­ket så man­ge. Sam­ti­dig vet jeg at det gav ham en enorm gle­de å kun­ne dele, rei­se, in­spi­re­re og va­ere en del av et stort so­si­alt fel­les­skap, i part og land.

Jeg har va­ert utro­lig im­po­nert over ener­gi­en og på­gangs­mo­tet, stå på hu­mø­ret, også helt opp til de al­ler sis­te må­ne­de­ne og åre­ne. In­gen opp­ga­ve for li­ten, in­gen for stor­slik var Thor­vald unik, og slik vil jeg hus­ke ham, som min flot­te uten­riks­mi­nis­ter og na­ere venn og kol­le­ga gjen­nom så man­ge år.

Vi møt­tes, også sam­men med våre fa­mi­li­er og barn, al­le­re­de da jeg var ung lege og Ar­ne Olav var i full gang med in­ter­na­sjo­na­le spørs­mål. Thor­vald og Ka­rin stod beg­ge midt oppe i po­li­tikk, le­del­se og for­valt­ning, han i LO, hun i de­par­te­men­tet.

Jeg la­er­te mye av dem beg­ge, len­ge før jeg selv ble kal­let til Kon­gens bord.

Jeg tak­ker Thor­vald for alt han har stått for, ute og hjem­me, hans evne og vil­je til å re­pre­sen­te­re Ar­bei­der­par­ti­et, Re­gje­rin­gen og vårt land på en så over­be­vi­sen­de måte, i ti­år etter ti­år.

Takk, Thor­vald!

Gro Har­lem Brundt­lands minneord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.