313 barn er ikke gjen­for­ent

Dagsavisen - - Verden -

USA: Hon­du­ras har iden­ti­fi­sert til sam­men 313 barn som fort­satt er skilt fra for­eld­re­ne sine på grunn av USAS null­to­le­ranse­po­li­tikk om inn­vand­ring. Li­za Me­dra­no, Hon­du­ras’ ge­ne­ral­di­rek­tør for be­skyt­tel­se av mi­gran­ter, sier på en presse­kon­fe­ran­se at lan­dets kon­su­la­ter i USA har be­søkt uli­ke mi­grant­sent­re for å fin­ne barn etter at pre­si­dent Do­nald Trump og hans re­gje­ring ut­tal­te at bar­na skul­le gjen­for­enes med fa­mi­lie­ne sine. Hun leg­ger til at de bør gjen­for­enes med fa­mi­lie­ne sine in­nen 26. juli, mens myn­dig­he­te­ne sam­ler all in­for­ma­sjon om de iden­ti­fi­ser­te bar­na. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.