Har Frank­ri­ke som k

TV 2-kom­men­ta­tor Øy­vind Al­sa­ker for­ven­ter en «for­sik­tig stil­lings­krig» når Frank­ri­ke mø­ter Kroa­tia i fi­na­len i fot­ball-vm søn­dag.

Dagsavisen - - Verden - IRE­NE RØNOLD

■ – Be­kla­ger hvis ho­det ikke hen­ger helt med. Det ble null so­ving i natt.

Det går fint! Du kom­mer jo rett fra Russland. Hvor­dan var det å kom­men­te­re semi­fi­na­len mel­lom Eng­land og Kroa­tia?

– Det var på man­ge må­ter et av høyde­punk­te­ne i VM. Det sto så mye på spill for beg­ge na­sjo­ne­ne. Det var også førs­te gang i his­to­ri­en semi­fi­na­len gikk uten en av de fire sto­re. Det gjor­de det spe­si­elt. I til­legg had­de du et Eng­land som skul­le bøte på «52 years of hurt». Kroa­tia er også et lag man kan iden­ti­fi­se­re seg med: De er en li­ten na­sjon, med faer­re folk enn oss, så det er im­po­ne­ren­de at de har nådd helt til en Vm­fi­na­le. Det er en gi­gan­tisk pre­ta­sjon og en stor over­ras­kel­se.

Hor­dan har en li­ten na­sjon med om lag fire mil­lio­ner inn­byg­ge­re greid å nå så langt?

– De har hatt litt flaks. De har vun­net kvart­fi­na­le og åt­ten­dels­fi­na­le på straffe­kon­kur­ran­se. Så vant de semi­fi­na­len på eks­tra­om­gan­ger. Det for­tel­ler noe om mar­gi­ner. Men de har også et godt lag, med noen av ver­dens bes­te spil­le­re. Det var nød­ven­dig at de var med og i form. Had­de de ikke va­ert det, had­de det va­ert håp­løst. Det er også en pre­sta­sjon for­di det er mye uro i kroa­tisk fot­ball, så det­te har skjedd litt mot alle odds. Og så har de hatt en jern­vil­je. De var full­sten­dig ut­slåt­te etter kvart­fi­na­len. At de grei­er å sam­le seg til en ny, he­roisk inn­sats sier litt om men­ta­li­te­ten. av­stand. Men det er nok de sto­re kam­pe­ne, med all dra­ma­tik­ken. Eng­land som ble kvitt straffe­spark-spø­kel­set, og Mex­i­co som rys­tet re­gje­ren­de ver­dens­mes­te­re Tysk­land. Å dan­se med mek­si­ans­ke fans etter­på var gøy.

Noen and­re øye­blikk som har fes­tet seg?

– Russland mot Kroa­tia i kvart­fi­na­len. Det var verts­na­sjo­nen, det ble eks­tra­om­gan­ger – det var den ul­ti­mate dra­ma­tur­gi­en. Det er nok det ster­kes­te øye­blik­ket, hvis jeg skal vel­ge ett.

Hvil­ke spil­le­re har over­ras­ket deg?

– Det er all­tid noen spil­le­re som over­ras­ker. Som Russ­lands De­nis Tsje­ryjev, som star­tet som re­ser­ve og end­te opp med fire Vm-mål. Og Eng­lands Har­ry Ma­gui­re, som bare var til­skuer un­der EM for to år si­den. I år var han kan­skje Eng­lands vik­tigs­te spil­ler.

Man­ge av de størs­te fa­vo­rit­te­ne røk ut tid­lig. Har det va­ert un­der­do­ge­nes VM?

– At re­gje­ren­de ver­dens­mes­ter går ut i gruppe­spil­let har blitt en vane. Men det var et sjokk at Tysk­land for­svant. Og man­ge sto­re na­sjo­ner ble skrelt bort tid­li­ge­re enn ven­tet. Spa­nia var tid­lig ute. Og Bra­sil var ute al­le­re­de i kvart­fi­na­len. Det er uvan­lig for dem. Hel­ler ikke Ar­gen­ti­na med Mes­si el­ler Por­tu­gal med Ro­nal­do nåd­de sa­er­lig langt. Det har va­ert en Europa­do­mi­nans, og det har vi sett en tendens til i de sis­te mes­ter­ska­pe­ne. At Kroa­tia har kom­met så langt som de gjor­de, og at Sve­ri­ge kom til kvart­fi­na­le, er en pre­sta­sjon. Hvem: Øy­vind Al­sa­ker

Hvor­for: Har kom­men­tert fot­ballvm for TV 2

Hva slags kamp kan vi ven­te oss mel­lom Frank­ri­ke og Kroa­tia på søn­dag?

– Jeg skal ikke snak­ke ned NRKS fi­na­le, men det er grunn til å anta at det kan bli en for­sik­tig stil­lings­krig. Det er sånn Frank­ri­ke har kom­met seg til fi­na­len. De er ky­nis­ke og di­si­pli­ner­te. Det blir spen­nen­de å se om de slip­per løs alt ta­len­tet. Jeg hol­der Frank­ri­ke som klar fa­vo­ritt. Kroa­tia kan kol­lap­se, for­di de tross alt har blitt his­to­ris­ke al­le­re­de. Da er det vans­ke­li­ge­re å mo­bi­li­se­re. Men en Vm-tit­tel bør kun­ne va­ere en mo­ti­va­sjon. Frank­ri­ke har hatt en ro­li­ge­re vei til fi­na­len, og har et bed­re lag. Det kan fort bli en seig, lang af­fa­ere­re.

Sett bort fra semi­fi­na­le­ne: Hva kom­mer du til å hus­ke best fra VM i Russland?

– Det er sån­ne ting som duk­ker best opp når man har fått det litt på

Før VM var det fle­re som tok til orde for en boi­kott. La det en dem­per på Vm­stem­nin­gen for din del at Russland var ar­ran­gør?

– Ja. Un­der EM i Frank­ri­ke for to år si­den var vi i Mar­seil­le. Der så vi rus­sis­ke hoo­lig­ans gå løs på en­gels­ke sup­por­te­re. Det var ube­ha­ge­lig, og det gjor­de tan­ken på et VM i Russland litt kji­pe­re enn den el­lers vil­le va­ert. Og så har det jo va­ert et po­li­tisk VM. Det med boi­kott er en dis­ku­sjon vi som rei­ser og dek­ker det­te har. Vi snak­ker om det, men det er få som tyr til boi­kott. Det hand­ler først og fremst om at det blir nes­ten umu­lig å set­te en gren­se. Er det greit med all kor­rup­sjo­nen i Bra­sil? Og ikke greit i Qa­tar? Hvor går gren­sen? Det må hver en­kelt kjen­ne på selv. Når man ser på hva fot­ball-vm be­tyr for del­ta­ker­ne og for fan­sen, og hvil­ke opp­le­vel­ser en får på ba­nen, er det unikt. Når man er der for å for­mid­le dét, får man gjø­re det. Jeg kan ikke spe ut den job­ben med en po­li­tisk ana­ly­se. Det blir en na­tur­lig del av min jobb å leg­ge det ned. Så har vi dyk­ti­ge ny­hets­jour­na­lis­ter som gjør sin jobb, og som har det kri­tis­ke fo­ku­set de må ha.

Hvor­dan har det va­ert å job­be som journalist i Russland?

– Det har va­ert fint. Det er et av de bes­te mes­ter­ska­pe­ne jeg har va­ert på, ar­ran­ge­ments­mes­sig. Det var bra lo­gis­tikk, helt på høy­de med Tysk­land i 2006, og de har jo ryk­te på seg for å va­ere gode på sånt. Det har va­ert ge­myt­te­lig stem­ning, og jeg har ikke ob­ser­vert noe stygt med ag­gres­si­ve sup­por­te­re. Det har også va­ert dem­pet til­stede­va­er­el­se av po­li­ti, de har holdt lav pro­fil, og det har va­ert lite vå­pen å se. Det var ikke som i Ita­lia i 1990, da det rul­let tanks uten­for sta­dig. Det var en helt an­nen opp­le­vel­se.

I år var førs­te gang man tok i bruk VAR – vi­deo­as­sis­tert døm­ming – i et VM. Hvor­dan fun­ger­te det?

– Det var førs­te gang VAR ble brukt i et VM, så det var na­tur­lig at det ble noen si­tua­sjo­ner. Men det var ikke for man­ge av dem, og mot slut­ten av VM for­svant de nes­ten helt. Det hand­ler om å vur­de­re hvil­ke si­tua­sjo­ner VAR skal inn i. Jeg sy­nes det har fun­gert

SER FI­NA­LEN PÅ TV: TV 2-kom­men­ta­tor Øy­vind Al­sa­ker me­ner kvart­fi­nale­kam­pen mel­lom sen­des på NRK. – Et el­ler an­net sted i ego­et sam­ler man jo på fi­na­ler, sier Al­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.