JAZZ

Hva skjer når en av jaz­zens størs­te mø­ter en av de størs­te in­nen ame­ri­ca­na? Det lå­ter hef­tig.

Dagsavisen - - Verden - ES­PEN LØKELAND-STAI

«Va­nis­hed Gar­dens» Blue No­te

Mø­tet mel­lom jazz og ame­ri­ca­na er på in­gen måte noe nytt for saks­fon­stor­he­ten Charles Lloyd, som ny­lig kun­ne fei­re 80-års­dag. Også for­ri­ge og førs­te al­bum fra hans sjan­ger­over­skri­den­de «The Marvels», «Long To See You» fra 2016, var fylt av dei­lig jaz­za ame­ri­ca­na. Den gang fikk ban­det vo­kalt be­søk av Wil­lie Nel­son og Norah Jo­nes. På fers­ke «Va­nis­hed Gar­dens» tas det hele et steg vi­de­re, med en av de vir­ke­lig sto­re in­nen ame­ri­ca­na på la­get: Lucinda Williams.

At de ikke al­le­re­de har spilt sam­men i åre­vis er knapt til å tro når en hø­rer seg gjen­nom «Va­nis­hed Gar­dens». Williams glir søm­løst inn i det­te strå­len­de ban­det, og den rust­ne stemmen hen­nes er som skapt for var­men fra «The Marvels». Hør bare på hvor­dan Williams’ stem­me, Lloyds sak­so­fon og Bill Fri­sells gi­tar går opp i en stør­re en­het i Hend­rix­bal­la­den «An­gel». Det er varmt, det er in­tenst og det er vak­kert.

Så er hun hel­ler ikke helt ukjent med ban­det. Både nevn­te Fri­sell og Greg Leisz på pe­dal ste­el­gi­tar og dob­ro, har spilt med Williams tid­li­ge­re. Nå ut­gjør de «The Marvels» sam­men med Re­u­ben Ro­gers på bass og Eric Har­land på trom­mer. Der Fri­sell og Leisz har spilt med Williams, spil­ler Ro­gers og Har­land i Lloyds New Quar­tet.

Williams del­tar på i alt fem av ti lå­ter på al­bu­met. I til­legg til «An­gel», som av­slut­ter fes­ten, kjø­rer de på med tre nye ver­sjo­ner av lå­ter fra Williams-ka­ta­lo­gen, «Dust», «Ven­tu­ra» og «Un­suf­fer Me». På top­pen av det­te får vi fers­ke «We’ve Co­me Too Far to Turn Around», med en fin gos­pel­stem­ning, også sig­nert Williams. Fle­re av de and­re lå­te­ne er sig­nert Lloyd selv, der­iblant dø­si­ge og fine «De­fi­ant», som åp­ner al­bu­met. I til­legg pø­ser han på med god­bi­ter som «Ballad of The Sad Young Men», udø­de­lig­gjort av Ro­ber­ta Flack og ser­vert i en fa­bel­ak­tig fin ver­sjon av Rad­ka Ton­eff på «Win­ter Po­ems». Et av de ab­so­lutt fi­nes­te øye­blik­ke­ne på «Va­nis­hed Gar­dens» er li­ke­vel The­l­oni­ous Mon­ks «Monk’s Mood», i form av en du­ett mel­lom Charles Lloyd og Bill Fri­sell.

Lloyd har sagt at han kjen­te en «de­ep southern Cross­road con­nec­tion» førs­te gang han møt­te Williams. Når han nå in­vi­te­rer inn til et mu­si­kalsk møte i sine «Va­nis­hed Gar­dens» er det fylt med så mye var­me at du skal va­ere ri­me­lig is­kald for ikke å bli be­rørt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.