Guns N’ Ro­se

Nes­te uke spil­ler Guns N’ Ro­ses for 40.000 i Oslo. Sam­ti­dig kom­mer en ut­vi­det ut­ga­ve av de­but­al­bu­met «Ap­pe­ti­te For Destruc­tion», og min­ner om at de ikke har gjort så mye etter­på.

Dagsavisen - - Verden -

Guns n’ Ro­ses er enda et band som ikke hatt noe ve­sent­lig nytt å vise til si­den for­ri­ge år­hund­re, men har en så sterk sta­tus blant gam­le fans at de solg­te ut de 40.000 bil­let­te­ne sine til Val­le Ho­vin på kort tid.

G N’R tok den rå­den­de pud­del­rock­en et skritt vi­de­re sent på 80-tal­let, spri­tet den opp med punk og glam, en cock­tail som den fins­ke grup­pa Ha­noi Rocks had­de fun­net opp man­ge år i for­vei­en, og fort­sat­te å hev­de seg når den nye grun­ge­bøl­gen i rock­en kom på be­gyn­nel­sen av 90-tal­let.

Guns N’ Ro­ses var den nye ly­den av det unge de­ka­den­te Los Angeles. Åp­nings­lå­ten på «Ap­pe­ti­te…», og på de fles­te kon­ser­te­ne, var «Wel­come To The Jung­le», en meta­for for li­vet i Los Angeles. – Jeg skrev om hvor­dan LA så ut for meg, Hvis noen kom­mer til den byen for å lete etter et el­ler an­net, kan de fin­ne hva som helst, for­tal­te san­ge­ren Axl Ro­se.

De­but­al­bu­met had­de fle­re lå­ter som er blitt stå­en­de i hard­rock­ens ka­non. Også «Pa­ra­di­se City» kan hø­res som en ode til hjem­byen. Al­ler mest po­pu­la­er ble pa­ra­dok­salt nok det na­er­mes­te de kom en bal­la­de den førs­te gan­gen: «Swe­et Child O’mine», en se­re­na­de med si­re­ne­gi­tar, til kja­eres­ten til Axl Ro­se på den­ne tida. – Man­ge rocke­band er for fuck­ings fei­ge til å vise fø­lel­ser el­ler stem­nin­ger i san­ge­ne sine, hvis de ikke har det vel­dig vondt selv. Det­te er den førs­te po­si­ti­ve kja­er­lig­hets­san­gen jeg har skre­vet, men jeg har vel ikke hatt noe å skri­ve så po­si­tiv om, for­klar­te Axl Ro­se den gan­gen.

De­but­al­bu­met «Ap­pe­ti­te For Destruc­tion» kom ikke ut som noen stor be­gi­ven­het i juli 1987. Det en­tret Billboards al­bum­lis­te på nr. 192 sent i au­gust, og bruk­te et år på å nå første­plas­sen. I Nye Tak­ter fikk den en litt re­ser­vert an­mel­del­se. «Hard­rock du­sin­vare med et par unn­tak hvor det fak­tisk svin­ger gans­ke så fett», sto det i om­ta­len. Det er be­teg­nen­de at Aerosmiths «Per­ma­nent Va­ca­tion» kom den sam­me uka, til langt bed­re mot­ta­kel­se. To hele år gikk før al­bu­met kom inn på nors­ke salgs­lis­ter. Men nå var Guns N’ Ro­ses be­gynt å bli vel­dig sto­re.

«The show usu­al­ly starts around se­ven/we go on sta­ge around ni­ne» står det på sto­re re­klame­pla­ka­ter for ny­ut­gi­vel­sen av «Ap­pe­ti­te For Destruc­tion». Et si­tat fra «Mr. Brown­s­tone». En sang om he­roi­nav-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.