S på godt og vondt

Dagsavisen - - Verden -

hen­gig­het, selv om de be­dy­rer at den hand­let om and­re, og ikke dem selv. Gi­ta­ris­ten Slash for­klar­te at å spil­le i band i seg selv var en så hard jobb at det holdt dem på rett kjøl. Hva det­te med «show starts» og «on sta­ge» an­ty­der i for­hold til de nors­ke be­gre­pe­ne «dø­re­ne åp­ner» og «kon­sert­start» skal vi ikke si helt sik­kert, men det­te ut­vik­let seg til å bli en elen­dig­het for G N’ R. Å få sett dem på sce­nen krev­de tål­mo­dig­het, og man fikk vel bare va­ere gla­de om de kom i det hele tatt.

Grup­pas førs­te kon­sert i Oslo Spekt­rum i 1991 ble av­lyst på sva­ert kort var­sel. Så kort at ban­det var i byen, bort­sett fra Axl Ro­se, som var igjen i Pa­ris der han an­gi­ve­lig had­de mis­tet stemmen. I 1991 var en opp­tre­den for 9.000 men­nes­ker na­er­mest blitt en li­ten klub­b­jobb for grup­pa. Før kon­ser­ten i Mann­heim i Tysk­land tre da­ger etter, der det var solgt 75.000 bil­let­ter, had­de Axl Ro­se fått stemmen igjen.

Mo­men­tu­met var fort­satt på sitt høy­es­te da «Use Your Il­lu­sion» kom ut i 1991, to dob­belt­al­bum, to og en halv time mu­sikk på én gang. En mek­tig opp­le­vel­se da, kan­skje ikke like stor­slått etter alle dis­se åre­ne, men tids­ån­den kun­ne in­gen ta fra dem. «Use Your Il­lu­sion» had­de også et par nikk i en mer sen­ti­men­tal ret­ning, med ver­sjo­ner av Bob Dy­lans «Knock­ing On Hea­ven’s Door» og Paul Mc­cart­neys «Li­ve And Let Die», men den førs­te av dis­se had­de stått på re­per­toa­ret si­den før gjen­nom­brud­det. Kan­skje mer upo­pu­la­ert blant de eld­re av oss, enn hos de­res unge fans som ikke had­de noe for­hold til dis­se san­ge­ne fra før. Vi skal også gi grup­pa hon­nør for ut­gi­vel­sen av «The Spag­het­ti In­ci­dent»-al­bu­met fra 1993, der de spil­te san­ger av sine gam­le for­bil­der fra glam, punk og hard­rock.

Slash slut­tet i 1996. Uten ham be­gyn­te Guns N’ Ro­ses å bli en dår­lig vits. Det mest om­tal­te al­bu­met til Guns N’ Ro­ses her i avi­sen er «Chine­se De­mocracy». Først nevnt med «vi tror det ikke før vi ser det» i 1999, se­ne­re rundt 30 gan­ger til, i sta­dig mer sar­kas­tis­ke ven­din­ger, mens det ble ut­satt og ut­satt, og så ut­satt igjen, før det etter man­ge ut­set­tel­ser til, om­si­der kom ut i 2008. Grup­pa be­gyn­te å spil­le ute igjen også, men sjel­den til opp­satt tid. Uten Slash dal­te grup­pas sta­tus ned på Oslo Spekt­rum-nivå.

Slash kom til­ba­ke i 2016. Sam­me år som Axl Ro­se step­pet inn som san­ger på tur­ne­en til AC/DC, etter at Bri­an John­son måt­te slut­te på grunn av hør­sels­pro­ble­mer. En in­di­ka­sjon på et ego­et kan­skje ikke var fullt så stort som før.

Den sto­re ny­ut­gi­vel­sen av «Ap­pe­ti­te For Destruc­tion» har 73 spor til sam­men, 49 av dem visst­nok ikke gitt ut før. Den inne­hol­der også de­but-ep-en «Li­ve Like A Suici­de», og eks­tra­låte­ne som ble lagt på da det­te ble ny­ut­gitt som «G N’ R Lies» i 1988. «Lies» var en uof­fi­si­ell opp­føl­ger til «Ap­pe­ti­te …» som «bare» solg­te fem mil­lio­ner ek­semp­lar. En av lå­te­ne her­fra er imid­ler­tid ute­latt: «One In A Mil­lion», der Axl Ro­se for­doms­fullt gikk til an­grep på «nig­gers», «faggots», «im­mi­grants», «po­lice» og man­ge and­re. For­søkt rett­fer­dig­gjort som syns­punk­te­ne til en en­kel gutt fra lan­det som kom til stor­byen, men ikke alle var over­be­vist. Hoved­de­len i den nye ut­gi­vel­sen (som også er til­gjen­ge­lig på strømme­tje­nes­ter) er 25 de­mo­er fra 1986, fra Sound City, stu­dio­et som også var ut­gangs­punk­tet for Da­ve Grohls Tv-se­rie om ame­ri­kansk inn­spil­lings­his­to­rie. Det kan he­ves at Guns N’ Ro­ses hør­tes enda mer ten­te ut her enn de gjor­de på selve «Ap­pe­ti­te For Destruc­tion».

Det pas­ser bra for grup­pas ryk­te at «Ap­pe­ti­te For Destruc­tion» i 30-års ju­bi­le­ums­ver­sjon kom­mer et år for sent, men li­ke­vel akku­rat tids­nok til som­mer­ens tur­né. Men Guns n’ Ro­ses har også 25-års­ju­bi­le­um som et rent re­tro­fe­no­men. For pub­li­kums skyld får vi håpe at Axl Ro­se ikke mis­ter stemmen den­ne gan­gen.

geir.rakvaag@dags­avi­sen.no

Axl Ro­se og Slash på sce­nen igjen, her i Stock­holm i fjor. FOTO: VIL­HELM STOKSTAD/TT/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.