Der­for vin­ner Kroa­tia

Dagsavisen - - Sport - HAA­KON THON Journalist i Dags­avi­sen Twit­ter: @Haa­kon­frt­hon

4.464.844. Det er inn­byg­ger­tal­let i Kroa­tia. Nå skal de spil­le Vm-fi­na­len i fot­ball, og de kom­mer til å vin­ne. Mot selv­es­te Frank­ri­ke. Kroa­tia har ald­ri va­ert i en Vm-fi­na­le tid­li­ge­re. Som del av tid­li­ge­re Ju­go­sla­via var de en ung na­sjon da de i 1998 tok bron­se. Det var enormt. I år har de over­gått det. Og de kan fak­tisk ta det gje­ves­te tro­fe­et hjem til ball­na­sjo­nen ved Adria­ter­ha­vet.

Og jeg tror de gjør det. Ikke for­di de er et bed­re kol­lek­tiv el­ler har bed­re en­kelt­spil­le­re enn Frank­ri­ke. For det har de ikke. Men for­di det­te er de­res sjan­se. Akku­rat som et fot­ballag som pres­ses bak­over hele kam­pen. De kom­mer til å sco­re på den ene mu­lig­he­ten de får, for de vet at det ikke blir man­ge fle­re. Det er nå det gjel­der. In­gen­ting å tape, alt å vin­ne. Én sjan­se.

Skal det skje er de av­hen­gi­ge av at spe­si­elt Lu­ka Mo­dric har da­gen. Mot Eng­land fikk vi i lan­ge pe­rio­der se hvor usyn­lig han kan va­ere, men de gan­ge­ne han in­volver­te seg ble det far­lig. Det hand­ler om å orke å in­volve­re seg fra start for det lil­le ball­ge­ni­et fra Za­dar.

Sam­ti­dig må midt­stop­per­ne De­jan Lov­ren og Do­ma­goj Vi­da kla­re å tem­me Frank­ri­kes enor­me of­fen­siv. Mot Eng­land var først­nevn­te på gren­sen til over­ten­ning. Det er hans styr­ke, men sam­ti­dig han svak­het. Mot kjø­li­ge an­gri­pe­re som Mbappé og Griez­mann kan han fort set­te seg selv helt ut av spill. Skul­le han der­imot ha da­gen og tref­fe er han en for­svars­spil­ler i yp­pers­te ver­dens­klas­se som kan gjø­re li­vet surt for Frank­ri­ke.

Det­te kroa­tis­ke la­get vin­ner for­di de har ev­nen til å frust­re­re Frank­ri­ke, og for­di Ma­rio Mandžu­kic sco­rer. Det kan du va­ere sik­ker på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.